طرح جابر سوم ابتدائی

پروژه نمایش علمی در طرح جابر کلاس سوم ابتدائی


نمایش_علمی
سومین نوع از پروژه های طرح جابر ابن حیان کلاس سوم ابتدائی  نمایش علمی بعد از تحقیق و مدل خوده نمایش است. که دانش آموزان در آن یک واقعیت علمی و پدیده علمی را در این نوع پروژه طرح جابر کلاس سوم به نمایش میگذارند مثلا نمایش کشش سطحی آب بوسیله سوزن و کاغذ در ظرف آب. نمایش تصویرهای مختلف در عدسی محدب. نمایش رویش گیاه با کاشت گیاه در فواصل زمانی مختلف نمایش چگونگی حرکت در هاورکرافت با سی دی و بادکنک
نمایش عدد پی در محیط دایره و ..

تابلو نمایش در پروژه مدل و نمایش علمی شامل:

سوالات آزمون مرحله دوم ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

طرح جابر