سوالات آزمون مدرسه آماده (ضمن خدمت فرهنگیان)

 

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

 

محتوای متنی آزمون اول ضمن خدمت مدرسه آماده

 

 

محتوای جلسه 1 تا 6  (مدرسه آماده.ویژه همکاران تهران و شهرستانهای تهران)

سوالات آزمون اصلی ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آمادهدانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت دوره مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون مرحله اول ضمن خدمت مدرسه آمادهسوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

 

 

دوره مدیریت بحران جلسه اول - بخش اول –

 بحران

- مدیریت بحران چه می شود که یک حادثه، بحران می شود. یک حادثه چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا بحران تلقی شود. وقتی این مطلب را فهمیدیم، آن وقت به راحتی می توان گفت که مدیریت بحران چه اقداماتی است.

بحران لغت بحران را بسیار در رسانه ها، اخبار، مطبوعات و زبان هاي مردم شنیدید. مثلا می گویند کشوري درگیر بحران اقتصادي شده است؛ بحران سیاسی، بخش هایی از کشور دچار بحران بیکاري شدند. براي مقابله با بحران هاي طبیعی، اقداماتی انجام شده است. اصطلاح بحران و در کنار آن یک مفهوم دیگر، می تواند بسیار ادامه دار باشد. کافی است دقت شود که لغت بحران چه قدر استفاده می شود. اینها با یکدیگر بسیار ضمن خدمت مدرسه آماده (مدیریت بحران) ویژه تهران

آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

شرایط بحران طبیعی با بحران اقتصادي با بحران سیاسی کاملا متفاوت است. اما نقطه هاي اشتراکی دارند که باعث شده همه اینها بحران تلقی شود؛ - همه ناگهانی اتفاق می افتند. این بدان معنا نیست که ما اطلاع نداریم که چنین حادثه اي رخ می دهد؛ اطلاع داریم اما زمان دقیق وقوع و شدت و عمق اثر آن را ممکن است کامل ندانیم. - همه اینها، خسارات و تلفات به همراه دارد. خسارات مالی به ما می زنند و تلفات انسانی یا بعضا حیوانی، اقتصادي به ما می زنند. هر کدام یک به نوعی یک جور تلفات دارند. اما همه اینها در این ویژگی مشترك هستند. - یکی دیگر از ویژگی هایی که اینها دارند، این است که وضعیت جامعه را از حالت عادي خارج می کند؛ دیگر در شرایط عادي نیستیم؛ براي همین، با منابع عادي پاسخگوي نیازهایش نیستیم و نیاز به منابع خاص داریم. در شرایط عادي که بحران طبیعی رخ نداده، از منابعی براي آب، تغذیه و امنیت استفاده می کنیم اما وقتی بحران طبیعی مانند سیل گسترده رخ می دهد، دیگر سراغ منابع طبیعی نمی رویم چون کفایت نمی کند و باید از منابع خاص خودمان استفاده کنیم.

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

اگر بخواهیم یک تعریف عمومی براي بحران ارائه دهیم: هر واقعه ناگهانی که جان و مال انسان ها را به گونه اي به خظر بیندازد که نیاز به اقدام فوري و اضطراري داشته باشد. این تعریف به جامعیت مفهومی که در بالا مطرح شد، نیست. معمولا حوادث طبیعی هستند که این ویژگی را دارند. چون در بعضی از این بحران ها نیاز به اقدام فوري و اضطراري نداریم بلکه الزاما باید خیلی بلند مدت هم کار کنیم اما در یک حادثه مثل زلزله که در کشورمان زیاد با آن مواجه هستیم یا سیل، آتش سوزي هاي طبیعی و رانش زمین، در همه اینها این شرایط را داریم. به کسی که درگیر زلزله شده یا زیر آوار مانده یا زیر آوار نیست، اما نیازهاي اولیه اش تأمین نیست؛ نمی توان گفت که در بلند مدت به او کمک می کنیم؛ به اقدام فوري نیاز دارد. سیل جان و مال انسان ها را به خطر انداخته؛ اقدام فوري نیاز دارد و باید سریع آن را مهار کنیم. بحث آتش سوزي هاي طبیعی و رانش زمین همین طور است. با این توضیحات، موضوع اهمیت بحث را درج می کنیم. چرا باید به بحث مدیریت بحران بپردازیم؛ بدیهی است وقتی با حوادث طبیعی مواجه می شویم که جان و مال ما را به خطر می اندازند و نیاز به اقدام فوري و اضطراري دارند، و نمونه هاي متعددي در کشور رخ می دهد، بدیهی است که باید به این مسئله بپردازیم. سالانه کشته هاي زیادي در کشور می دهیم و خسارت هاي زیادي و زیربنایی به کشور ما وارد می شود.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

مدیریت بحران وقتی صحبت از مدیریت بحران می شود، برخی سریعا به سراغ تعریف عمومی مدیریت می روند که مثلا شامل برنامه ریزي، سازماندهی نیروها، هدایت و کنترل عملیات و اقدامات را مطرح می کنند. این تعریف عمومی مدیریت است. اما قطعا مدیریت بحران قطعا تنها این موارد نیست و چیزي فراتر از این است. در مدیریت بحران هدفی را دنبال می کنیم؛ این است که کمترین خسارات وارد شود که براي این منظور باید قبل از حادثه برنامه ریزي کرده باشیم. علاوه بر اینکه به دنبال این هستیم که خسارات حداقلی باشد، دنبال سریع ترین اقدام نیز هستیم. وقتی حادثه اي رخ می دهد، سعی می کنیم که در بحث مدیریت بحران، سریع ترین کمک رسانی و اقدامات را به انجام برسانیم. براي همین، فقط این عوامل پاسخگوي موضوع مدیریت بحران نیستند. چرخه جامع مدیریت بحران به همین منظور، یک چرخه طراحی شده که بتوان با این چرخه جامع مدیریت بحران، مباحث مدیریت بحران را پیش ببریم.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

مثلا در این چرخه در نظر گرفته شده است: پیشگیري؛ آمادگی قبل از وقوع حادثه؛ وقتی بحران رخ داد، با آن مقابله می کنیم و نهایتا وارد مرحله بازسازي می شویم. تک تک موارد را پیش می بریم. - اولین مورد، پیشگیري و کاهش خطر پذیري است. همان طور که از اسم این عنوان پیداست، دنبال این هستیم که اجازه ندهیم حادثه رخ دهد، از وقوع حادثه پیشگیري کنیم. یا اگر حادثه اي رخ داد، کمترین خسارت را در بر داشته باشد. بدین منظور باید یک سري اقدامات زیربنایی و بلند مدت را پیگیري کنیم. یک سري اقدامات کوتاه، فایده ندارد چون مشخص است که خسارت کم شود، بسیار ممکن است زمان بر باشد مثلا یک سري آیین نامه ها و ضوابط را تغییر می دهیم؛ آیین نامه هاي موجود براي حفظ ایمنی کفایت نمی کند و آیین نامه هاي جدید تبیین می کنیم یا آیین نامه هاي موجود را اصلاح می کنیم، استانداردها را تغییر می دهیم، تحقیق و پژوهش می کنیم براي اینکه ببینیم کجا امکان وقوع حادثه بیشتر است یا چه کارهایی انجام دهیم که خسارت حادثه کمتر باشد. بحث کاربري اراضی؛ باید بدانیم در چه نقطه اي مدرسه واقع باشد کمترین خسارت را دارد.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

بحث بیمه؛ باعث می شود بعد از حادثه بتوان سریعا خسارت ها را جبران کرد. چند مثال باهم می زنیم؛ سیل رخ داده، براي پیشگیري از سیل، سیل بند می گذاریم که سیل رخ ندهد؛ یعنی از وقوع حادثه جلوگیري می کنیم. اما مواقعی حادثه مثل زلزله است؛ هنوز علم به اینجا نرسیده که جلوي وقوع زلزله را گرفت؛ پس خسارت را کاهش می دهیم. در مرحله پیشگیري براي بعضی از حوادث، از وقوع حادثه جلوگیري می کنیم؛ براي برخی از حوادث، خسارت را کاهش می دهیم. مثلا خانه ها را مقاوم سازي می کنیم، بیمه را توسعه می دهیم که اگر آسیب دیدیم بتوان سریعا خسارت ها را جبران کنیم. - آمادگی؛ می خواهیم براي بروز حادثه آماده باشیم؛ نیاز به آموزش داریم. باید بدانیم در زمانی که حادثه رخ می دهد، چه اقداماتی باید انجام داد و این نیاز به آموزش دارد و از طرف دیگر به تجهیزات نیاز داریم.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

مثلا می خواهیم براي مقابله با آتش سوزي آماده باشیم، اگر تجهیزات لازم را نداشته باشیم، نمی توانیم کاري انجام دهیم. به هماهنگی هایی قبل از وقوع حادثه نیاز داریم؛ تصور کنید که کنار مدرسه ما، گود برداري بوده که باعث شده دیوار تخریب شود. لازم است دانش آموزان از مدرسه بیرون بروند؛ قبل از وقوع حادثه باید به این فکر کنیم که اطراف مدرسه جایی را پیدا کنیم که اگر مدرسه کارایی نداشته باشد، بتوان دانش آموزان را در آنجا مستقر کنیم. در حوادثی که رخ می دهد، اخبار خیلی مهم است چون شایعه زیاد می شود براي همین باید به این فکر کنیم که چگونه اخبار را به گوش افراد رساند. مثلا اگر در مدرسه اتفاقی افتاده، چگونه اخبار را به گوش اولیا برسانیم و آنها را خبردار کنیم یا اصلا چند نفر در مجموعه ما هستند که اقدامات امدادي را بلدند. باید تیم هاي امدادي را از قبل از حادثه آموزش بدهیم که زمانی که اتفاقی افتاد، آنها آماده مواجهه با حوادث باشند. در مرحله آمادگی، هدف مان افزایش توان عملیاتی است. دنبال این هستیم که خودمان را براي مقابله آماده کنیم. هر آنچه براي مقابله نیاز است، باید در آمادگی به آن فکر کرد.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

موارد بسیار متعددي است که مهمترین آنها بیان شد. مثلا با حادثه اي به نام زلزله مواجهیم که ممکن است رخ دهد. می دانیم ایران کشوري لرزه خیز است. در مرحله آمادگی چه باید کرد؟ وقتی زلزله می آید، اولین اقدامی که باید انجام شود، پناه گیري است. پس باید از قبل از حادثه، آموزش پناه گیري ببینیم. این گونه فکر نکنیم که مفهوم خیلی ساده اي است؛ اگر بارها تمرین نکرده باشیم، زمان حادثه کاري از دست مان برنمی آید. بعد از پناه گیري، مثلا باید ساختمان را تخلیه کرده و از ساختمان خارج شویم. خروج اضطراري داشته باشیم که نیاز به تمرین و آموزش دارد. بدانیم از کدام مسیر باید برویم، چه کارهایی انجام دهیم؛ مثلا سر راه آیا به همسایه ها باید سر زد یا خیر. براي عزیزان مان که در خانه هستند، چه کاري باید کرد؛ به کجا برویم و مستقر شویم. بعد از آن، اگر توان داشته باشیم، باید امداد رسانی کرد که باز هم نیاز به آموزش و تمرین و علاوه بر آن نیاز به تجهیزات دارد. همه این موارد را باید تدارك دید تا بتوان گفت آمادگی اتفاق افتاده؛ همین موارد در حوادث دیگري مثل آتش سوزي نیز تأثیر دارد مثلا باید کپسول هاي اطفا داشته باشیم که در بسیاري از مدارس و اماکن مختلف وجود دارد. مهم تر از این، آیا در مجموعه مان سیستم هاي اعلام حریق داریم که به ما خبر دهد که آتش سوزي شده است. چه قدر آموزش دادیم و چه قدر مانور برگزار کردیم و دانش آموزان در مدرسه و پرسنل در ادارات تمرین کردند. به این خاطر است تا آماده نباشیم در مقابله با حادثه کار جدي از دست ما برنمی آید.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

 - مرحله بعدي، مقابله و عملیات است؛ وارد حادثه می شویم. یک زلزله رخ داده، تخریب صورت گرفته و وارد کار امداد رسانی می شویم. ابتدا باید حادثه اعلام شود، خبردار شویم که حادثه چیست، تیم هاي امداد رسانی مطلع شوند. اطلاع رسانی عمومی صورت گیرد؛ اگر لازم است از جاي دیگري نیروي کمکی اعزام شود. ممکن است خود ما جزو این نیروها باشیم. مثلا در بعضی از حوادث شاید لازم باشد جمعیت را خارج کنیم مثلا از مدرسه، خیابان یا ساختمان خارج کنیم، خلاصه شرایطی که وجود دارد. اینها از محدوده خارج شوند نیاز به اسکان، امنیت، آب و مواد غذایی دارند و خیلی شرایط دیگر. همه اینها در مرحله مقابل - بعد از آشنایی با مراحل پیشگیري، آمادگی و مقابله در بحث مدیریت بحران، بازسازي و باز توانی؛ که اماکنی آسیب دیده، مجددا بسازیم یا ذهن ها و روحیاتی که آسیب دیده، دوباره بازتوانی کرده و افراد به حالت عادي زندگی خودشان برگردند. باید تلاش کرد که شرایط را به حالت اول یا حتی بهتر از اول برگردانیم. اگر نتوان این کار را انجام ندهیم، نشان می دهد که این مرحله را نتوانستیم خوب انجام دهیم.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

اگر تنها شرایط را به حالت اولیه خود بازگردانیم، باعث می شود دوباره با حادثه مشابهی آسیب ببینیم؛ براي همین شرایط را بهتر از قبل کنیم که اگر حادثه مشابهی رخ دهد، دوباره آسیب نداشته باشیم. مثلا فرض کنید که حادثه زلزله رخ داده، یک سري اقدامات را در مرحله مقابله انجام دادیم، افراد را از زیر آوار درآوردیم، اسکان، امنیت و آب و غذا تأمین کردیم اما کم کم باید ظاهر شهر پاك شود. پاك سازي کامل باید صورت گیرد؛ آثار زلزله و خرابی را نبینیم. مثلا مراکز امدادي؛ باید به حالت عادي خودشان افتتاح شوند؛ مثلا احتمالا بیمارستان هاي اضطراري را در مرحله مقابله داشتیم؛ اما مراکز امدادي به حالت عادي خودشان برگردند. سایر مراکز که قطعا یکی از مهمترین این ها مدارس است که دانش آموزان و کودکان خیلی آسیب دیدند. وقتی مدارس باز می شود، از نظر روحی خیلی روي آنها تأثیر می گذارد. بانک و بیمه مثال هایی هستند؛ کسب و کار و رونق و تجارت برگردد، کسانی که خسارت دیدند، اگر بیمه باشند، بتوانند خسارت هایشان را جبران کنند. اینها نمونه هایی از بازسازي است والا بازسازي مفهومی بسیار گسترده تر است. نکات مهم: - تعرف بحران: هر واقعه ناگهانی که جان و مال انسان ها را به گونه اي به خطر بیندازد که نیاز به اقدام فوري و اضطراري داشته باشد. عمده حوادث طبیعی، این چهار ویژگی را دارند. - دو هدف مدیریت بحران: کمترین خسارت و سریع ترین اقدامات؛ بدین منظور چرخه مدیریت جامع بحران طراحی شده است. - بخش اول چرخه؛ پیشگیري و کاهش خطر پذیري: اقدامات زیربنایی با هدف حذف یا کاهش مخاطره - مرحله دوم؛ آمادگی و افزایش توان عملیاتی: گام هاي اجرایی با هدف افزایش توان عملیاتی - مرحله سوم؛ مقابله و عملیات: اقدامات اضطراري با هدف نجات جان مردم و کاهش خطرات - مرحله چهارم (پس از خروج از اضطرار)؛ بازسازي و باز توانی: اقدامات زیر بنایی با هدف بازگرداندن جامعه به وضعیتی بهتر از قبل اگر با این مفاهیم آشنا نباشیم و نتوان به این چرخه در مجموعه تحت مدیریت خود و جایی که مشغول هستیم یا خانواده خود، پرداخته نشود، در صورت وقوع حادثه، ممکن است خسارات جبران ناپذیري به ما زده شود.

مبانی مدیریت بحران - بخش دوم - ساختار مدیریت بحران در کشور - ساختار مدیریت بحران در شهر تهران - دوام = داوطلب واکنش اضطراري محلات - گروه هاي مدیریت بحران اماکن تاریخچه و اقدامات مدیریت بحران در سطح کشور باید اطلاع داشته باشیم که در کشور ایران طی سا هاي گذشته از دور تا به امروز چه اقداماتی در این حوزه انجام شده؛ اول به روند مدیریت بحران در کشور می پردازیم. سپس به شهرهاي بزرگ و پایتخت برسیم. ی

اسلام انقلاب ي روز یپ از قبلدوره تاریخ اقدام انجام شده 18.09.1337

تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی کشور قانون اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیر نظامی ایران در سازمان بین المللی دفاع غیر نظامی 1345 جهانی 26.02.1351 تصویب قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور 1352 آیین نامه ایمنی انبارهاي کالا 1356 تصویب قانون اصلاح مواد (2 (و (4 (قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور اولین سازمان مستقلی که در این حوزه تشکیل شده، در سال 1337 بوده که یک سازمان دفاع غیر نظامی کشور شکل گرفته؛ بدین معنا نیست که قبل از این، هیچ اقدامی صورت نگرفته بود. قبل از سال 1337 ،در صورت وقوع سیل یا زلزله، اقداماتی انجام می شد. اتفاقی که اینجا افتاده، یک سازمان مستقل، متولی بحث مدیریت بحران شده است یعنی به صورت منسجم، یک سازمان مسئولیت این امر را بر عهده گرفته. خیلی طول نمی کشد که در سال 45 این مجموعه به عنوان یک نهاد بین المللی نیز خودش را معرفی می کند و در نهادهاي بین المللی عضویت پیدا می کند.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

اصلاحاتی براي قانون است که در سال هاي 51 و 56 صورت می گیرد. انبارهاي کالا یکی از جاهایی است که در حال حاضر نیز حوادث زیادي دارند. براي همین یک آیین نامه خاص در سال 52 تدوین شده است؛ هنوز هم انبارهاي کالا حوادث متعددي دارند چون حجم زیادي از مواد روي هم انباشته شده. بعد از پیروزي انقلاب نیز این روند ادامه پیدا می کند. این گونه نیست که در حوزه مدیریت بحران دچار تعطیلی شویم. با توجه به شرایط و ایام جنگ تحمیلی، روند پیشرفت و اسلام انقلاب ي روز یپ از بعد توسعه کار تغییر پیدا می کند. 1357 شکل گیري بخش امداد در جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران ی لایحه قانونی راجع به ادغام سازمان هاي آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی و دفاع غیر نظامی در 04.04.1359 سازمان بسیج ملی 19.04.1359 لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی 1359 تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه کشور 15.06.1361 تصویب اساس نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیش بینی وظایف مرتبط با مدیریت بحران در آن 1369 تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه در استانداري ها 09.05.1370 تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایاي طبیعی 1378 قانون برنامه سوم توسعه کشور، ماده 181 1379 شکل گیري سازمان امداد و نجات در جمعیت هلال احمر 17.01.1382 تشکیل طرح جامع امداد نجات کشور 135 و 121 ،85 ،69 ،34 ،31 ،30 ،28 مواد، کشور توسعه چهارم برنامه قانون 1383 1387 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 1388 تصویب آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مثلا در سال 57 ،بخشی تحت عنوان بخش امداد در جمعیت هلال احمر شکل می گیرد که همین بخش جمعیت هلال احمر در سال 79 توسعه یافته و به سازمان امداد و نجات تبدیل می شود. در سال 59 ،براي همگرایی بیشتر، بخش هایی باهم ادغام شده و سازمان آمادگی ملی، بسیج غیر نظامی و دفاع غیر نظامی در سازمان بسیج ملی باهم ادغام می شوند یعنی چند مجموعه که باهم موازي کاري می کردند، به صورت منسجم یک جا جمع می شوند و تشکیل یک سازمان می دهند.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

در سال 59 ،ستاد حوادث غیر مترقبه کشور شکل می گیرد. سال 61 ،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه مدیریت بحران نقش ایفا می کند. سپاه یک نهاد انقلابی است؛ در آن سال ها تازه شکل گرفته بوده. این ساختار در حال توسعه است. ستاد حوادث غیر مترقبه کشور تشکیل شد؛ حالا بعد از چند سال در استانداري ها نیز شکل می گیرد. کمیته ملی تشکیل می شود و به این موضوع بیشتر پرداخته می شود. در سال 82 ،طرح جامع مدیریت بحران کشور ایجاد می شود. در سال 82 ،در بم زلزله رخ می دهد و بسیاري از هموطنان از دنیا می روند و عده بسیار بیشتري از این حادثه داغدار می شوند. در فروردین ماه 82 طرح جامع بحران کشور تصویب و اجرا می شود و در دي ماه زلزله بم رخ می دهد.

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

این روند ادامه می یابد تا در سال 1387 ،قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصویب می شود و رسما در کشور صاحب یک ارگان واحد به عنوان سازمان مدیریت بحران کشور می شویم که رهبر کل جریان مدیریت بحران در کشور خواهد بود. البته آیین نامه هاي اجرایی آن در سال هاي بعد به تصویب می رسد. ساختار مدیریت بحران در کشور در این ساختار در سه سطح، شوراي هماهنگی وجود دارد؛ شوراي هماهنگی مدیریت بحران در کشور؛ شوراي هماهنگی مدیریت بحران در استان و شوراي هماهنگی مدیریت بحران در شهرستان. در کشور، رییس جمهور، رییس شوراي عالی مدیریت بحران کشور است. پایین تر از آن، وزیر کشور و پایین تر از آن معاون وزیر، رییس سازمان مدیریت بحران کشور وجود دارد که شهردار تهران نیز در این م همین طور فرمانداري که زیر مجموعه استان فعالیت می کند و مسئول مدیریت بحران شهرستان هستند و باز به شهر و روستا نیز تقسیم می شود. ساختار تا پایین ترین اجزا آمده است. تا جایی در بسیاري از شهرهاي ایران، این ساختار تا محلات نیز رفته؛ در ادامه به آن پرداخته می شود. حتی در بسیاري از اماکن خاص این اتفاق افتاده مثلا در ادارات؛ در اداره اي یک ساختار مدیریت بحران شکل گرفته؛ یک نفر مسئول مدیریت بحران شده و چند نفر عضو شدند و هرکس مسئولیتی در بحث روابط عمومی، عملیات، انتظامات پیدا کرده یا مدارس؛ در بسیاري از مدارس، امروز تیم و ساختار مدیریت بحران شکل گرفته؛ مدیر مدرسه به عنوان مسئول مدیریت بحران؛ چون قطعا هر چه این ساختار از بالاترین مقام اجرایی کشور به صورت منسجم و یکپارچه به کوچک ترین اجزا وصل شود که محلات، مدارس، اماکن، ادارات و فروشگاه ها هستند، کمک می کند که در زمان وقوع حادثه بتوان همه کشور باهم با اطلاعات کافی به صورت یکپارچه اقدامات مفید را به انجام رساند. روند مدیریت بحران در شهر تهران شهر تهران علاوه بر اینکه پایتخت کشور است و از این جهت بسیار حائز اهمیت است اما ویژگی هاي دیگري نیز دارد که باعث می شود بیشتر به تهران بپردازیم؛ مثلا شهر تهران بسیار لرزه خیز است، حوادث متعددي در تهران سابقه دارد، که زلزله هاي زیادي آمده، تهران آسیب زیادي دیده یا سیل نیز بسیار محتمل است؛ اینکه در شهر تهران سیل بیاید و آسیب بزند، امکان آن است؛ همه اینها باعث می شود که بیشتر به پایتخت بپردازیم.

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

احتمال رانش زمین نیز در تهران وجود دارد؛ چه حوادث متعددي ممکن است در این شهر اتفاق بیفتد؛ فرونشست زمین نیز در تهران داریم که دارد اتفاق می افتد و بسیاري حوادث دیگر؛ ایران داراي پایتختی است که احتمال حوادث در آن زیاد است؛ حوادث تلخی ممکن است در آن رخ دهد؛ قانون گذار وقتی قانون مدیریت بحران را در مجلس تصویب می کرده، به خاطر اینکه در تهران که پایتخت است، باید مدیریت یکپارچه حاکم باشد، مسئول مدیریت بحران شهر تهران را شهردار تهران گذاشته، یعنی از ساختار وزارت کشور خارج کرده؛ در همه جاي کشور، مدیریت بحران زیر نظارت وزارت کشور است ولی در تهران به صورت خاص، شهردار تهران، متولی مدیریت بحران در این شهر شده. ی اسلام انقلاب ي روز یپ از بعد دوره تاریخ اقدام انجام شده «کمیته ملی کاهش اثرات بلایاي طبیعی» و تصویب طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران در 09.05.1370 هشتمین جلسه این کمیته 28.07.1378 الزام به تهیه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران 1379 تشکیل ستاد مدیریت بحران شهر تهران و ستادهاي تابعه ایجاد مرکز مدیریت بحران شهر تهران با ادغام ستاد و مرکز مطالعات زلزله و محیط زیست شهرداري 1380 تهران 17.01.1382» طرح جامع امداد و نجات کشور» و پیش بینی اجراي طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران 12.03.1384 ارتقاي مرکز مدیریت بحران شهر تهران به سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران 05.06.1387 تصویب الزام شهرداري تهران به ارائه برنامه جامع کاهش خطر پذیري لرزه اي شهر تهران در شوراي اسلامی شهر تهران تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و پیش بینی تشکیل شوراي هماهنگی مدیریت بحران 1387 شهر تهران به ریاست شهردار تهران از سال 1370 طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران تصویب شده. در سال 78 این قضیه جدي تر گرفته شده، پیگیري شده. در سال 79 ،یک ستاد به نام ستاد مدیریت بحران شهر تهران تشکیل شده. همین طور که جلوتر رفته ایم در سال 82 طرح جامع امداد و نجات کشور تصویب شده و براي تهران نیز طرح جامع مدیریت بحران پیش بینی کردند. در سال 1384 مرکز مدیریت بحران به سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران تبدیل می شود. جلوتر، با ساختار و وظایف این سازمان آشنا خواهیم شد. این قضیه ادامه داشته تا در سال 1387 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و پیش بینی تشکیل شوراي هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران، در قانون تصویب شده. آشنایی با دو مورد از اقدامات در حوزه مشارکت هاي مردمی در شهر تهران و در تعداد دیگري از شهرها گروه هاي دوام - گروه هاي دوام؛ گروه هاي داوطلب واکنش اضطراري محلات. این تغییر از تهران در شهرهاي دیگري مانند کرمان، مشهد و ... انجام شد. کلمه دوام از داوطلب واکنش اضطراري محلات شکل گرفته و تشکیل کلمه دوام را داده است. این گروه ها در سطح محلات شهر تشکیل می شوند. تعدادي از افراد علاقه مند و دغدغه مند هستند که ساکن محله هستند. چرا ساکن محله؛ چون در زمان حادثه در صحنه حادثه حاضر باشد که آموزش می بینند. مراحل دوام؛ مراحل تشکیل گروه بعد از اینکه افراد علاقه مند براي عضویت ثبت نام کردند، بررسی صورت می گیرد و تعدادي از آنها به عنوان عضو شناخته می شوند. مثلا بررسی می کنیم که ساکن محله باشند، داراي سلامت باشند، حسن شهرت داشته باشند، و چون ساکن محله هستند، خیلی بررسی این موارد دشوار نیست. بعد از عضو گیري، آموزش ها شروع می شود. چیزي در حدود 60 ساعت، آموزش می گذرانند که مثلا آموزش کمک هاي اولیه، آموزش اطفاي حریق، دوره روانشناسی بحران که با واکنش هاي روانی بعد از وقوع حادثه آشنا شوند؛ جزو این موارد است. بعد از اتمام آموزش ها، مراسم تحلیف برایشان برگزار می شوند و سوگند یاد می کنند که این آموزش هایی که دیدند، به کار بندند، در امداد و نجات تبعیض قائل نشوند، به هرکسی که نیازمند کمک بود، کمک کنند تا پایدار باقی مانده و بعد از مدتی هنوز سر پا باشند، فعال باشند، تجهیزاتی برایشان در سطح محلات در نظر گرفته شده، به صورت گروهی مستقر می شود؛ این تجهیزات، فردي و هم تجهیزات گروهی است که در زمان وقوع حادثه از این تجهیزات که در سطح محله مستقر شده، استفاده کنند و به همسایگان خود امداد رسانی کنند.

 بعد از این پایدار سازي صورت می گیرد.

گروهی که شکل گرفته، آموزش دیده و براي ما مهم است که اینها گروه هستند نه یک سري افراد آموزش دیده. که این گروه ساختار، فرمانده و سرگروه دارد. این باعث می شود که منسجم باقی بماند. پایدارسازي به عنوان مثال؛ انواع مسابقه، انواع آموزش هاي تکمیلی، و خیلی فعالیت هاي دیگري که باعث می شود علاقه مند و سرپا باقی بمانند که این گروه ها باید از قبل از وقوع حادثه فعال بوده که بعد از وقوع حادثه فعالیت کنند والا اگر بخواهیم بعد از وقوع، افراد را خبر کرده و افراد مطلع را کنار هم قرار دهیم، زمان زیادي می برد. باید قبل از وقوع حادثه افراد محلی را آموزش داده که بعد از وقوع حادثه بتوانند به خودشان کمک کنند. یک نکته خیلی مهم این است که اینها نیروهاي مردمی و نیمه حرفه اي هستند و براي اینها تا زمانی مسئولیت قائل هستیم که نیروهاي رسمی به صحنه حادثه برسند. پس تا رسیدن نیروهاي رسمی، براي اینها مسئولیت و وظیفه قائلیم. وقتی نیروهاي رسمی رسیدند، این گروه هاي دوام در کنار آنها قرار خواهند گرفت. گروه هاي مدیریت بحران اماکن یکی از فعالیت مشارکت مردمی که در تهران به آن پرداخته شده و نتیجه گرفتیم، تشکیل گروه هاي مدیریت بحران اماکن؛ در یک سري اماکن خاص؛ اماکنی که داراي ویژگی هاي خاص هستند یا طبقات زیادي دارند یا اینکه این اماکن خیلی پر جمعیت هستند که قطعا مدارس از این گونه مصادیق است. اماکنی که براي خودشان یا اطرافیانشان خطرآفرین هستند مثل پمپ بنزین ها یا بسیاري از کارخانجات که مواد صنعتی زیادي دارند. براي یک سري از اماکن گروه مدیریت بحران در همان مکان تشکیل می دهیم. بدین معنا که تعدادي از افرادي که در آن ساختمان ساکن یا شاغل هستند، مثلا اگر اداره یا مرکز تجاري یا کارگاه صنعتی است، این افراد شاغل علاقه مند هستند، طی یک دوره آموزش می بینند. آموزش ها اعم از آموزش هاي مدیریت بحران، یا اطفاي حریق یا حتی به صورت خیلی خلاصه و چکیده می توانند دوره کمک هاي اولیه را بگذرانند. بعد از اینکه آموزش دیدند، گروه تشکیل می دهند؛ گروه مدیریت بحران در ساختمان خودشان تشکیل می دهند و اگر لازم باشد، باید تجهیزات تهیه کنند. تجهیزات اولیه اي که براي اطفاي حریق، امداد و نجات در هر ساختمانی ممکن است لازم باشد؛ مثلا یکی از گزینه هاي خیلی مهم براي تشکیل گروه در بحران اماکن، مجتمع هاي مسکونی است. تعداد بسیار زیادي از افراد در ساختمان یا بلوك هاي کنار هم زندگی می کنند. قطعا نیارمند تجهیزات اولیه هستند؛ این گروه چیزي در حدود 10 ساعت آموزش را پشت سر می گذارند؛ اینها شبیه گروه دوام گروه تشکیل می دهند.

این گونه نیست که یک عده افراد مختلف در دوره هاي آموزشی بنشینند و بروند؛ اینها گروه پیدا می کنند

بدین معنا که مسئول دارند، وظایف بین شان تقسیم می شود؛ هر کدام وظیفه اي به عهده شان است که قبل و بعد از حادثه باید آن کار را به درستی انجام داده. نکته دیگر در مورد این گروه و مقایسه آن با گروه دوام این که سطح محدوده فعالیت گروه دوام، محله است اما گروه اماکن، ساختمان خودشان یا محل خود (کارگاه) است. هر دو گروه مردمی و داوطلب هستند. کاملا کار داوطلبانه است. هدف هر دو یکی است. در هدف، کاملا مشترکند. هدف، کاهش وابستگی به نیروهاي رسمی است. هر موقع حادثه رخ دهد، تا زمان رسیدن نیروهاي رسمی فاصله وجود دارد. زمان می برد؛ تا رسیدن نیروهاي رسمی، در محله خودمان یا در ساختمان خودمان بتوانیم به خود و همسایگان مان کمک کنیم.

هدف اول، خود امدادي است؛ یاد بگیریم چگونه به خود کمک کنیم و بعد از آن به سراغ دگر امدادي می رویم؛

سراغ عزیزان مان، خانواده، همسایه ها یا همکاران مان. نکات مهم: - مدیریت بحران نیازمند مدیریت جامع و وحدت فرماندهی است. به همین دلیل سازمان مستقل و تخصصی در این حوزه شکل می گیرد که تمام تصمیمات، قانون گذاري ها، نظارت ها توسط یک مرجع انجام شود. مدیریت جامع؛ چون سازمان هاي متعددي در این حوزه فعال هستند، مجموعه هاي زیادي نقش دارند. ممکن است در یک امر چند وزارتخانه درگیر باشند، باید بسیار کلان نگر باشیم و وحدت فرماندهی وجود داشته باشد والا تعارض ها پیش می آید و خیلی از کارها انجام نمی شود. - در تمامی استان ها استاندار مدیر بحران است. به استثناي شهر تهران. - در شهر تهران، (به واسطه قانون) شهردار تهران مدیر بحران است. البته در همه استان ها و شهرها، شهرداري نیز مسئولیت و مشارکت دارد. اما در شهر تهران مستقلا شهردار تهران مسئول بحث مدیریت بحران شده. - مهمترین وظایف مدیران بحران، مطالعه، برنامه ریزي، اجرا و هماهنگی است. اولین آنها مطالعه و بررسی دقیق علمی است؛ باید مخاطرات را شناسایی کرده، اقدامات لازم را پیش بینی کنند؛ توان مجموعه خود و سایر مجموعه هاي فعال در این حوزه را شناسایی کنند. سپس برنامه ریزي کنند مثلا بگویند حادثه اي در شهر داریم که احتمال وقوع آن بسیار بالاست. چه اقداماتی انجام دهیم که این احتمال کم شود. خطر را کاهش دهیم. برنامه ریزي بسیار ضروري است. چه سازمان هایی باید نقش آفرینی کنند. اجرا؛ برنامه را اجرا کرده و اینجاست که بحران و مدیریت بحران، نقش خود را در هماهنگی نشان می دهد. سازمان هاي متعدد را باید بتواند در اجرا هماهنگ کند. بخشی از توان دست مدیریت بحران است.

ممکن است بخش دیگري از تخصص در وزارتخانه دیگري باشد. باید بتواند همه اینها را باهم هماهنگ کند.

اگر هماهنگی رخ داد، مدیریت بحران رونق پیدا می کند. به همین دلیل، همه باید به فکر توسعه مدیریت بحران باشند. - گروه هاي دوام؛ گروه هاي داوطلب واکنش اضطراري محله. این گروه ها را در سطح محلات تشکیل می دهیم که همه مردم بتوانند در زمان حادثه بتوانند خودشان کمک کنند. - گروه هاي مدیریت بحران اماکن؛ در یک سلسله اماکن خاص، تعداد طبقات زیاد، جمعیت زیاد، خطرات زیاد؛ ساکنین و شاغلین فعال و علاقه مند را آموزش می دهیم. هدف این دو طرح عمده، کاهش وابستگی به نیروهاي رسمی تا زمان رسیدن نیروهاي رسمی است. نیروهاي حرفه اي هرچه قدر سریع اقدام کنند، باز هم فاصله زمانی دارد تا برسد. ویژه مدارس، طرحی آماده شده تحت عنوان طرح مدرسه آماده.

مدرسه یکی از اماکن مهم است؛ هم افراد آموزش دیده زیادي آنجا داریم، هم افراد آسیب پذیر زیادي داریم؛

براي همین طی طرح مدرسه آماده، این افراد را از نظر آموزش، امکانات و ساختار غنی تر می کنیم. همان طور که در طرح دوام و مدیریت بحران اماکن ساختار ایجاد کردیم، در طرح مدرسه آماده براي هر مدرسه یک ساختار ایجاد می کنیم تا در زمان حادثه و قبل از وقوع حادثه بدانند چه اقداماتی انجام دهند، بیشتر به آنها کمک می کند. امیدواریم با توسعه فرهنگ و اندیشه مدیریت بحران بین مردم، مسئولین و دست اندر کاران، بتوان شاهد یک اجماع جمعی براي افزایش ایمنی محل زندگی خود و کاهش مخاطرات محل زندگی فرزندان مان باشیم. مبانی مدیریت بحران - بخش سوم - آشنایی با طرح مدرسه آماده - مراحل اجراي طرح - کاهش خطر پذیري مدرسه آماده آشنایی با طرح مدرسه آماده چرا مدرسه آماده؟ چرا به دنبال ایمنی مدرسه هستیم؟ چند نکته مهم در مورد این سؤال را مطرح می کنیم؛ - ایران کشوري حادثه خیز است؛ این مطلب را کسی نیاز نیست به ما خبر دهد؛ ما صبح و شب در اخبار می بینیم، در یک نقطه سیل یا زلزله یا توفان شن، گرد و غبار محلی غلیظ می آید به همین علت باید آماده بود. براي هر حادثه، یک زمان طلایی نجات وجود دارد؛ ممکن است در مدرسه شاهد حادثه اي باشیم؛ اگر سریع به آن پرداخته شود، ممکن است سریع حل شود و خیلی دامنه دار نشود اما اگر زمان ببرد و بلد نباشیم چگونه با آن مواجه شویم، ممکن است عواقب زیادي برایمان داشته باشد.

به همین علت خوب است که در مدرسه آماده باشیم.

- مدرسه محل تجمع تعداد زیادي از دانش آموزان است. خیلی از این دانش آموزان در مقاطع مختلف مثلا ابتدایی یا متوسطه حتی آسیب پذیرند و نیاز به کمک دارند و نمی توانند کارهاي خود را به درستی انجام دهند. اگر حادثه اي برایشان رخ دهد، نمی توانند خودشان را نجات دهند و ما باید به آنها کمک کنیم. - افکار عمومی روي دانش آموز خیلی حساس است. اخبار مربوط به دانش آموزان خیلی سریع منتشر و فراگیر می شود و همه جاي کشور را پر می کند. پس باید حواسمان باشد و کاري نکنیم که دانش آموز در مدرسه آسیب ببیند. طرح مدرسه آماده به ما کمک می کند که جلوي بروز حوادث بد در مدرسه را بگیریم. هدف ما از اجراي این طرح، چند مورد است: ارتقاي آمادگی، ایمنی و توانمند سازي مدارس در مقابله با حوادث که اگر اتفاقی افتاد مدارس براي مقابله با این حوادث، توانمند باشند، ایمن باشند و آماده باشند. تعریف مدرسه آماده - مدرسه اي است که آسیب پذیري آن به حداقل رسیده، توان مقابله با حوادث را داشته، کمترین تلفات و خسارت را متحمل شده، در کوتاه ترین زمان کارایی مؤثر خود را بازیابد. قبل از حادثه، مخاطرات آن را شناسایی کرده، به حداقل رساندیم، توان مقابله را با حوادث در مدرسه افزایش دادیم؛ یعنی مدرسه را آموزش دادیم، تجهیز کردیم، زمانی که حادثه رخ می دهد کمترین خسارات و تلفات را داریم و سریع مدرسه می تواند به حالت اولیه خود برگردد. چنین مدرسه اي، ویژگی هایی نیز دارد: تمامی پرسنل و دانش آموزان آموزش دیده، مخاطرات شناسایی شده و برنامه کاهش مخاطرات اجرا می شود، با خانواده دانش آموزان و سازمان هاي خدمات اضطراري ارتباط دو سویه دارد و به اقلام ضروري تجهیز شده است. هم از قبل از حادثه در مدرسه هستیم؛ بعد از حادثه نیز در مدرسه فعالیت هایی انجام می دهیم؛ در چنین حالتی، یک مدرسه آماده است. مراحل اجراي طرح مدرسه آماده - مرحله اول طرح، آموزش پرسنل است. وقتی پرسنل مدرسه، همه آموزش دیدند، گروه مدیریت بحران مدرسه نیز تشکیل خواهد شد. اولین اقدام براي آموزش پرسنل، معرفی نماینده مدیریت بحران است. یکی از پرسنل مدرسه، که بهتر است مدیر مدرسه یا یکی از معاونانش باشد، باید به عنوان نماینده معرفی شود چون باید در مدرسه صاحب اختیار باشد، قدرت اجرایی داشته باشد و باید آدم فعال و علاقه مندي باشد. اما اگر اختیار نداشته باشد و نتواند در مدرسه تصمیم گیر باشد، احتمالا نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

اما خود این نماینده باید یک دوره آموزشی 14 ساعته بگذراند و در مدرسه یک سري وظایف را انجام دهد.

ردیف سرفصل هاي آموزشی نماینده مدرسه زمان (ساعت) 1 توجیه کامل طرح و فرآیند اجراي آن 2 2 اصول ایمنی در مدارس 2 3 مبانی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 2 4 آشنایی با زلزله و سایر حوادث طبیعی و مقابله با آنها 2 5 کارگاه مدرسه تاب آور 4 6 تجارب موفق مدیریت بحران در مدارس ژاپن 2 مجموع ساعت هاي آموزشی نماینده مدرسه 14 مهمترین وظایف نماینده در مدرسه، این است که این طرح را در مدرسه آغاز کند و پیگیري نماید که طرح پیش رود و به اجرا رسد. یا مثلا بتواند هماهنگی آموزش پرسنل را انجام دهد. اطلاعات مدرسه و دانش آموزان را باید به روز نگهدارد؛ اینکه چند دانش آموز داریم؛ آیا این دانش آموزان بیماري خاص، محدودیت و شرایطی دارند یا خیر (که لحاظ شود)؛ در مورد معلمان نیز همین طور. نماینده باید با مسئولان مدیریت بحران در ارتباط باشد. مدیریت بحران، محله، منطقه یا شهر خود؛ وي باید با مسئولین در ارتباط باشد، یک نفر که بتواند بهتر این ارتباط دو سویه را برقرار کند. حتی آموزش عمومی دانش آموزان نیز بر عهده نماینده مدرسه است. مدیریت بحران مدرسه را این فرد باید نمایندگی کند. - مرحله بعد، آموزش پرسنل مدرسه است. پرسنل مدرسه اعم از مدیر مدرسه، معاون، معلم یا حتی خدمه مدرسه، سرایدار، هرکسی که در مدرسه شاغل است، هرکسی که می تواند در زمان حادثه به دانش آموزان کمک کند؛ همه اینها جزو پرسنل مدرسه هستند و همگی باید با مبانی بحران آشنا باشد؛ اصول ایمنی مدرسه را بدانند. ما نمی دانیم که در زمان حادثه، کدام یک از این افراد در مدرسه هستند و بهترین شرایط را براي امداد رسانی دارند؛ همه باید اطفاي حریق و کمک هاي اولیه را بلد باشند. مجموعا 18 ساعت براي تمامی پرسنل مدرسه در نظر گرفته شده است. ردیف سرفصل هاي آموزشی پرسنل مدرسه زمان (ساعت) 1 مبانی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 2 2 اصول ایمنی در مدرسه 2 3 حمایت روانی 2 4 تجارب موفق آموزش مدیریت بحران 2 5 اطفاي حریق 2 6 کمک هاي اولیه 4 7 پناه گیري و تمرین تخلیه اضطراري 2 8 شرایط بحران 2 مجموع ساعت هاي آموزشی پرسنل مدرسه 18 - مرحله بعد از آموزش پرسنل؛ یعنی همه پرسنل مدرسه و افراد شاغل در مدرسه آموزش دیدند، تشکیل گروه مدیریت بحران مدرسه است. گروه مدیریت بحران مدرسه شامل چهار بخش است: فرماندهی، عملیات، ارتباطات و انتظامات. هر کدام این افراد و واحدها وظایفی دارند.

 این گروه بسته به دانش آموزان بین 3 تا 12 نفر عضو خواهد داشت.

اینها کسانی هستند که قبول مسئولیت می کنند نه اینکه همکاري می کنند. ممکن است تمام پرسنل مدرسه براي این گروه همکاري کنند اما 3 تا 12 نفر به صورت ثابت و موظف در این گروه خواهند بود. فرماندهی: مدیریت کلان گروه، فعال نمودن گروه، ارزیابی حادثه و تعیین سطح بحران، برگزاري مانور (مربوط به قبل از حادثه که خیلی با اهمیت است)، ارتباط با سازمان هاي مسئول (قبل و بعد از وقوع حادثه) و اقدامات پیشگیرانه (بسیار مهم است) عملیات: قطع شریان هاي حیاتی، تخلیه اضطراري، امداد و نجات، کمک هاي اولیه، اطفاي حریق، اقدامات پیشگیرانه ارتباطات: جمع آوري اطلاعات، اطلاع رسانی به والدین، ارائه اطلاعات به امدادگران و اقدامات پیشگیرانه انتظامات: حفظ امنیت دانش آموزان، حفظ امنیت مدرسه، همکاري با نیروي انتظامی و اقدامات پیشگیرانه در تمامی گروه ها اقدامات پیشگیرانه ذکر شده است چون اقدامات پیشگیرانه جز با همکاري همه اعضاي مدرسه صورت نمی گیرد. اقدامات پیشگیرانه اصلا به همکاري همه نیاز دارد. اگر همه همکاري نکنند، کاري از پیش نمی رود. حتی قبل از وقوع حادثه، آموزش به عهده عملیات است. همکاري با نیروهاي انتظامی قبل (براي افزایش امنیت مدرسه) و بعد از وقوع حادثه بر عهده واحد انتظامات است. براي آموزش پرسنل مدرسه، یک وظیفه دیگر نیز؛ برگزاري مانور است. مانور می تواند به صورت هاي مختلفی باشد؛ مثلا مانور دور میزي، یا مانور امدادي.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

در مانور دور میزي، مسئولین گروه مدیریت بحران مدرسه دور هم می نشینند،

وظایفشان را باهم مرور می کنند اما در مانور امدادي، عملا امداد و نجات صورت می گیرد؛ ممکن است دانش آموزان نیز درگیر کار شوند. - مرحله دوم، کاهش خطر پذیري مدرسه است. در این مرحله، به دنبال این هستیم که مخاطرات موجود در مدرسه را به حداقل برسانیم. بدین منظور، اولین کاري که باید انجام شود، این است که مخاطرات مدرسه را کامل بشناسیم؛ بدانیم که مدرسه چه خطراتی دارد، چه چیزي در مدرسه، دانش آموزان را تهدید می کند که بدین منظور، سند مخاطرات تهیه شده که تمامی خطراتی که احتمال وقوع آن در مدرسه زیاد است، در آن قید شده است. یک نمونه از آن در مورد تأسیسات الکتریکی است اما این سند از ورودي مدرسه حتی خارج از مدرسه، راهروها، حیاط، آزمایشگاه، انباري، کلاس ها، سیستم سرمایشی و گرمایشی و همه جا را تحت پوشش قرار می دهد. سرفصل وزن و موارد ایمنی ها بله اهمیت تا حدي در این مدرسه خیر مصداق ندارد ی ک ی الکتر سات ی تأس کنتور برق داراي جعبه محافظ است 1 محل کنتور برق دور از دسترس دانش آموزان است 2 فیوز محافظ جان، در بخش هاي مختلف نصب شده است محل عدم 3 انطباق از فیوزهاي مینیاتوري استفاده شده است 2 مدرسه فاقد فیوزهاي تقویت شده است 2 فیوز اصلی مدرسه در جاي مناسب و قابل دسترس براي مسئولان است 2 مدرسه داراي سیستم ارت است 2 اگر مدرسه در ارتفاع است، صاعقه گیر نصب شده است 2 در صورت وجود مولد برق به صورت خودکار (شروع به کار کمتر از 10 ثانیه) است 2 محل عدم سیستم برق کشی بدون فرسودگی است 3 انطباق سیم کشی برق مدرسه به روش توکار است 2 سیم کشی برق مدرسه به روش روکار بوده و داراي داگت است 2 سیم هاي وسایل برقی از کنار منابع حرارتی عبور نکرده و در صورت عبور داراي محافظ است 2 اتصالات سیم ها و مفصل بندي ها با استفاده از ترمینال هاي مخصوص صورت گرفته است محل عدم 3 انطباق از اخذ انشعابات متعدد از یک پریز خودداري شده است 2 وقتی سند مخاطرات تکمیل شد، همه مخاطرات مدرسه را با دقت شناختیم؛ سپس برنامه کاهش مخاطرات را تدوین می کنیم. براي اینکه مخاطرات را کاهش دهیم، چه اقداماتی انجام دهیم؛ از خطرات قرمز رنگ استفاده می کنیم و آن ها را رفع می کنیم. براي کاهش مخاطره برنامه ریزي می اقلام اطلاع رسانی؛ در سطح مدرسه، اگر اتفاقی بیفتد، چگونه می توان همه دانش آموزان را مطلع کنیم، چگونه می توانند معلمان باهم در ارتباط باشند؛ کسانی که در گروه مدیریت بحران مدرسه فعالیت می کنند. البته اکثر مدارس این امکان را دارند ولی باید به آن توجه کرد. آیا مدرسه به تجهیزات هشدار حریق یا از آن مهمتر اطفاي حریق مجهز است یا خیر؛ حداقل تجهیزات اطفاي حریق، کپسول اطفاي حریق است که باید در مدرسه باشد. کیف کمک هاي اولیه؛ در این حد که بتوان در مدرسه مشکلات اولیه دانش آموزان یا معلمین مدرسه را که آسیب دیدند حل کنیم، ضرورت دارد. ا

ینها حداقل هاست. اگر بتوان تجهیزات سبک امدادي در مدرسه داشته باشیم، خیلی عالی است. باعث می شود اگر تخریبی در مدرسه باشد، در حداقل هایی بتوان آوار را برداشت، جابجا کرد و به کسانی که آنجا هستند، کمک کنیم. - مرحله سوم و آخرین مرحله، آموزش دانش آموزان و برقراري ارتباط با والدین آنهاست که این کار باعث می شود آموزش هایی که دانش آموزان در مدرسه می بینند، به خانواده ها، محلات منتقل شود و همه جا توسعه پیدا کند. بدین منظور، یک بخش به عنوان آموزش عمومی دانش آموزان است که از نماینده مدرسه، نماینده مدیریت بحران مدرسه که آموزش ها را گذرانده، می خواهیم به سر کلاس ها برود یا به صورت گروهی، به دانش آموزان آموزش هاي خیلی ساده را بدهد. مثلا این آموزش عمومی شامل مباحث ساده است؛ مثل آشنایی با حوادث یا نحوه مقابله با حوادث؛ مباحث ساده اي که هر دانش آموز باید بلد باشد و نماینده می تواند آموزش بدهد. براي دانش آموزان، آموزش دیگري نیز در نظر گرفته شده است؛ مثل آموزش نیم روزه؛ دانش آموزان اردوهایی به صورت سالانه می روند؛ اردوهاي ثابتی دارند؛ این اردوها به آموزش هاي خیلی ساده و مختصر اختصاص پیدا کند؛ مثلا در یکی از مراکز مدیریت بحران، پناه گیري را آموزش ببینند یا ابزار خیلی ساده اي است که هر دانش آموز می تواند خودش با امکانات اولیه تهیه کند. آنها را خود دانش آموزان یاد بگیرند که چگونه بسازند، جذابیت و حالت کاردستی برایشان دارد. رفتار صحیح در برابر حوادث را آموزش ببینند. مقداري مفصل تر از آموزش عمومی است. اما باز هم مختصر است چون کل وقتی که براي آموزش وجود دارد، نیم روز است.

آموزش دیگري است که حرفه اي تر است؛ آموزش دو روزه که احتمالا براي مقاطع متوسطه بتوان آموزش را برگزار کرد.

در این آموزش دو روزه، مباحث زیادي را می توان مطرح کرد و آموزش داد؛ به عنوان مثال، شناخت حوادث، کمک هاي اولیه، اطفاي حریق، حمل مصدوم، چادر زنی و حتی گزارش نویسی که وقتی حادثه اي را می بینیم، چه طور گزارش کنیم که قابل استفاده براي مسئولین و دست اندر کاران باشد و ...؛ همه این موارد، اهم آموزش هایی است که در شرایط واقعی به آن احتیاج پیدا می کنیم. آموزش دانش آموزان و والدین؛ مرحله دیگري نیز دارد؛ کسانی که دو روزه آموزش دیدند، می توانند عضو گروه دوام شوند؛ داوطلب واکنش اضطراري مدرسه. از حروف اول اینها به دست آمده است. وظایفی در مدرسه دارند؛ شاید اهم وظایف شان شرکت در مانورها باشد که کنار معلمان و مسئولین مدرسه نقش ایفا کنند، مسئولیت داشته باشند. براي آموزش والدین نیز بسته هاي فرهنگی دو سویه آماده می شود. یا بسته هاي فرهنگی تعاملی که مدرسه، مطالبی را در اختیار خانواده ها قرار می دهد، آنها تکمیل کرده و بین مدرسه برمی گردانند. بین مدرسه و خانواده یک رابطه برقرار می شود؛ باعث می شود این آموزش هایی که در مدرسه می دهیم به خانواده ها منتقل شود. مدیریت بحران دغدغه خانواده ها نیز قرار بگیرد. در ادامه، یک انیمیشن کوتاهی آمده است: طرح مدرسه آماده - حوادث طبیعی گوناگونی کشور ما را تهدید می کند. تا جایی که ایران را یکی از حادثه خیزترین کشورهاي جهان می دانند.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

مدرسه به عنوان مکانی که دربرگیرنده تعداد زیادي از نسل پویا و آینده ساز جامعه است، باید محیط ایمن و دور از خطر باشد

به همین دلیل سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهرداري تهران با همکاري و مشارکت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اقدام به برنامه ریزي و اجراي طرح مدرسه آماده کرده. مدرسه آماده مدرسه اي است که مخاطرات آن به حداقل رسیده باشد، توانایی مقابله با حوادث را داشته باشد، در زمان حادثه کمترین آسیب را متحمل شود و البته بعد از حادثه در کوتاه ترین زمان ممکن کارایی خودش را به دست بیاورد. طرح مدرسه آماده در 3 مرحله برنامه ریزي شده: 1 .آموزش پرسنل و تشکیل گروه مدیریت بحران مدرسه 2 .کاهش خطر پذیري مدرسه 3 .آموزش دانش آموزان و خانواده ها. اما این مسیر ساده اي نیست؛ در گام به گام این راه طولانی باید با مدیریت و کارشناسی درست، قدم برداشته تا طرح مدرسه آماده به نتیجه مطلوب و بازدهی مناسب برسد. در گام اول مدیر مدرسه به عنوان نماینده مدیریت بحران مدرسه، آموزش هاي لازم را در یک دوره آموزشی 18 ساعته فرا می گیرد. در طول اجراي طرح، مدیر، رابط بین مدرسه و ستاد مدیریت بحران منطقه است و پیگیري اجراي بخش هاي مختلف طرح در مدرسه و تداوم طرح از وظایف ایشان است. این آموزش ها فقط به نماینده مدیریت بحران ختم نمی شود و بعد از آن نوبت بقیه پرسنل مدرسه است که دوره آموزشی 18 ساعته را طی کنند. مبانی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، اصول ایمنی در مدرسه، حمایت روانی، تجارب مفید و موفق مدیریت بحران، کارگاه پناه گیري و تخلیه امن اضطراري، اطفاي حریق و کمک هاي اولیه عناوین این دوره هاي آموزشی است. ضمنا براي همه پرسنل آموزش دیده گواهی ضمن خدمت صادر می شود. حال وقت آن رسیده که گروه مدیریت بحران مدرسه، با همکاري ستاد مدیریت بحران منطقه تشکیل شود. فرمانده این گروه، مدیر مدرسه است. گروه از 3 بخش عملیات، ارتباطات و انتظامات تشکیل می شود که داراي وظایف مشخص در زمان حادثه است.

مرحله بعد، کاهش خطر پذیري مدرسه است

که براي آن باید اول مخاطرات مدرسه شناسایی شود. شناسایی مخاطرات مدرسه، یعنی بررسی اینکه مدرسه از چه جهاتی آسیب پذیر است یا از لحاظ ایمنی چه نواقصی دارد. این کار با همکاري گروه مدیریت بحران مدرسه و زیر نظر ارزیابان آتش نشانی انجام می شود. مدرسه بسته به اینکه چه قدر آسیب پذیر است، در یکی از سه سطح سبز، زرد و قرمز قرار می گیرد که مشخص است آسیب پذیري سطح سبز نسبت به سطح زرد و زرد نسبت به قرمز کمتر است. حال گروه مدیریت بحران می تواند براي کاهش مخاطرات مدرسه، برنامه ریزي کند. گام بعد هم طبیعتا اجراي برنامه کاهش خطر پذیري مدرسه است. هدایت و رهبري تمامی مراحل انجام این کار به عهده گروه مدیریت بحران مدرسه است که می تواند با کمک گرفتن از سازمان هاي مرتبط، این برنامه را اجرا کند. مدرسه اي که مخاطرات آن به حداقل رسیده، باید مجهز به تجهیزات آمادگی و مقابله شود. تجهیزاتی مثل کیف کمک هاي اولیه و اقلام امداد و نجات، منابع مورد نیاز براي تجهیز مدارس و حمایت سازمان هاي دولتی، عمومی و مشارکت مردمی تأمین می کند. طرح مدرسه آماده در اینجا وارد مرحله جدیدي می شود که شامل آموزش دانش اموزان و خانواده آنها می شود. در این گام، ابتدا آموزش هاي عمومی به دانش آموزان داده می شود. این کار توسط اعضاي خانه هاي دوام و ایمنی واقع در سراي محله انجام می شود. آموزش هاي عمومی آموزش هایی هستند که به طور معمول براي هر دانش آموزي مفید و لازم است.

این آموزش ها شامل آشنایی با حوادث و چگونگی مقابله با آنهاست.

اردوي نیم روزه ویژه دانش آموزان ابتدایی قدم بعدي براي تخصصی تر شدن این آموزش هاست. محل برگزاري این اردوها پایگاه هاي ویژه مدیریت بحران مناطق 22 گانه شهرداري تهران است که آشنایی با کیف نجات، ایمن سازي وسایل منزل، شیوه پناه گیري و آشنایی با حوادث احتمالی در ساختمان ها از جمله آموزش هاي این اردوي نیم روزه است. بخشی از اجراي طرح تشکیل گروه دوام دانش آموزي در مدارس دوره متوسطه است. کلمه دوام حروف اول چهار کلمه داوطلب واکنش اضطراري مدرسه است. اعضاي دوام دانش آموزي می توانند در اموري مثل ایمنی خانه و مدرسه، اطلاع رسانی حوادث محلی، تشکیل گروه مدیریت بحران در ساختمان محل سکونت خود و همین طور برنامه هاي تمرین و مانور مدرسه همکاري کنند. آموزش هاي عملی دوام دانش آموزي در اردوهاي دو روزه انجام می گیرد و در واقع همه آموزش هاي تئوري در این اردوها به صورت عملی و مفصل با آنها تمرین می شود. دانش آموزانی که هم علاقه دارند سطح مهارت شان از این بالاتر رود، می توانند به پایگاه مدیریت بحران منطقه یا خانه هاي دوام و ایمنی محله شان مراجعه کنند. ولی علاوه بر دانش آموزان لازم است که خانواده هاي آنها نیز آموزش ببینند. به همین منظور بسته هاي آموزشی بین خانواده دانش آموزان توزیع می شود.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

در این بسته ها آموزش هاي لازم براي بالا بردن سطح آگاهی و ایمنی خانواده هاي دانش آموزان گنجانده شده. حال که همه پرسنل و دانش آموزان مدرسه آموزش هاي ضروري را فرا گرفتند، نوبت به قدم آخر می رسد؛

برگزاري مانورهاي آمادگی در برابر حوادث؛

این مانورها در واقع تمرین آموزش هایی است که پرسنل، دانش آموزان و خانواده هاي آنها دیدند. در نهایت نشان مدرسه آماده به مدرسه اي تعلق می گیرد که تمام مراحل طرح با موفقیت پشت سر گذاسته و خطر پذیري آن در سطح سبز باشد. البته ناگفته نماند که داشتن نشان مدرسه آماده به این معنا نیست که دیگر همه چیز تمام است. بلکه تمامی اعضاي مدرسه آماده چه پرسنل و چه دانش آموزان باید اطلاعاتشان را به روز کنند و مهارت هاي به دست آمده را تمرین کنند تا همیشه آماده باشند. حال طرح به نتیجه رسیده و مدرسه اي داریم که همه پرسنل و دانش آموزان آن آموزش دیده اند، مخاطرات آن شناسایی شده، داراي برنامه کاهش خطر پذیري است. به اقلام مقابله با حوادث تجهیز شده و خانواده دانش آموزان و سازمان هاي خطرهاي اضطراري با مدرسه در ارتباط دو سویه هستند. اگر در جامعه اي آموزش از کوچکترها شروع شود، آینده جامعه را آدم هاي داناتري خواهند ساخت. آن وقت به جاي هزاران مدرسه آماده، یک جامعه آماده خواهیم داشت. نکات مهم: -

هدف طرح آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده:

ارتقاي آمادگی، ایمنی و توانمند سازي مدارس در مقابله با حوادث - تعریف مدرسه آماده: مدرسه اي است که آسیب پذیري آن به حداقل رسیده، توان مقابله با حوادث را داشته، کمترین تلفات و خسارت را متحمل شده، در کوتاه ترین زمان، کارایی مؤثر خود را بازیابد. - ویژگی هاي مدرسه آماده: تمامی پرسنل و دانش آموزان آموزش دیده، مخاطرات شناسایی شده و برنامه کاهش مخاطرات اجرا می شود، با خانواده دانش آموزان و سازمان هاي خدمات اضطراري ارتباط دو سویه دارد و به اقلام ضروري تجهیز شده است.

- مراحل اجراي طرح دوره ضمن خدمت مدرسه آماده (3 بخش اصلی):

آموزش پرسنل و تشکیل گروه مدیریت بحران (اول نماینده مدیریت بحران مدرسه به مدت 14 ساعت آموزش می بیند، سپس هماهنگ می کند و پرسنل مدرسه به مدت 18 ساعت آموزش می بینند؛ همه پرسنل مدرسه اعم از مدیر، معاون، معلم ها، خدمه، سرایدار و هرکسی که در مدرسه شاغل است خوب است که این آموزش ها را ببیند)، کاهش خطر پذیري مدرسه (براي این کار سند مخاطرات تهیه شده که با همکاري گروه مدیریت بحران مدرسه و متخصصان این حوزه از آتش نشانی یا سازمان هاي مدیریت بحران، مدرسه را بازدید می کنند، سند مخاطرات را تکمیل می کنند، وزن بندي مشخص شده و بر اساس وزن بندي اقدامات مدرسه مشخص می شود که به کدام یک از خطرات جدي تر و در اولویت بپردازد و به کدام یک از خطرات در اولویت هاي بعدي به دنبال یا کاهش آن باشد.) و نهایتا آموزش دانش آموزان و والدین (دانش آموزان به صورت عمومی و همگانی آموزش می بینند؛ نماینده مدیریت بحران مدرسه سر هر کلاس آموزش می دهد، یک سري آموزش ها به شکل نیم روزه و خیلی ساده است مثل اروهاي خیلی کوتاه مدت. بعضی آموزش ها به صورت حرفه اي تر، دو روزه است که در آن کمک هاي اولیه و اطفاي حریق، حمل مصدوم و چادر زنی نیز دارد؛ حرفه اي تر پرداخته می شود تا افراد بتوانند بعد از اینکه این آموزش ها را دیدند، عضو گروه دوام دانش آموزي شوند و وظایفی بر عهده دارند، در مانورها مشارکت کنند، همکار گروه مدیریت بحران مدرسه باشند و نهایتا با بسته هاي تعاملی که بین مدرسه و خانواده ها در رفت و آمد است، والدین نیز آموزش ببینند.) جلسه دوم شناخت مخاطرات و اقدامات لازم قبل، هنگام و بعد از آنها - بخش اول - مخاطرات طبیعی - ساختار کره زمین - انرژي درون زمین مخاطرات طبیعی کشور ما در معرض بسیاري از مخاطرات طبیعی قرار دارد. تلاش بر این است که در این مباحث، چند مخاطره اصلی که بیشترین آسیب را طی سال هاي گذشته در اقصی نقاط کشور متحمل شدیم، معرفی گردد و یک سري راهکارها براي مقابله با آنها ارائه شود.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدیریت بحران

شاید اولین و مهمترین مخاطره که سال هاست ذهن ما را درگیر کرده، بحث زلزله است؛ تمام کشور ما به نوعی در معرض خطر زلزله قرار دارد. مخاطره دیگري که سابقه آن در بخش ها و شهرهاي مختلف کشور ماست، سیل است که هر چند سالی یک بار اتفاق می افتد. مخاطره دیگري که منشأ طبیعی دارد و ظرف سال هاي گذشته در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاده، توفان است. مخاطره دیگر، خشکسالی است که بخش هاي گسترده اي از کشور با کمبود بارش ها و خشکسالی دست به گریبان است. این چهار مخاطره، همگی منشأ طبیعی دارند. ساختار کره زمین براي اینکه کره زمین و مخاطراتی که در آن به وجود می آورد، بشناسید، بهتر است اطلاعاتی درباره ساختار کره زمین بدانید. بخش هاي مختلف برش کره زمین عبارتند از: - هسته داخلی زمین؛ قریب 1200 کیلومتر شعاع هسته داخلی زمین است. - هسته بیرونی کره زمین؛ شعاع آن در حدود 2300 کیلومتر است. - گوشته یا منتل یا جبه؛ بخش سوم؛ ضخامت آن در حدود 2900 کیلومتر است.

این بخش به دلیل اینکه سنگ هایی که از حالت جامد به حالت مذاب تبدیل شدند، به دلیل دماي بسیار بالا، به آن گوشته گفته می شود. هرچه سمت درون زمین برویم، دماي زمین افزایش پیدا می کند. - پوسته زمین ؛آخرین بخش؛ همان بخشی که روي آن زندگی می کنیم. ضخامت پوسته بین 5 تا 40 کیلومتر در جاهاي مختلف گزارش و برآورد شده است. ضخامت کره زمین در جاهاي مختلف، متفاوت است. انرژي درون زمین چه فعل و انفعالاتی در زیر پاي ما در حال به وقوع پیوستن است؟ درباره انرژي درون زمین صحبت می کنیم. سنگ هاي مذاب، قسمت جبه را که ضخامت حدود 2900 کیلومتري دارد، کاملا در بر گرفته است. هر چه به درون زمین نزدیک تر شویم، دماي سنگ ها افزایش می باید چون دماي مرکز زمین، بسیار بالاست. در کف جبه، دما از سطح جبه بیشتر است. این اختلاف دما، باعث شده یک جریان همرفتی به وجود آید؛ یعنی موادي که حرارت بالاتري دارند، به سمت سطح می آیند و موادي که دمایشان را از دست دادند، آرام آرام به کف مواد مذاب برمی گردند. ناشی از انرژي درون زمین و حرکت مواد مذاب، دو اتفاق می افتد که روي زندگی ما تأثیر می گذارد: 1 .حرکات پوسته زمین؛ مواد مذاب وقتی زیر پاي ما حرکت می کنند، انرژي به وجود می آورد. این انرژي حالت پتانسیل دارد و می خواهد به انرژي جنبشی تبدیل شود؛ به سنگ هاي پوسته زمین فشار وارد می کنند.

 پوسته زمین در جاهاي مختلف، شکستگی دارد.

شکستگی هایی در سطح پوسته زمین دارد و موارد مذابی که در زیر پوسته در حال حرکت هستند، باعث می شوند، این پوسته جابه جا شوند. پوسته زمین در 225 میلیون سال قبل به صورت یکپارچه و به هم چسبیده بوده و اقیانوس ها نیز به هم به هم پیوسته بودند؛ در واقع یک بخش آبی و یک بخش خشکی داشته است که به هم پیوسته بوده. در عرض 225 میلیون سال، قاره هاي افریقا و آمریکا مثل دو پازل از هم جدا شدند. مواد مذاب که آرام آرام حرکت می کنند، باعث شدند پوسته زمین حرکت کند و جابه جا شود و قاره ها نسبت به همدیگر در جاهایی دور شوند و در جاهایی نزدیک شوند؛ هر سال، چند سانتیمتر یا چند میلیمتر. حرکت این قدر محسوس نیست که ایستاده، حرکت زمین را حس کنیم. حرکت وضعی و انتقالی زمین را نمی توان حس کرد و فقط از عوارض ناشی از آن مثل تغییر ساعت و شب و روز شدن، متوجه می شویم که زمین به دور خودش می چرخد یا وقتی به دور خورشید می چرخد، متوجه تغییر فصول می شویم و متوجه تغییر شرایط زمین می شویم. کف دریاي سرخ، یکی از شکستگی هاي بزرگ کره زمین است که مواد مذاب آرام آرام از مجاورت این شکستگی می آیند و در مجاورت آب جامد می شوند و جامد شدن باعث می شود به دو طرف پوسته فشار وارد شود و هم پوسته عربستان هل داده شوند و هم از طرف دیگر به سمت قاره آفریقا پیشروي داشته باشد. فشاري که به پوسته عربستان وارد می شود، شرایطی را به وجود می آورد؛ پوسته عربستان به لحاظ زمین شناسی، پوسته مسنی محسوب می شود و همین طور پوسته روسیه یا اوراسیا که بالاي سر ایران است، سن زیادتري نسبت به پوسته ایران دارد. پوسته ایران جوان محسوب می شود می خواهد فشاري را که از سمت دریاي سرخ به سمت ایران وارد می شود، به بالا سر خود منتقل کند ولی در بالا یک سد قرار گرفته و کشور ما شاهد چین خوردگی می شود مانند چین خوردگی هاي زاگرس. در نهایت، در رشته کوه هاي زاگرس سالانه 24 میلیمتر افزایش ارتفاع را تجربه می کنیم. چون فشار به پوسته وارد می شود و این فشار در پوسته مستهلک می شود و کشور کوچک تر می شود و ارتفاع آن افزایش پیدا می کند.

انرژي پتانسیل ناشی از حرکت مواد مذاب آرام آرام تبدیل به انرژي جنبش می شود. 2

.زمین لرزه یا زلزله نکات مهم:

- ساختار کره زمین چهار بخش اصلی دارد:

هسته داخلی

هسته داخلی 1200 کیلومتر،

هسته بیرونی

هسته بیرونی 2300 کیلومتر،

گوشته زمین

گوشته 2900 کیلومتر و

پوسته زمین

پوسته 5 تا 40 کیلومتر. مجموعا حدود 6400 کیلومتر شعاع کره زمین است. کره زمین کاملا کروي است و بیشتر حالت بیضوي دارد.

علت به وجود آمدن زلزله و مسائلی که ما باید در مدرسه بیاموزیم

در شعاع زمین بین 6370 تا 6450 کیلومتر اختلاف وجود دارد. - انرژي درونی زمین: 1 .جابه جا شدن صفحات پوسته کره زمین (انشقاق قاره ها) 2 .زمین لرزه. شناخت مخاطرات و اقدامات لازم قبل، هنگام و بعد از آنها - بخش دوم - گسل - زلزله - لرزه خیزي در جهان - لرزه خیزي در ایران - سؤالات متداول می خواهیم درباره دومین اتفاقی که ناشی از حرکت مواد مذاب در زمین زیر پاي ماست، که زلزله است، توضیح دهیم. باید ابتدا گسل ها را بشناسیم چون این مکانیزم زلزله در دل گسل ها به وجود می آید. تعریف گسل: شکستگی هاي موجود در پوسته زمین که امکان جابه جایی داشته باشند، گسل نامیده می شود. مهم است که گسل ها امکان جابه جا شدن داشته باشند؛ یعنی دو لبه گسل بتوانند نسبت به همدیگر حرکت کنند. بحث جابه جایی نکته مهمی است. انواع گسل گسل ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند: - گسل هاي شیب لغز؛ به دو گروه تقسیم می شوند: الف) گسل نرمال ب) گسل معکوس؛ خط مورب، محل عبور گسل است. گسل یک بریدگی روي سطح زمین نیست؛ یک خط دو بعدي نیست؛ بریدگی روي سطح زمین ممکن است مشاهده شود، اصطلاحا می گویند رخنمون گسل در سطح زمین قابل مشاهده است. ممکن است قابل مشاهده نباشد. اتوبان بین زنجان و تبریز را در نظر بگیرید؛ بخش هایی از جاده را ترانشه ایجاد کرده اند که جاده و اتوبان احداث شود.

به عوارض محل عبور گسل برخورد کرده اند. قبل از ایجاد ترانشه، اگر روي سطح این تپه، حرکت کنیم رخنمون گسل مشخص نیست. فرسایش سطح زمین باعث شده آثار رخنمون گسل از بین رود اما گسل وجود دارد. خط مورب را در نظر بگیرید؛ یک سمت گسل به سمت پایین حرکت کرده یا کشیده شده؛ دو صفحه مجاور گسل نسبت به هم داراي کشش هستند که باعث می شود که یک طرف نسبت به طرف دیگر پایین تر بیاید. این گسل، نرمال است. گسل معکوس، دقیقا عکس همین ماجراست؛ به جاي کشش در دو طرف گسل، فشار در دو طرف وجود دارد. خط مورب محل عبور گسل مشاهده می شود که باعث شده یک طرف نسبت به طرف دیگر افزایش ارتفاع داشته باشد. - گسل هاي امتداد لغز؛ به دو دسته کلی تقسیم می شوند؛ الف) گسل راست گرد ب) چپ گرد. چگونه تشخیص می دهیم گسل راستگرد است یا چپگرد؛ عمود به محل عبور گسل هستیم و روبروي خط گسل باشیم؛ طرف مقابل یا روبروي ما، به سمت راست رفته، گسل راستگرد است. محل عبور گسل در یک زمین کشاورزي مشاهده شده که سمت روبروي ما به سمت چپ حرکت کرده و چپگرد است. اگر ناظري از آن طرف گسل؛ عمود به گسل ایستاده باشد، در مورد راست گرد یا چپ گرد گسل ها، با ما هم نظر است. اهمیت این گسل ها چیست؛ انرژي اي که ناشی از جابه جایی سنگ هاي مذاب زیر پاي ماست، به دو شکل است: یکی که باعث می شود قاره ها نسبت به هم فاصله بگیرند و در جایی به هم نزدیک شوند. دومی که تبدیل به زلزله می شود؛ سنگ مذاب زیر پاي ما در حال حرکت است، آرام آرام در حال حرکت کردن است، به جاهایی می رسد که گسل وجود دارد و زمین شکستگی دارد و پوسته زمین شکستگی و ترك خوردگی دارد. می خواهد دو طرف این صفحه شکست را نسبت به هم حرکت دهد، یک نیرویی مانع می شود که آن نیروي اصطکاك بین سنگ ها در دو طرف گسل مانع از حرکت می شود؛ دو طرف پوسته گسل می خواهند نسبت به همدیگر از محل گسل حرکت کنند، اصطکاك بین سنگ ها اجازه نمی دهد تا زمانی که زور اصطکاك از زور انرژي جمع شده بیشتر باشد. اگر زور انرژي بیشتر از اصطکاك بین سنگ ها شود، به صورت ناگهانی این انرژي آزاد می شود، دو طرف نسبت به هم حرکت می کنند و این حرکت از یک نقطه آغاز می شود؛ این نقطه را کانون زلزله گویند (مکانیزم زلزله شباهت زیادي به فنر و نیروي دست دارد). کانون زلزله نقطه اي است که شکست از آنجا آغاز می شود و انرژي ها شروع به حرکت می کنند. امواج زلزله چون انرژي هستند، به صورت موج منتشر می شوند؛ مانند کلیپ موج انفجار و امواج آب سطح راکد آب وقتی سنگی به آن قسمت می افتد (امواج متحد المرکز). تنها تفاوت در زلزله این است که امواج از نقطه اي که آغاز می شوند، در سه جهت حرکت می کنند؛ کره هاي متحد المرکز. از نقطه اي که شکست اتفاق افتاده، انرژي آزاد می شود

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

. تعریف زلزله -

آزاد شدن ناگهانی انرژي انباشته شده در سنگ هاي پوسته زمین. زلزله، امواجی است به صورت انرژي است و به صورت خیلی ناگهانی آزاد می شوند که در سنگ هاي پوسته زمین اتفاق می افتد. امواج انرژي به صورت موج حرکت می کند و خود را به سطح زمین می رساند. امواجی که از یک زلزله صادر می شود، به دو گروه کلی تقسیم می شوند؛ امواج حجمی و امواج سطحی. امواج حجمی، موج P) Wave Primary (و موج S) Wave Secondary .(اولین موجی که می رسد، موج اولیه P و سپس موج ثانویه S به سطح زمین می رسد. به صورت حجمی منتشر می شوند یعنی از درون زمین منتشر می شوند. دو مورد معروف از امواج سطحی، موج رایلی و موج لاف است. این موج ها به نام دانشمندانی که آن ها را کشف کردند، نامگذاري شده است. این موج ها درون زمین منتشر می شوند و به سطح زمین می آیند و از سطح زمین حرکت می کنند.

در نظر بگیرید که موج P موج مخربی نیست؛ بیشترین سرعت را دارد، اولین موجی است که پیشروي می کند و به دستگاه لرزه نگار یا شتاب نگار یا نقطه اي که ما هستیم، می رسد. ضربه کوچکی زیر پاي ما می زند. بعد موج S با فاصله کوتاهی می رسد. به ازاي هر 8 کیلومتر فاصله ما تا نقطه اي که انرژي آزاد شده، یک ثانیه اختلاف است (براي رسیدن موج S و موج P .( بعد از موج S ،موج هاي رایلی و لاف می رسند. سرعت آنها از دو تاي قبلی کمتر است. امواج حجمی، نامیرا هستند و مستهلک نمی شوند و تمام دستگاه ها در سطح کره زمین، آن را ثبت می کنند. با توجه به فاصله زمانی رسیدن این امواج چند ایستگاه مختلف با همدیگر کمک کرده و محل وقوع زلزله را تشخیص می دهند. امواج سطحی میرا هستند و مخرب ترین امواج هستند. اگر نامیرا بودند، با هر زلزله، کل کره زمین می توانست آسیب و خسارت ببیند. مستهلک شونده هستند و وقتی انرژي زلزله آزاد می شود و این امواج به سطح زمین می رسند؛ هرچه فاصله می گیرند، میزان تخریب شان کاهش می یابد

. لرزه خیزي در جهان اصطلاح کمربند آتش fire of ring ،خطوط قرمز رنگی در کره زمین هستند.

نشان می دهند که این محدوده ها بزرگترین اتفاقات گسلی در کره زمین وجود دارد. بزرگترین شکست ها در کره زمین وجود دارد. پوسته زمین در این نقاط بیشترین و بزرگترین شکست ها و طولانی ترین شکستگی ها را دارد. در قاره آمریکاي شمالی، جنوبی، رشته کوه هاي آند و راکی و در محدوده اروپا تا آسیاي مرکزي. از آلپ، آناتولی در ترکیه، رشته کوه البرز و کمی زاگرس و رشته کوه هاي هیمالیا، کمربند کوه زایی آلپ هیمالیا نام دارد که زاگرس آن چنان در این کمربند دسته بندي نمی شود. لرزه خیزي در ایران تقریبا تمام کشور ما در معرض خطر زلزله است. نقشه لرزه خیزي در ایران نشان می دهد که هرچه رنگ تیره افزایش یابد، خطر لرزه خیزي بیشتر است. کمتر جایی از ایران، نقاط سفید است. ممکن است در مجاورت نقاط سفید گسل نباشد اما در مناطقی زلزله اي رخ دهد، آنها را متأثر می کند مثلا زلزله در سر پل ذهاب و کرمانشاه که در نزدیکی ایران و عراق بود، این زلزله بخش هاي خیلی گسترده اي از کشور را از همین قسمت هاي شمال غربی مانند ارومیه، تبریز، زنجان و قزوین و همدان حتی اراك، قم و تهران نیز حس شد. در نزدیکی اراك با توجه نقشه، آن چنان گسلی شناسایی نشده اما در اثر زلزله در محدوده کرمانشاه لرزش هایی احساس کرد.

حتی در اهواز نیز حس کرد (از شمال غربی تا جنوب غربی متأثر کرد و لرزاند) همه جاي کشور در معرض خطر لرزه خیزي و زلزله است. در مورد گسل ها و شکستگی هاي موجود در کره زمین؛ تمدن ها جایی شکل می گرفتند که آب وجود داشته، هواي خوب وجود داشته باشد. آب و هواي خوب عمدتا در مناطق کوهستانی بیشتر قابل دسترسی است. کوهستان هایی در کشورهاي مختلف از جمله ایران وجود دارند؛ دو رشته کوه اصلی در کشور است یعنی رشته کوه البرز و زاگرس؛ البرز خود بخشی از کمربند کوه زایی در کره زمین است که به آلپ هیمالیا معروف است. قاعده همیشگی این است که در محل رشته کوه ها گسل داریم. هرجا رشته کوه وجود داشته باشد، بودن رشته کوه معادل بودن گسل و شکستگی در کره زمین است اما عکس آن صادق نیست. ممکن است رشته کوهی نبینیم ولی گسل باشد مثلا در مجاورت شهر بم رشته کوهی نداریم ولی گسل است و بم را لرزاند و متأسفانه خساراتی را به بار آورد و هموطنان مان از دست رفتند.

ندیدن رشته کوه دلیل بر نبودن گسل نیست. سؤالات متداول درباره زمین لرزه یا زلزله - پیش بینی زلزله؛ آیا امکان پیش بینی کردن زلزله وجود دارد یا خیر. امکان پیش بینی دقیق زمان وقوع زلزله نه در ایران و نه در هیچ یک از کشورهاي دیگر در دنیا تاکنون متأسفانه وجود نداشته یعنی تا به حال نشده پارامترهاي مؤثر بر وقوع زلزله را به نحوي کنار هم قرار داد که بتوان پیش بینی دقیق از زمان وقوع زلزله به دست آید و اعلام کرد مثلا ظرف سه ماه آینده در چنین تاریخی و یا ساعتی در این مکان زلزله اتفاق می افتد. متأسفانه تاکنون این توانمندي را بشر به دست نیاورده. پیش نشانگري به ما در درك احتمال وقوع زلزله کمک می کند. یکی از این پیش نشانگرها سر و صداي حیوانات است. جالب این است که زلزله اتفاق افتاده، بعد می گوییم عکس العمل حیوانات ناشی از متوجه شدن آنها از وقوع زلزله است. در تغییرات دمایی خیلی سریع احتمال وقوع زلزله وجود دارد که چیز اثبات شده اي نیست.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

ضمن اینکه نمی توان هر زمان تغییر ناگهانی دما مشاهده شود، خانه و زندگی را ترك کرد و منتظر زلزله بود. موارد دیگري مانند آزاد شدن گاز رادون، رنگی شدن ابرها وجود دارد که نسبت به آنها نمی توان قطعیت و یقین داشت. مورد دیگري که بیشتر به کار می آید، بحث زمین لرزه هاي کوچک یا پیش لرزه است. احتمال می دهیم که زلزله بزرگتري در راه باشد. در راه بودن زلزله بزرگتر باعث می شود که حواسمان را بیشتر جمع کنیم. این طور نیست که لرزش کوچکی اتفاق افتد، حتما زلزله بزرگتري در راه است مثلا در تهران سال 83 یک لرزش اتفاق افتاد که همه جاي شهر حس شد و خیلی ها به بیرون رفتند و کار درستی هم کردند اما زلزله بزرگتري به وقوع نپیوست. ار آن طرف؛ زلزله بم؛ اوایل شب زلزله هاي کوچکی اتفاق افتاده، صداهایی از دل زمین شنیده شده بود، افراد بیرون آمدند و به دلیل سردي هوا به منزل رفتند و نزدیکی صبح زلزله اتفاق افتاد و خسارت زیادي به بار آورد. زلزله اي در منطقه ورزقان و تبریز اتفاق افتاد که پیش لرزه بود و به فاصله نیم ساعت، زلزله بزرگتري اتفاق افتاد، بیرون بودن مردم از خانه هایشان باعث شد که آسیب ها کاهش یابد.

 زلزله در محدود کرمانشاه؛ 8 ،9 دقیقه قبل از زلزله اصلی، پیش لرزه اي اتفاق افتاد و باعث شد تعداد زیادي از افراد ساختمان هاي خود را ترك کنند و منجر به این شد که بیش از 600 تن از هموطنان جان خود را از دست دادند. اگر توجه مردم به پیش لرزه نبود، با توجه به شب بودن و همه در منزل بودند، احتمال اینکه بالاي چند هزار تن برود، وجود داشت. هر موقع پیش لرزه احساس کردید، حداقل تا چند ساعت سعی کنید از زیر سقف دور باشید. - چرا در ایران زلزله هایی به وقوع می پیوندد و خسارت بار است ولی در ژاپن و کشورهاي دیگر، زلزله خسارت کمتري تجربه می شود در بحث مدیریت و برنامه ریزي تفاوت هایی بین دو کشور وجود دارد. ژاپن یک کشور توسعه یافته است و کشور ما در حال توسعه است. تفاوت هاي ماهوي این شکلی با همدیگر دارند.

به لحاظ مشخصات فنی زلزله نیز تفاوت هایی وجود دارد.

زلزله هاي کشور عموما کم عق هستند یعنی در عمق کمی از زمین، انرژي آزاد می شود و زلزله اتفاق می افتد. زلزله هاي ژاپن عمدتا عمیق هستند و محدوده گسترده تري از سطح زمین را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا در این محدود گسترده حجم بیشتري از افراد و خانواده وجود دارد اما مقدار بسیار زیادي از انرژي و امواج مخرب تا رسیدن به سطح زمین مستهلک و گرفته می شود. اختلاف عمق زلزله ها تفاوت دیگري است؛ زلزله ها در کشور ما کم عمق است و در کشور ژاپن عمیق است. آنها را آموزش ها را کامل تر دیده اند. در ژاپن زلزله بسیار زیاد اتفاق می افتد. یعنی تکرار این اتفاق بسیار زیاد است و در کشور ما به خصوص زلزله هاي مهیبی دارد و همین امر باعث شده که بیشتر توجه کنند، آموزش ببینند و آماده باشند. - شایعه است که چاه ها یا قنواتی که در شهرها وجود دارد، می تواند جلوي انرژي زلزله را بگیرد یا شهرهایی مثل تهران؛ تونل هاي مترو باعث می شود انرژي زلزله مستهلک شود و اصطلاحا رد نکند

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

. این چاه ها یا قنوات و تونل ها تأثیري در آزاد شدن و حرکت کردن امواج ندارد چون موجی که از زلزله آزاد می شود در هر سه فاز ماده که به صورت جامد، مایع و گاز حرکت می کنند. ممکن است سرعت شان تغییر کند. اما به این گونه نیست که مثلا به چاه، قنات یا تونل مترو برسد و باعث شود انرژي اش گرفته شود و یکباره خفه شود و اصطلاحا رد کند. اگر ضوابط ایمنی رعایت نشده باشد، به خصوص چاه یا قنات می تواند باعث افزایش خسارت ها شود. آمادگی نداریم، نکات فنی ساختمان رعایت نشده که زیر آن چاه یا قنات بوده و با رخ دادن زلزله چاه نشست کند و دچار افزایش خسارت شویم. بنابراین وجود چاه ها و قنات ها باعث نمی شود که انرژي زلزله گرفته شود. نکات مهم: - گسل: شکستگی هاي پوسته زمین که با جابه جایی همراه است. - انواع گسل: شیب لغز (نرمال و معکوس)؛ دو طرف یا دو صفحه اطراف سطح گسل نسبت به هم اختلاف ارتفاع پیدا می کردند؛ اگر طرفی نسبت به طرف دیگر بالا رود، معکوس است و اگر دو صفحه نسبت به هم کشیده شوند و دور شوند، نرمال نامیده می شود. امتداد لغز: دو طرف صفحه گسل نسبت به هم اختلاف ارتفاع پیدا نمی کنند و صرفا به راست یا چپ حرکت می کنند و راستگرد و چپگرد نامیده می شوند. - زلزله: آزاد شدن ناگهانی انرژي هاي انباشته شده در سنگ هاي پوسته زمین - به صورت دقیق قابلیت پیش بینی زلزله وجود ندارد. پیش نشانگرهایی در مورد زلزله وجود دارد. مهمترین پیش نشاگر، پیش لرزه است. هرگاه لرزش خفیفی احساس شد، اگر از داخل ساختمان به مدت چند ساعت خارج شویم، کار بسیار منطقی است. - مهمترین تفاوت زلزله هاي ایران و ژاپن، عمق زلزله هاست و باعث می شود میزان خسارت ها و نحوه انتشار امواج تفاوت کند - تأثیر وجود چاه ها و قنوات بر زلزله، اگر منفی نباشد، مثبت نیست.

شناخت مخاطرات و اقدامات لازم قبل، هنگام و بعد از آنها در مدرسه آماده

- بخش سوم - آشنایی با ساختمان ها - مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله - اجزاي سازه اي - اجزاي غیر سازه اي مکانیزم وقوع زلزله، منشأ طبیعی دارد و بر اثر فعالیت و حرکت مواد مذاب زیر پوسته زمین، این اتفاق می افتد. فرض کنید در فضاي باز هستید و زلزله رخ می دهد، چه خطر و نگرانی ما را تهدید می کند؟ در فضاي باز خطر خاصی در زمان زلزله ما را تهدید نمی کند. ضرب المثل ژاپنی: زلزله آدم ها را نمی کشد بلکه این ساختمان ها هستند که آدم ها را می کشند. اگر در ساختمان ها باشیم، احتمال آسیب دیدن ما بیشتر است. انواع ساختمان ها انواع ساختمان ها در بسیاري از کشورهاي دنیا در سه دسته کلی جاي می گیرند: - ساختمان هاي بنایی؛ عمدتا قدیمی، ساختار اینها به شکلی است که دیوارها را ساخته سپس سقف را روي دیوار اجرا می کنند و ساختمان آجري هم براي این ها به کار می رود. بیش از 20 سال است که در کشور ما اجازه ساخت چنین ساختمان هایی داده نمی شود.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

 - ساختمان هاي پر کاربرد؛ ساختمان هاي اسکلت فلزي یا آهنی؛ سازه اصلی و شاکله این ساختمان اسکلت ساختمان است و جنس آن از تیرآهن یا فلز است و به همین نام است - در کشور ما و خیلی از کشورهاي دیگر خیلی کاربردي است، اسکلت بتی است. این ساختمان ها اسکلت دارند و جنس این اسکلت ار بتن که داخل آن میلگرد و آرماتور می بندند و دور آن را قالب می بندند و بتن می ریزند و به نام اسکلت بتنی معروف است. تشابه و تفاوت هاي انواع ساختمان ها همه این ساختمان ها در برابر نیروي ثقل زمین مقاومند. نیروي گرانش را خیلی راحت تحمل می کنند؛ نیرویی که از مرکز زمین به ساختمان ها وارد می شود. نیرویی که به صورت عمودي به این ساختمان وارد می شود، نیروي گرانش است. هر سه نوع ساختمان ها در برابر نیروي ثقل زمین یا گرانش بسیار مقاومند و کوچکترین مشکلی ندارند. تفاوت این ساختمان ها در مقاومت در برابر نیروهاي جانبی است؛ نیروهایی که برخلاف نیروي گرانش نیروهاي جانبی هستند؛ نیروي باد، نیروي جانبی است یعنی عمود بر ساختمان نیست.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

 به صورت افقی این نیرو به ساختمان وارد می شود. نیروي زلزله نیز به همین صورت است. در دو نوع اول ساختمان، با توجه به اینکه اسکلت وجود دارد، نیروي جانبی قابل مهار شدن و مقاومت است. در ساختمان بنایی با توجه به اینکه اسکلت ندارد، مقاومت آن از آن دو نوع دیگر در برابر نیروهاي جانبی کمتر است. با هر زلزله اي الزاما ساختمان بنایی تخریب نمی شود. ولی اگر لرزه افزایش یابد یعنی نیرویی که از دل زمین آزاد شده افزایش یابد، احتمال آسیب دیدن این ساختمان هاي بنایی بیشتر است و میزان آسیب دیدگی به همان نسبت می تواند بیشتر باشد.

مقاومت انواع ساختمانهای ساخته شده برای مدرسه

مقاومت انواع ساختمان ها در برابر زلزله فرض کنید می خواهید یک ساختمان بسازید سراغ مهندسین طراح می روید و با توجه به زمین و تعداد طبقات، فایل ساختمان مورد نظر طراحی می شود و در اختیارتان قرار می گیرد. خود یا فرد سازنده معتمد، نقشه را اجرا می کند و ساختمان را می سازد. اگر ساختمانی که درست طراحی و اجرا شده باشد، در برابر زلزله تخریب شود، اجازه ساخت چنین مدلی از ساختمان را نمی دهند. ساختمان بتنی و فلزي در برابر زلزله باهم تفاوتی ندارند. اشکال کار اینجاست که زمانی که در طراحی و یا ساخت، خللی وارد شود؛ یعنی یا طراحی درست نمی شود که احتمال آن به دلیل کار با نرم افزار کمتر است؛ بحث اجرا یا ساخت ساختمان، عوامل متعددي دخیل هستند؛ از سازنده، مالک زمین، کارگران مشغول به کار، دستگاه هاي نظارت (ممکن است کار نظارت را به خوبی انجام ندهند) همه اینها یک زنجیر را تشکیل می دهند. قانون مقاومت زنجیر؛ در این قانون، مقاومت یک زنجیر مساوي است با مقاومت ضعیف ترین حلقه آن زنجیر.

 اگر زنجیري را از دو طرف بگیرید و به آن نیرو وارد کنید و آن را بکشید، زمانی که ضعیف ترین حلقه زنجیر پاره شود، زنجیر پاره می شود و دیگر زنجیري وجود ندارد. وضعیت ساختمان ها به همین نحو است. عوامل متعددي که بیان شد؛ مصالح استاندارد یا غیر استانداد؛ هزینه کمتر براي مالک؛ کار جوشکاري یا بتن ریزي کارگر و مهارت و آموزش ناکافی کارگر، غیر عمدي، یا کوتاهی دستگاه نظارت شهرداري، مهندس ناظر، نظام مهندسی باعث می شود در مقاومت ساختمان دچار مشکل شویم. هر کدام از این موارد، یک حلقه از زنجیر هستند که خلل در هر کدام باعث می شود مقاومت ساختمان کاهش یابد. اگر درست طراحی و اجرا صورت گیرد، مقاومت ساختمان بتنی و فلزي تفاوتی ندارد چون در بسیاري از شهرهاي کشورمان و دیگر کشورها زلزله، خسارت خاصی به این دو نوع ساختمان وارد نمی کند. مطابق آیین نامه وقتی ساختمان ساخته شود، مقاوم است. در ساخت ساختمان، تفاوت هایی وجود دارد؛ مثلا ساختن ساختمان بتنی مقداري زمان و دقت بیشتري می طلبد.

کدام ساختمان ما بیشتر به داشتن مدرسه آماده نزدیک می کند

در ساختمان فلزي، اسکلت ساختمان سریع تر بنا می شود و سرعت افزایش می یابد. مقاومت هر دو ساختمان باهم مساوي است. کدام طبقه ساختمان، امن ترین طبقه در زمان زلزله است؟ خیلی ها ترجیح می دهند در طبقات پایین باشند تا زودتر فرار کنند و از ساختمان خارج شوند. فرار کردن در زمان زلزله، شدنی نیست. اگر زلزله ضعیف باشد و امکان فرار باشد، ساختمان آسیب خاصی نمی بیند و ضمنا اگر حرکت نکنیم، احتمال آسیب کمتر است. در برخی زلزله ها تنها طبقات پایینی و ورودي ساختمان تخریب شده است. اگر زلزله شدیدي باشد که احتمال خسارت به سازه ساختمان بیشتر باشد، لرزه ها به شدتی است که اصلا امکان حرکت و جهت یابی داده نمی شود. مایعی که در گوش میانی، وظیفه تعادل دارد، در اثر حرکت این امواج باعث سر در گمی ما می شود و جهت را نمی توان تشخیص داد. در زمان زلزله نباید فرار کرد و جابه جا شو؛ باید در نزدیک ترین فضاي ممکن، پناه گیري انجام داد؛ چون تجربه کشورهاي مختلف این موضوع را نشان داده. افرادي که فرار می کنند، احتمال آسیب به خود را افزایش می دهند به خصوص در آپارتمان ها ابدا امکان فرار وجود ندارد. برخی طبقات میانی ساختمان را ترجیح می دهند؛ در برخی زلزله ها تنها طبقات میانی ساختمان تخریب شده و روي همدیگر کلپس کند و بقیه ساختمان کاملا سر پا باشد؛ طبقه نرم؛ شبیه قانون مقاومت زنجیر است.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

مقاومت این طبقه به شکل چشمگیري نسبت به طبقات دیگر کمتر بوده و در اثر لرزش این تخریب را متحمل شده. ساختمان هایی در اثر زلزله کاملا تخریب شده اند و اصطلاحا کلپس کردند. تقریبا تمام طبقات روي هم خوابیده و کوچکترین منفذي باقی نمانده. برخی دیگر از ساختمان ها در نزدیکی این ساختمان کامل تخریب شده، سالم اند. طراحی درست و اجراي درست، کلید مشکل است. می توان ساختمانی ساخت که در زلزله سالم بماند بنابراین این گونه نیست که طبقه اي از ساختمان نسبت به طبقه دیگري از ساختمان امن تر باشد؛ ممکن است در هر کدام از این سه حالت، برخی طبقات یا کل ساختمان تخریب شود. بنابراین باید دنبال ساختمان مقاوم گشت و اگر باید ساختمان را درست ساخت حال هرکسی قرار باشد از این ساختمان بهره برداري کند.

اجزاي تشکیل دهنده ساختمان ضمن خدمت مدرسه آماده دو بخش کلی هستند؛

اجزاي سازه اي و اجزاي غیر سازه اي. اجزاي سازه اي هر بخشی از ساختمان که کار آن تحمل وزن ساختمان باشد، اجزاي سازه اي ساختمان است. مهمترین بخش هاي تشکیل دهنده اجزاي سازه اي ساختمان عبارتند از: ستون هاي ساختمان (که به صورت عمودي قرار دارند)، تیرهاي ساختمان (ستون هاي افقی و ستون ها را به یکدیگر وصل می کنند)، پی ساختمان یا فونداسیون یا شالوده (وزن ساختمان را تحمل می کند)؛ بحث با اهمیت دیگر باد بندها هستند که در ساختمان هاي فلزي به کار می روند و براي جلوگیري از پیچش ساختمان به کار می روند و به صورت ضربدري بین تیرها و ستون ها قرار می گیرند. در ساختمان هاي بتنی، دیوار برشی است که از پیچش ساختمان بتنی جلوگیري می کند. اجزاي غیر سازه اي هر بخشی از اجزاي ساختمان که کار آن تحمل وزن ساختمان نباشد، اجزاي غیر سازه اي است. این اجزا می تواند تأسیسات، تجهیزات، لوازم منزل باشد؛ تیغه هاي دیوارهاي جدا کننده که در هر ساختمان تیغه هاي باریکی وجود دارد که بخش هاي مختلف ساختمان را از یکدیگر تفکیک می کند؛ اتاق خواب ها، پذیرایی و آشپزخانه را تفکیک می کند. نمونه دیگر سقف هاي کاذب است؛ کف کاذب. مورد دیگر که در ساختمان ها وجود دارد، تأسیسات سرمایش و گرمایش است که رفاه ما را تأمین می کنند. نماي ساختمان از سنگ، آجر یا شیشه. حتی نماي ساختمان جزئی از اجزاي سازه اي ساختمان نیست.

پنجره هاي ساختمان وظیفه تحمل وزن ندارند. همه لوازم منزل؛ لوازمی که رفاه ما را درون منزل تأمین می کند؛ مبلمان، اثاثیه، کمد، لوازم صوتی و تصویري مانند تلویزیون و سیستم هاي دیگر، اجزاي غیر سازه اي هستند. در یک ساختمان که فکر می کنیم ساختمان مقاومی نیست و قدیمی است، منطقی است که لوازم منزل را به نوعی مقاوم و تثبیت کنیم که در برابر زلزله نیفتند. آبگرمکنی در یک ساختمان افتاده که سازه ساختمان آسیب ندیده و سالم است اما آبگرمکن هم خود آسیب دیده و هم به لوازم غیر سازه اي دیگر آسیب زده است. پس منطقی است که لوازم را به گونه اي تثبیت و مقاوم کنیم که اگر در زلزله افتادند، به ما آسیب نزنند و خودشان نیز آسیب نبینند. آزمایش میز لغزان؛ اتاقی روي میز لغزان شبیه سازي شده؛ شرایط زلزله را به وجود آورده اند، لوازم منزل، کمد، میز، آبگرمکن افتاده، ولی سازه ساختمان سالم است پس منطقی است که لوازم را ف - آبگرمکنی در ساختمان افتاده و از بین رفته و آسیب زیادي به ساختمان زده. در صورتی که اگر این آبگرمکن را به کمک یک سري تسمه هاي فولادي به دو طرف دیوار مجاور فیکس کنیم، آبگرمکن سر جاي خود می ایستد.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

تا وقتی دیوار نیفتد، آبگرمکن هم نمی افتد. - در مورد آبگرمکن هاي دیواري اگر با پیچ و رولپلاك مخصوص، به دیوار نصب شوند، خطري ما را تهدید نمی کند. - مورد پر کاربرد دیگر، کمدها و کتابخانه هاي در منزل هستند. اجزایی هستند که بسیار آسیب رسان هستند. خیلی از اینها در محل اتاق خواب وجود دارند که در صورتی که بیفتند، آسیب جدي می زنند. کمد یا کتابخانه به کمک نبشی به دیوار فیکس شود. زمانی که نبشی را با پیچ و رولپلاك و با پیچ به کمد وصل کنید، تا زمانی که دیوار نریخته، کمد سر پا می ماند. - تلویزیون؛ آسیب آن مکن است خسارت جدي به دیگران نزند ولی آسیب آن، به ما رقم بالاي مالی متضرر می کند. تلویزیون به کمک بست هاي پلاستیکی به میز فیکس شده و در اثر لرزش هاي خفیف، کاربري خود را از دست نمی دهد. نکات مهم: - انواع ساختمان ها: بتنی، فلزي و بنایی. ساختمان هاي فلزي و بتنی چون اسکلت دارند، نسبت به ساختمان هاي بنایی در زلزله ها مقاوم تر عمل می کنند. - تفاوت زیادي بین طبقات در زلزله (در بحث مقاومت و امنیت) وجود ندارد. اگر یک ساختمان مقاوم نباشد، تمام طبقات آن احتمال آسیب دیدگی و خطر را به همراه دارد. اگر ساختمان مقاوم ساخته شده باشد، اینکه در کدام طبقه باشیم، تفاوت چندانی نمی کند. طبقات بالاتر، لرزش هاي بیشتر و طبقات پایین تر، لرزش هاي کمتري را تجربه می کند. - اجزاي سازه اي: کار آنها تحمل وزن ساختمان است؛ تیر، ستون، پی، بادبند و دیوار برشی. - اجزاي غیر سازه اي: کار آنها تحمل وزن ساختمان نیست؛ تأسیسات، تجهیزات درون منزل، لوازم رفاهی منزل. - خسارات ناشی از اجزاي غیر سازه اي: الف) خسارت جانی 2 تا 3 درصد و بیش از 50 درصد جراحات ب) خسارت مالی؛ بیش از 70 درصد سرمایه ما در یک ساختمان مربوط به اجزاي غیر سازه است. ج) کاهش کارایی؛ برج مراقبت فرودگاه بم - مقاوم سازي (تثبیت) اجزاي غیر سازه اي، هزینه زیادي ندارد و به لوازم پیچیده اي نیاز ندارد. بیشتر صبر، حوصله و تحمل و سلیقه ما را لازم دارد.

جلسه سوم آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده شناخت مخاطرات و اقدامات لازم قبل، هنگام و بعد از آنها

- بخش چهارم - اقلام کوله نجات - ویژگی هاي کوله نجات اقدامات قبل از زلزله (کوله نجات) مقاوم سازي (تثبیت) اجزاي غیر سازه اي هم خود بخشی از اقدامات قبل از زلزله است. کوله نجات، کوله اي است که لوازم ضروري و مورد نیاز را می توان در آن قرار داد. این کوله اختصاص به زمان زلزله نیز ندارد و خیلی ها در خودروها لوازمی که احتمال می رود در شرایط سفر و خارج از منزل به کار آید، براي روز مبادا نگهداري می کنند مانند داشتن زنجیر چرخ ها در زمستان حتی اگر بارندگی نباشد. در مورد کوله نجات نیز توصیه می شود اقلام به درد بخور براي شرایط خاص را در کوله اي جمع آوري و نگهداري شود و در دسترس باشد که در صورت نیاز و تمایل، زمانی را براي جمع آوري اقلام صرف نکنیم. اقلام کوله نجات اقلامی که درون کوله نجات هستند، عبارتند از: (وسایلی که به ترتیب اولویت باید در کوله نجات داشت) - کیت کمک هاي اولیه: پرکاربردترین وسایل داخل کیت شامل: قرص هاي مسکن با اسامی تجاري مختلف، باندهاي استریل براي بستن زخم و ...، پماد سوختگی در صورت داشتن کودك، پنبه براي استفاده در شرایط خاص، قیچی براي استفاده در کمک هاي اولیه و مصارف دیگر، نکته خیلی مهم این که براي افراد با بیماریهاي خاص مانند مشکلات قلبی، ریوي، دیابت، حتما یک نسخه از داروهاي خاص را متناسب با شرایط فرد بیمار درون کیت کمک هاي اولیه در کوله نجات نگهداري شود. اقلامی که معرفی می شود، حالت عمومی دارد و براي بیشتر افراد استفاده می شود. اقلام دیگري نیز می توان براي کامل تر کردن کیت استفاده کرد. - مواد خوراکی و آشامیدنی؛ شامل خوراکی هایی که خشک هستند و داراي انرژي و ماندگاري بالا هستند. دو ویژگی کلی انرژي زا بودن و ماندگاري بالا این دسته از مواد خوراکی باید در نظر گرفته شود.

به طور مثال؛ خرما انرژي بالا دارد و به خصوص ماندگاري خرماي خشک بالاست. خشکبارها، مشخصا کشمش و گردو مناسب تر است. بیسکویت یا نان خشک ماندگاري بالا دارند و تأمین کننده انرژي هستند. کنسروجات مناسب هستند. نکته این که براي استفاده از کنسروجات، به خصوص تن ماهی تا زمانی که امکان جوشاندن آن فراهم نشده، استفاده نشود. اگر تن ماهی بدون جوشاندن استفاده شود، امکان انتشار سم معروف در آن وجود دارد و ممکن است به بدن آسیب برساند. لذا تا شرایطی که امکان جوشاندن آن فراهم نشده، به خصوص از تن ماهی استفاده نشود. ممکن است بعد از یکی دو روز شرایط جوشاندن فراهم شود و سپس می توان از کنسرو استفاده کرد. کنسرو غذاهاي دیگر نیز قابل استفاده است. - پوشاك و لوازم بهداشتی؛ این اقلام متناسب با شرایط خانواده هرکس مشخص خواهد شد، تعداد نفرات و سن افراد خانواده؛ ولی به طور کلی پتوهاي مسافرتی (کم حجم و قابل حمل و نقل)، ملحفه براي خواب و بستن و آتل بندي بسیار توصیه می شود، کیسه خواب در صورت داشتن براي شرایط سرما و خوابیدن بسیار کمک کننده است، لباس زیر، دستمال کاغذي جزو مواردي است که خیلی مورد استفاده در شرایط عادي نیز می باشد، صابون مایع، کیسه فریز (یک بسته)، لباس گرم یک دست به ازاي هر فرد، اگر رو به فصل سرما هستیم، ممکن است خانواده فرزند خردسال یا نوزاد داشته باشند، باید شیرخشک و پوشک باشد (متناسب با شرایط خانواده)، وسایل مورد نیاز براي سالمند - سایر لوازم خاص؛ می تواند متناسب شرایط خانواده متغیر باشد. اگر آپارتمان یا زمین یا ویلا، باغ و یا خودرو داشته باشیم، در شرایط عادي اسناد آن موجود است و در اختیار داریم و می توان ثابت کرد که مربوط به ماست. در شرایطی که تخریب اتفاق افتاده و مدارك در دسترس نیست، به راحتی نمی توان ثابت کرد لذا یک کپی از این مستندات حتما در کیف نگهداري کنیم؛ کپی سند ماشین، کپی سند خانه، کپی گذرنامه، کپی کارت ملی، شناسنامه و اسناد هویتی و ... که می تواند مورد استفاده باشد.

مهمترین و بهترین وسیله براي اطلاع رسانی براي دریافت اطلاعات و جلوگیري از آسیب شایعات، رادیو است.

 مقداري پول نقد؛ احتمالا بانک و ATM در شرایط خاص در دسترس نیست که بتوان پول گرفت. کارت هاي شناسایی حاوي اطلاعات اعضاي خانواده که اگر کودکی کوله را همراه خود برد، بتوان فهمید چه تعداد از اعضاي خانواده و چه کسانی همراه این کودك هستند و امکان همکاري و پیگیري باشد تا سایر افراد پیدا شوند. - ابزار؛ مواردي از قبیل رادیوي ترانزیستوري که با یک باتري کار می کند. مهمترین و بهترین وسیله براي اطلاع رسانی براي دریافت اطلاعات و جلوگیري از آسیب شایعات، رادیو است. باید حواس مان به باتري رادیو باشد. چراغ قوه که در شرایط عادي نیز کاربرد است که حواسمان به باتري باشد. اگر چراغ قوه شارژي است، در مقاطع زمانی یکی دو ماهه شارژ شود تا در شرایط خاص بتوان استفاده کرد.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

کبریت یا فندك براي روشن کردن آتش، شمع براي روشنایی که انرژي یا باتري زیادي لازم ندارد یا الکل جامد همین شرایط را دارد. طناب ابزار بسیار مفیدي است. در باز کن نیز کاربدي است و حتما بایستی داشته باشیم، نخ و سوزن که متناسب با شرایط خانواده، هرکسی اینها را نگهداري می کند. ویژگی هاي کوله نجات این کوله باید اقلام مناسبی داشته باشد ضمنا با چه شرایطی از آن نگهداري کرد. - متناسب با اعضاي خانواده؛ تعداد اعضاي و سن اعضا. اگر فرزند خردسال یا نوزادي داریم، نیازهاي خاصی مثل شیر خشک و پوشک لازم دارد. اگر فرد کهنسال و مسنی در منزل داریم، اقلام و داروهاي خاصی لازم دارد و باید فکر کرد و درکوله نگهداري کرد. - اقلام خوراکی و دارویی که درون کوله نجات نگهداري می شود، زمان استفاده و زمان مصرف دارد. اگر تاریخ انقضایش بگذرد، قابل استفاده نیست.

لازم مورد نیاز در مدرسه برای آماده شدن بهتر

حتما قبل از اینکه تاریخ انقضاي آنها تمام شود، در بازه هاي شش ماهه کوله را مورد بازبینی قرار داده و در مورد مواد خوراکی و دارویی که تاریخ مصرف آنها رو به پایان است؛ مواد خوراکی را مصرف و مواد دارویی را امحا کرد. مواد غذایی و داروها با تاریخ ماندگاري جدید که طولانی تر است، در کوله قرار داد تا اگر اتفاقی افتاد، دارو یا خوراکی تاریخ گذشته، گرفتاري ایجاد نکند. - محل قرارگیري کوله؛ همه اعضاي خانواده باید بدانند که کوله کجاست؛ نباید در کمد و اتاق آخر گذاشت و در آن را قفل کرد یا بچه ها ندانند. توصیه می شود این آموزش ها را به کودکان و نوجوانان خانه داد و آنها این کوله را آماده کنند. پس از اینکه یکی دو بار به مواد غذایی داخل آن دستبرد بزنند، دیگر برایشان عادي می شود و می توانند این کوله را به روز نگهداري کنند.

کوله را نزدیک ترین جا به درب خروج منزل باید نگهداشت تا بتوان در زمان خروج با سرعت از منزل، این کوله را با خود حمل کرد. مشخص نیست در چه ساعتی زلزله می آید و مشخص نیست کدام یک از اعضاي خانواده در منزل حضور دارند لذا باید همه از محل کوله اطلاع داشته باشند و همچنین در جایی نزدیک درب خروجی منزل باشد تا در صورت وقوع آتش سوزي، بلافاصله کوله را بتوان برداشت و خارج شد. اگر زلزله اتفاق بیفتد، باید در ثانیه هایی که زلزله به وقوع می پیوندد، پناه گیري انجام شود و بلافاصله بعد از اتما لرزش ها با رعایت نکات تخلیه اضطراري، ساختمان را ترك کرد؛ این موقع زمان گشتن کوله و یا آماده کردن آن نیست. - نکته اي که درباره کوله نجات خیلی مورد توجه و مهم است، این که در صورت زیاد بودن تعداد اعضاي خانواده، یا اینکه بخواهیم اقلام زیادي را نگهداري کرد، نباید کوله خیلی سنگین آماده کرد که به هیچ عنوان قابل حمل نباشد. باید یک نوجوان 10 ،12 ساله و بزرگترها بتوانند این کوله را با خود حمل کنند. می توان اقلام را کم کرد یا توصیه بهتر این است که به دو کوله تبدیل کرد؛ کوله اول که مهمتر است و کودك می داند در صورت خروج با سرعت از منزل، باید کوله شماره یک را بردارد و دیگر اعضاي خانواده، هر دو کوله را با کمک همدیگر حمل می کنند.

لذا کوله را نباید خیلی سنگین کرد که به سختی بتوان آن را از منزل خارج کرد؛ کوله اي که داخل آن آب و موارد خوراکی است. حتما بعد از این بحث، حداقل یک کوله که بچه ها براي مدسه استفاده می کردند و حتی مستعمل شده، اقلام موجود در منزل را در کوله چید. حتی اگر کامل نباشد چون بودن یک کوله ناقص بهتر از نبودن کوله است. زمان زلزله و بعد از زلزله، زمان مناسبی براي فکر کردن در مورد اقلام مورد نیاز کوله نیست. الآن که فرصت هست، بایستی این کار را انجام داد، اقلام را آماده کرد و داخل کوله گذاشت و موقع خروج، بتوان از آن استفاده کرد.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

نکات مهم مدرسه آماده:

- اقلام کوله نجات شامل پنج دسته کلی هستند: کیت کمک هاي اولیه که اگر فردي در خانواده دچار بیماري قلبی، آسم، دیابت یا بیماري خاصی است، داروهاي مورد نیاز آن فرد را داخل کیت کمک هاي اولیه و کوله نجات قرار دهید. مواد خوراکی و آشامیدنی؛ موادي را که قابل نگهداري، خشک و با انرژي زیاد هستند، مثل خشکبار، گردو، کشمش حتما داخل کوله قرار دهید. پوشاك و لوازم بهداشتی؛ لباس متناسب با فصل؛ اگر فصل سرما در پیش است، یک تکه براي اعضاي خانواده کنار گذاشت. نیازهاي خاص بهداشتی بانوان را فراموش نکنید و اقلام مورد نیاز را داخل کوله قرار دهید

. سایر لوازم خاص؛ ابزار؛ چراغ قوه، کبریت، فندك، رادیو و باتري یدکی براي این لوازم، آچار و پیچ گوشتی - ویژگی هاي کوله نجات: انتخاب لوازم متناسب با تعداد اعضاي خانواده و سن آنها؛ در خانواده پر جمعیت تر لوازم بیشتري باید نگهداري شود. اگر نوزادي و یا کهنسال در خانواده است، لوازم مورد نیاز آنها را مد نظر قرار دهیم. - توجه به تاریخ انقضاي اقلام خوراکی و دارویی؛ کارکرد خود را از دست می دهد و در هر بازه شش ماهه، یک بار این بازدید انجام شود. - اطلاع همه اعضاي خانواده از محل قرارگیري کوله - قابل حمل بودن توسط افراد خانواده؛ کوله نباید خیلی سنگین شود و اگر بخواهیم اقلام زیادي را نگهداري کنیم، براي این اقلام دو کوله در نظر گرفت و اولویت کوله ها مشخص باشد. شناخت مخاطرات و اقدامات لازم قبل، هنگام و بعد از آنها - بخش پنجم - پناه گیري - پناه گیري درون ساختمان - پناه گیري در اماکن عمومی - پناه گیري در فضاي باز - پناه گیري هنگام رانندگی - پناه گیري در زمان خواب اقدامات هنگام وقوع زلزله صحیح ترین رفتار در زمان وقوع زلزله، پناه گیري است. زمان وقوع زلزله خیلی طولانی است نهایتا یک زلزله چند ده ثانیه به خود اختصاص می دهد که به وقوع بپیوندد و از این زمان کوتاه تر است. در موارد انگشت شماري پیش آمده که یک زلزله یالاي یک دقیقه بوده. در زمان کوتاه امکان فرار وجود ندارد. اگر زلزله خفیف باشد، ساختمانی تخریب نخواهد شد و امکان فرار وجود دارد.

در زمان زلزله در مدرسه چه باید بکنیم

در هر صورت، خطر خاصی ما را تهدید نمی کند. اگر زلزله مهیب و شدید باشد، امکان فرار کردن نداریم. فرار کردن هرکسی براي دیگري مزاحمتی ایجاد نمی کند ولی تجربه در ایران و سایر کشورها نشان داده افرادي که در زمان وقوع زلزله اقدام به فرار می کنند احتمال آسیب دیدن خود را به مراتب افزایش می دهند. لذا چاره کار، پناه گیري است. در پنج موقعیت؛ درون ساختمان، اماکن عمومی، فضاي آزاد، هنگام راندگی و هنگام خواب اگر متوجه زلزله شدیم، رفتار و عکس العمل صحیح چیست. پناه گیري درون ساختمان مکان هاي پناه گیري به ترتیب اولویت: - بهترین جا در یک ساختمان قابلیت استفاده دارد و مکان مناسبی براي پناه گیري است، زیر میز محکم است.

هر کدام از میزها که روي میز چوب باشد، میز مناسب تري است. نحوه صحیح پناه گیري، این گونه است که با یک دست باید پایه میز را گرفت چون در زلزله شدید، میز حرکت می کند. اگر فرزند کوچکی داریم باید با دست دیگر او را در جلوي خود گرفته، به نوعی در بالاي سر او خم شد و از او مراقبت کرد. اگر میزي نزدیک باشد، به سرعت خود را به میز رسانده و با دست پایه میز نگه می داریم. - جاي دیگر که در ساختمان، مکان خیلی مناسبی است، کنار ستون هاست. ستون ها جزو اجزاي سازه اي ساختمان هستند. اگر نزدیک به یکی از ستون ها هستیم، به سرعت خود را نزدیک ستون می رسانیم چون احتمال تخریب آنها نسبت به جاهاي دیگر دیرتر است چون اجزاي سازه اي احتمالا مقاومت بیشتري دارند. - گوشه دیوارهاي داخلی؛ اگر دیواري به مشرف به بیرون ساختمان نباشد، اصطلاحا دیوارهاي داخلی نامیده می شوند. در این جاها برخی افراد براي زیبایی مثلا یک گلدان در کنج دیوار نصب می کنند؛ بهتر است این فضاها را خالی گذاشت که در زمان وقوع زلزله اگر نیاز شد، بتوان در محل این کنج ها قرار گرفت. هر دیواري که مشرف به حیاط، بالکن، پارکینگ، کوچه و ... است، دیوار خارجی است و دیوارهاي مناسبی براي پناه گیري نیستند. - راهروهاي کم عرض درون منازل؛ جزو جاهایی است که احتمال تخریب آنها دیرتر است. چهار نقطه درون ساختمان که براي پناه گیري معرفی شد، انتخاب بین بد و بدتر است. در زلزله مهیب، نمی توان فرار کرد بنابراین باید داخل ساختمان ماند و در یکی از این نقاط پناه گرفت.

در این صورت، احتمال آسیب دیدن به شدت کاهش می یابد. حاصل تجربیات در کشور ما و سایر کشورها نشان داده که افرادي که پناه گرفته اند، جراحات و آسیب هاي کمتري دیده اند. پناه گیري در اماکن عمومی در یک فضاي عمومی مانند سالن نمایش، تئاتر یا سینما، در صورت وقوع زلزله، زمانی براي خروج وجود ندارد. در شرایط عادي، بعد از اتمام فیلم در یک سینما براي خروج افراد زمان چند دقیقه اي طول می کشد. کار صحیح این است که در ردیف هاي بین صندلی ها خود را مستقر کنیم. ردیف هاي خالی بین صندلی ها مکان مناسبی براي پناه گیري است و با کیف یا وسیله دیگري از سر و گردن محافظت کرد تا آسیبی به سر و گردن وارد نشود. در پاساژ و مراکز خرید که پر از شیشه و اجزاي غیر سازه اي و خطرناك هستند، در صورت وقوع زلزله، در وسط راهرویی که از هر دو طرف شیشه ها به یک اندازه فاصله دارند، قرار می گیریم و چمباتمه می زنیم و از کیف براي محافظت از سر و گردن استفاده کرد و یا دست خود را دور گردن قلاب کرد تا آسیب نخاعی دیده نشود چون نخاع از اعضاي حساس بدن است که در صورت آسیب، خسارات جبران ناپذیري به دنبال خواهد داشت. چمباتمه زده و با دست، کیف، کتاب و هر وسیله دیگري از سر و گردن خود محافظت می کنیم. پناه گیري در فضاي باز ضرب المثل ژاپنی: زلزله آدم ها را نمی کشد؛ این ساختمان ها هستند که آدم ها را می کشند. در صورت وقوع زلزله، اگر در فضاي آزاد و باز هستیم، اتفاق خیلی مثبتی است و باید از ساختمان ها فاصله گرفت چون ساختمان ها شیشه هایی دارند که این شیشه ها احتمال آسیب رساندن به ما را افزایش می دهند یا ممکن است در خیابان یک درخت کهنسال مشاهده کنید، درخت هاي کهنسالی که ارتفاع زیادي دارند، احتمال سقوط شان وجود دارد ولی درخت هایی که سن کمتري دارند، ارتفاع کمتري دارند و ریشه هایشان در زمین مستحکم است، احتمال افتادن ندارند.

باید از تیر برق یا دکل هاي برق یا تابلوهاي تبلیغاتی فاصله گرفت و نزدیک این ها نباشیم یا پل هاي عابر پیاده و پل هاي ماشین رو. در فضاي باز باید ماند و به سمت ساختمان ها حرکت نکرد. پناه گیري در هنگام رانندگی در زمان حرکت ماشین، به محض احساس لرزش ها، باید ماشین را به سمت خیابان هدایت کرده و خودرو را تا پایان لرزش متوقف کرد. سمت چپ را باید براي تردد ماشین هاي امدادي در صورت نیاز، باز گذاشت. در شرایط عادي نیز در صورت حرکت خودروهاي امدادي، ماشین ها به سمت راست می آیند تا ماشین هاي امدادي بتوانند به سرعت حرکت کرده و مسیر خود را ادامه دهند. اگر زلزله خفیف باشد و اتفاق خاصی نیفتاد، در پایان زلزله به حرکت خود ادامه می دهیم و اگر زلزله شدیدي باشد نباید ماشین را جابه جا کرد. اگر 200 یا 500 متر نیز حرکت کنید، در زلزله شدید، به دلیل تخریب ها و ریزش ها، خیابان بسته است، جلوتر گیر می افتیم و باید همان جا ماشین را بگذاریم و پیاده شده و به کمک رادیو، اطلاعات صحیح را دریافت کرد تا عکس العمل صحیح در زمان بعد از آن را متوجه شویم. پناه گیري در زمان خواب مهمترین قسمت مربوط به پناه گیري، پناه گیري در زمانی است که خواب هستیم. تقریبا یک سوم از زمان شبانه روز، حدود 8 ساعت، خواب هستیم. محل خواب اعضاي خانواده، اگر جایی باشد که احتمال افتادن یک کمد، ساعت دیواري، قاب عکس و ...، شیشه پنجره باشد، شرایط نادرستی است و باید از قبل این موضوع را در نظر گرفت. اگر کمدي وجود دارد، باید کمد را به کمک ابزار مخصوص شبیه نبشی ها به دیوار فیکس کرد و آسیبی به ما نرسد. اگر پنجره اي وجود دارد، باید با پرده ضخیم پوشاند که در صورت شکستن شیشه ها، آسیبی به افراد در خواب نرسد. قاب عکس و ساعت دیواري سنگین بالاي سر محل خواب نباشد. از قبل محل خواب همه اعضاي خانواده باید چک شود. لوستر سنگین در اتاق خواب و بالاي محل خواب به هیچ عنوان نباید نصب شود. این موارد شوخی بردار نیست. ممکن است این موارد باعث زیبایی منزل شود اما در صورت وقوع زلزله، همین موارد ساده، خسارت هاي جبران ناپذیر و جدي به ما وارد می کند. در مورد محل خواب، باید خیلی جدي نکات ایمنی را در نظر گرفت و همین امروز محل خواب همه اعضاي خانواده را چک کرده و نکات ضروري را رعایت کند. در سال 1995 ،زلزله اي در کوبه ژاپن در بامداد رخ داد.

تفاوت مدرسه آماده در ژاپن و ایران

در ژاپن مرتبا زلزله هاي شدیدي رخ می دهد و مردم بسیار آموزش دیده اند و رفتار مناسب را هنگام زلزله انجام می دهند و به دلیل تکرار و تمرین مرتب، از زلزله نمی ترسند. در صورت رعایت این نکات، در وقوع زلزله در هنگام خواب، به محض احساس لرزش ها، پتو را به دور خود پیچانده، زیر پتو رفته و پناه می گیرد. ممکن است خنده دار باشد ولی صحیح ترین کار ممکن همین است. اگر محل خواب را محل امنی انتخاب کرده باشیم که احتمال افتادن وسیله اي روي آن نباشد، بهترین جا در زمان وقوع زلزله، همان محل خواب است؛ با پتو و بالش می توان از سر و گردن خود محافظت کرده تا آسیبی به ما وارد نشود. پس از اتمام لرزش ها، باید بلافاصله، ساختمان را ترك کرد.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

نکات مهم:

- در زمان وقوع زلزله باید پناه گیري کرد. زمان زلزله بسیار کوتاه است و زمان و امکانی براي فرار در زلزله هاي شدید وجود ندارد. لذا باید در محل ماند و پناه گرفت. اقدامات هنگام وقوع زلزله (پناه گیري): - درون ساختمان: زیر میز محکم، کنار ستون ها، گوشه دیوارهاي داخلی و راهروهاي کم عرض. - مطلب مثلث حیات در فضاي مجازي بحث می شود و می گوید به جاي زیر میز، کنار میز پناه بگیرید. با توجه به شرایط ساختمانی کشور ما، نکات و مکان هاي امن، همین مواردي است که در اینجا آمده است. ممکن است مثلث حیات در یک کشور دیگر با سیستم سازه اي دیگري جوابگو باشد ولی در کشور ما باید زیر میز محک رفت. - اماکن عمومی؛ سالن هاي نمایش (فاصله بین ردیف صندلی ها و بعد از اتمام زلزله ساختمان را ترك کرد تا با آسیب و هجوم همراه نباشد) و مراکز خرید (فاصله از شیشه ها و چمباتمه زدن در وسط راهرو و محافظت با کیف یا دست از سر و گردن) - فضاي آزاد؛ شرایط خوبی است و فاصله گرفتن از اجسامی که احتمال سقوط دارند. - هنگام رانندگی؛ توقف در سمت راست خیابان و ماندن در خودرو تا زمانی که متوجه نشدیم که شرایط براي حرکت عادي است. درون خودرو باید ماند و نباید از خودرو خارج شویم و در کنار خودرو باشیم.

در مثلث حیات در مورد خودرو اشاره می شود که خارج شده و کنار خودرو پناه بگیرید. در صورتی که در ایران حتما توصیه می شود که درون خودرو ماند و تا پایان لرزش ها خودرو را ترك نکنید. - هنگام خواب؛ ایمن سازي محل خواب افراد خانواده (همین الآن که فرصت داریم) و پناه گیري در همان جا. شناخت مخاطرات و اقدامات لازم قبل، هنگام و بعد از آنها - بخش ششم - 3 ثانیه پس از زلزله - 3 دقیقه پس از زلزله - 3 ساعت پس از زلزله - 3 روز پس از زلزله - زیر آوار ماندن (72 ساعت طلایی) اقدامات پس از وقوع زلزله زمانی که زلزله رخ می دهد، فرصت فرار وجود ندارد و اساسا کار درستی هم نیست. اگر بخواهیم فرار کنیم، در یک زلزله خفیف که امکان زلزله وجود دارد، تخریبی متصور نیست. در زلزله شدید امکان فرار وجود ندارد لذا چاره کار، پناه گیري است

. مواردي که ذکر می شود، به ترتیب زمانی پشت سر هم قرار گیرد.

3 ثانیه پس از وقوع زلزله موقعی که زلزله رخ می دهد، بلافاصله باید پناه گیري را آغاز کرد. از قبل، نقاط امن محل را شناسایی کرده و در مکان هاي مشخص، به سرعت و بلافاصله پناه گرفت. زیر میز بهترین جاي پناه گیري است ولی مکن است میزي نزدیک ما نباشد. الزاما نباید دنبال میز گشت. نزدیک هر کدام از نقاط امن محل، بلافاصله پناه بگیرید و از سر و گردن خود محافظت کنیم. زیر میز، کنار ستون ها، کنار دیوارهاي داخلی و راهروهاي کم عرض، نقاط مناسب براي پناه گیري است. اگر هیچ کدام از این موارد نباشد، حداقل کاري که می توان انجام داد، این است که چمباتمه زد و با دست و یا کیف از سر و گردن خود محافظت کنیم. 3 دقیقه پس از وقوع زلزله - نخستین کاري که باید کرد، حفظ خونسردي است. اگر خونسردي خود را حفظ نکنیم، دچار زحمت و مشکل می شود. درست است شرایط خاص و غیر عادي، غیر منتظره و هیجانی است، با صرف هیجان و ترس، مشکلی حل نمی شود.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

 باید با حفظ خونسردي اقداماتی را به ترتیب انجام داد. - قبل از خروج از منزل، باید فلکه اصلی گاز، آب و فیوز و کنتور برق را قطع کرد و سپس منزل را ترك کرد. زمانی که زلزله رخ می دهد، خود زلزله یک سري آسیب هایی را وارد می کند؛ تا 20 بحران ثانویه براي یک زلزله متصور هستند. شکستگی لوله گاز می تواند به آتش سوزي منجر شود. شکستگی لوله آب و نشت آب در ساختمان به مرور، پی ساختمان را شستشو داده و باعث نشست و تخریب ساختمان می شود. همچنین احتمال اتصال برق و آتش سوزي وجود دارد. - اقدام دیگر اینکه حتما حریق هاي کوچک را مهار کرد. آنها را رها نکنیم و از ساختمان خارج شویم. از قبل باید کپسول تدارك دیده باشیم، نحوه کار با کپسول هاي اطفاي حریق را آموزش دیده باشیم. اگر امکان اطفاي حریق کوچک وجود ندارد و یا حریق در حال گسترش است و از دست ما کاري ساخته نیست، باید بلافاصله ساختمان را ترك کرد. -

مورد خیلی مهم دیگر این که در زمانی که رخ داده، ترافیک شبکه هاي ارتباطی به شدت افزایش خواهد یافت.

از تلفن همراه تا جایی که امکان دارد استفاده کنید چون باید خطوط را براي استفاده نیروهاي امدادي آزاد گذاشت و شارژ موجودي تلفن همراه را ذخیره نگه داریم و مشخص نیست که در فاصله کوتاه و زمان نزدیک، تلفن همراه را مجددا شارژ کرد. استفاده از تلفن همراه به حداقل برسد و نهایتا با پیامک از شرایط و حال همدیگر باخبر شد که ترافیک مکالمه را افزایش ندهیم و همچنین یک پیام کوتاه را بتوان دریافت و ارسال کرد. - درست است که باید بلافاصله ساختمان را ترك کرد اما در صورت وقوع زلزله در فصل سرد و زمستان، حتما حواس تان باشید که لباس مناسب فصل بپوشیم و از منزل خارج شویم. اینکه به سرعت بیرون برویم و بعد دوباره برگردیم و لباس برداریم، کار درستی نیست.

حتما کوله نجات را همراه خود بردارید. از قبل کوله نجات آماده شده و اقلام مورد نیاز را در کوله قرار داده ایم که در صورت وقوع شرایط خاص، نیازي به آماده کردن کوله نباشد. - آخرین مورد؛ استفاده از خودرو راه حل درستی نیست. نباید خودرو را حرکت داد، ایجاد ترافیک می نماید و براي خود و سایرین مزاحمت ایجاد می کند. باید خود و اعضاي خانواده با رعایت نکات ضروري، به سمت مراکز تخلیه امن حرکت کنیم. 3 ساعت پس از وقوع زلزله پس از وقوع زلزله، احتمال وقوع پس لرزه بسیار زیاد است. اگر زلزله شدیدي رخ دهد، انتظار وقوع پس لرزه هایی را داریم که از زلزله اصلی خفیف تر هستند. اگر زلزله خفیفی رخ دهد و ما طبق توصیه هایی که شده، ساختمان را ترك کرده و به سمت مرکز تخلیه امن می رویم، احتمال اینکه زلزله شدیدتري رخ دهد، متصور است؛ البته نمی توان قطعا گفت که زلزله قوي تري رخ دهد. اطلاع رسانی باید از طریق مجاري رسمی باشد. اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می گیرد، شایعات و ... می تواند آسیب زیادي به ما بزند. به مرور بعد از چند ساعت، صدا و سیما اطلاع رسانی را آغاز خواهد کرد و لذا بایستی به کمک رادیو (مجاري رسمی صدا و سیما) که یک ابزار ارزان قیمتی است و آن را به همراه باتري یدك در کوله نجات قرار داده شده، اطلاعات را دریافت کرد. ممکن است در زمان خروج از ساختمان و حضور در خیابان و حرکت به سمت مرکز تخلیه امن، نیروهاي امدادي مشغول فعالیت باشند؛ اگر توانمندي خاصی داریم و آموزش دیده ایم و قصد همکاري با امدادگران و کمک به آنها را داریم که کار بسیار خوبی است، حتما با هماهنگی آنها باشد و بدون هماهنگی، کسی نباید کاري را انجام دهد. اگر بخواهیم به سمت مرکز خروج حرکت کنیم، جاهایی وجود دارد که دیوار ریزش کرده و یا احتمال ریزش دیوار وجود دارد، چون دیوار یک جزء غیر سازه اي محسوب می شود، ممکن است در صورت وقوع پس لرزه یا زلزله بعدي، دیوار ریزش کند یا احتمال افتادن کولرهایی که بیرون از محوطه منازل و مغازه ها نصب هستند و به پیاده رو مشرف هستند، وجود دارد. باید خیلی مراقب باشیم اجسام ناپایدار در مسیر حرکت، به ما آسیبی نرسانند.

در مسیر حرکت به سمت مرکز خروج حتما باید مراقب باشیم که ممکن است کابل برق رها شده اي، تیر چراغ برق افتاده یا احتمال نشت گاز یا شکستگی لوله هاي گاز و علمک ها در جایی وجود داشته باشد و باید آن محل را ترك کرد و فاصله گرفت چون احتمال انفجار و آتش سوزي وجود دارد. 72 ساعت اولیه یا 72 ساعت طلایی اصطلاح 72 ساعت اولیه یا 72 ساعت طلایی؛ به 3 روز اول پس از یک زلزله گفته می شود که در آن امکان امداد و نجات وجود دارد و معنی دار است. چون تا سه روز بدن انسان بدون آب و غذا می تواند دوام بیاورد و بعد از آن، دیگر بدن انسان مقاومت خود را از دست نمی دهد، اگر آب به کلیه ها نرسد، کلیه ها خشک شده و فرد از بین می رود. هرچه زمان بگذرد، احتمال زنده ماندن کاهش می یابد. شرایط خاص مانند گرد و خاك موجود در محیط یا سرما و گرماي هوا، همه می تواند روي ماندگاري فرد زیر آوار مؤثر باشد یا در صورت وارد شدن جراحاتی به فرد، طول این زمان را کاهش می دهد. عملا هرچه از 24 ساعت جلوتر برویم، تعداد افرادي که زیر آوار زنده مانده اند، به شدت رو به کاهش می رود. بنابراین فرصت براي امداد رسانی و نجات جان آدمها بسیار محدود است. از طرفی مهم ترین پارامتري که در یک حادثه اهمیت زیادي است، جان افراد است. خداوند در آیه 32 سوره مائده می فرماید: هرکس جان یک فرد را نجات بدهد، انگار که همه مردم را نجات داده. یعنی خداوند براي جان مردم احترام و حرمت زیادي قائل است.

لذا در هر بحرانی، جان دیگران مهم است. در یک تصادف، اولین سؤالی که می شود در این تصادف، افرادي آسیب دیدند یا نه و این بسیار مهم است. نکته دیگر این که در بازه زمانی کوتاه، چه قدر نیروي امدادگر داریم که خود را به سرعت به صحنه حادثه برساند. خود نیروهاي امدادگر خانواده دارند و باید مراقب خانواده شان باشند و شرایط آنها را به یک ثبات برسانند و بعد به اقدامات بپردازند. ممکن است مسیر مسدود باشد؛ در هر صورت پس از رسیدن به محل ساختمان آوار، نمی دانند چند نفر در این ساختمان هستند، کجاي ساختمان هستند. این گونه است که شاید فردي که نزدیک آن ساختمان است؛ یا از اعضاي خانواده یا همسایه است می تواند در زمان طلایی کوتاه خیلی مؤثرتر عمل کند. در زلزله اي که 10 ،15 سال پیش در ترکیه رخ داد، 80 درصد افرادي که زنده از زیر آوار خارج شدند، توسط همسایگان شان نجات یافتند. همسایگان و افراد خانواده و نزدیکان، 80 درصد آدم هایی را که از زیر آوار زنده بیرون آمدند، خارج کردند. طبیعی است که بلافاصله مردم حرکت و کمک می کنند. از این جمع، 17 درصد توسط نیروهاي امدادي کشور ترکیه نجات یافتند. 3 درصد باقیمانده توسط امدادگران بین المللی نجات یافتند. طبیعی است نیرویی خارج از محدود کشور بخواهد وارد شده، تجهیزات را آماده کند و به محل اتفاق برسد، زمان زیادي می برد. از هر 5 نفري که از زیر آوار زنده بیرون آورده شده بود، 4 نفر توسط همسایگان و یا خانواده نجات یافتند. کلید بحث، مشارکت مردم است یعنی مشارکت مردم بسیار حائز اهمیت است و تنها مربوط به کشور ما نمی شود.

هر کشوري که با بحران هاي طبیعی مانند زلزله که گستردگی زیادي دارند و تبعات منفی زیادي دارند، افراد بسیار زیادي آسیب می بینند و چنین مشکلاتی وجود دارد، چاره کار مشارکت است. در کشورهاي دیگر مثل ژاپن، آمریکا، ترکیه و ... که چنین شرایطی دارند، روي آموزش مردم و توانمندي مردم به شدت کار می شود. در کشور ما نیز این تلاش ها آغاز شده؛ همین مطالب ارائه شده، در همین راستاست که آموزش ببینیم، توانمند شویم. مثلا اگر آموزش ندیده باشیم، در تصادف، می خواهیم به فردي کمک کنیم (با نیت خوب ولی با ناآگاهی)، او را از خودرو بیرون می کشیم، و فردي که آسیب جزئی دیده با ضایعه نخاعی مواجه می شود؛ آموزش هایی که حتی در شرایط عادي هم خیلی کاربردي است مثل اطفاي حریق و کمک هاي اولیه. 3 روز پس از وقوع زلزله در چنین شرایطی از منزل خود فاصله گرفته و ناچاریم در یک اردوگاه یا مرکز تخلیه امن مستقر شویم. - قرار بر این بوده که یک کوله نجات با خود ببریم. از قبل، آب، مواد غذایی، دارو در آن قرار داده ایم که در این شرایط با خود حمل کنیم. می توان مواد غذایی را استفاده کرد ولی در حداقل ممکن و در حد رفع گرسنگی و تشنگی که تا چند روز بتوانند ما را نجات دهند. رساندن تجهیزات، امکانات و مواد غذایی توسط نیروهاي امدادي زمان بر است. انتظار زیادي نمی توان داشت که بلافاصله این اتفاق بیفتد. بنابراین با حداقل هایی که آماده کردیم، باید مراقب سلامتی و ماندگاري خود باشیم. - به هیچ وجه به مکان هاي آسیب دیده برنگردیم؛ حس کنجکاوي تحریک شده یا وسیله اي لازم داریم.

 اگر وسیله اي می خواهیم که خیلی واجب است، باید حتما لیستی آماده کرده و اقلام مورد نیاز را در فاصله زمانی خیلی کوتاه رفته و به سرعت آنها را از ساختمان خارج کرده و بیرون بیاییم چون ماندن و حضور در چنین محل هایی، احتمال آسیب دیدن ما را افزایش می دهد. - مطلب خیلی دیگر که تجربه خیلی بدي را در زلزله هاي مختلف کشور به وجود آورده، بحث شایعاتی است که مطرح می شود. متأسفانه افراد سودجو، مثلا در یک اردوگاه اعلام می کنند که در فلان پایگاه یا مسجد، امکاناتی توزیع می شود. مردم به آن سمت حرکت کرده، اردوگاه تخلیه شده و این افراد، شروع به دزدي و غارت آن محدوده می کنند. در آن شرایط سخت، آلام را افزایش می دهند. حتما اطلاعات را از مبادي رسمی دریافت کنید. تأکید بر رادیو به همین دلیل است. یا اینکه اگر مسئولان محلی اطلاع رسانی انجام دادند، می توان استفاده کرد و طبق همان اطلاعات، عمل کرد. - مراقب مواد غذایی باشید.

از سالم بودن مواد غذایی در جاهاي دیگر مطئن شوید. اگر مواد غذایی ناسالم باشد و مصرف شود، بیمار می شویم و در آن شرایط، درمانگاه و دکتري براي درمان نیست. - نظم اردوگاه هایی که در آنها مستقر هستیم، بسیار اهمیت دارد. خودمان مراعات کنیم و در صورت توانایی به مسئولان در برقراري نظم کمک کنیم. - زلزله خود یک بحران اصلی محسوب می شود و تا 20 بحران ثانویه براي آن لحاظ کنند که یکی از این بحران ها که بعد از چند روز خود را نشان می دهد، موضوعات بهداشتی است. عدم رعایت بهداشت می تواند بیماري هایی را به وجود آورد و باعث همه گیري و واگیر شدن آنها باشد.

لذا بهداشت فردي و گروهی به شدت توجه و رعایت شود. زیر آوار ماندن - کبریت یا فندك روشن نکنید. در ساختمانی که آسیب دیده و آوار در ان وجود دارد، احتمال نشت گاز وجود دارد. اگر در جاي تاریکی گیر کرده اید و می خواهید روشنایی ایجاد کنید، به هیچ وجه کبریت و فندك استفاده نکنید که ممکن است بعد از آوار گرفتار اتفاق بسیار خطرناکی شویم. - از تکان هاي خوردن اضافه بپرهیزید. چون باعث افزایش گرد و خاك محیط شده و تنفس سخت شود و در 72 ساعت به همین ترتیب مشکل پیدا کنیم و زمان انرژي دار بودن ما کاهش یابد. - با توجه به اینکه گرد و خاك زیاد است، حتما با تکه پارچه یا آستین لباس، می توان دهان را پوشاند و از رفتن گرد و خاك به داخل دهان جلوگیري کرد.

گرد و خاك ممکن است وارد ریه ها شده و می تواند ما را گرفتار کند. - اگر زیر آوار گرفتار شویم، به هیچ عنوان نباید فریاد زد. درست است که شرایط هیجانی است و نگرانیم و می ترسیم و می خواهیم فریاد بزنیم و کمک بخواهیم اما اگر کسی در آن نزدیکی نباشد که صداي ما را بشنود، فریاد زدن صرفا باعث تخلیه انرژي ما می شود و 72 ساعت را تحت الشعاع قرار می دهد. - بهترین کار این است که به کمک وسیله اي به هر جسم فلزي یا چوبی که نزدیک ماست، ضربه بزنیم؛ این گونه صدا بهتر منتقل می شود تا بخواهیم فریاد بزنیم و کمک را با فریاد دریافت کنیم. اگر صدایی نزدیک شد و شنیدید، آن گاه می توان با صداي خود و فریاد، کمک خواست. نکات مهم: - 3 ثانیه پس از زلزله (وقتی زمین می لرزد): حفظ خونسردي و پناه گیري در نزدیک جاي شناسایی شده - 3 دقیقه پس از زلزله (پس از توقف لرزش): باید ساختمان را ترك کرد؛ چه زلزله شدید و یا خفیف باشد. اگر زلزله شدید باشد، احتمال تخریب وجود دارد و باید تخلیه کرد. اگر زلزله خفیف باشد، احتمال وقوع زلزله شدیدتري پس از آن وجود دارد و عقل حکم می کند حداقل چند ساعت از ساختمان خارج شد. رعایت این نکات قبل از خروج از ساختمان ضروري است: قطع شیر آب، گاز و فیوز برق، مهار حریق هاي کوچک، تلفن همراه را با خود برده و حتی المقدور از آن استفاده نمی کنیم و نهایتا با پیامک ارتباط برقرار می کنیم، لباس مناسب فصل با خود داشته باشیم، کوله نجات را از نزدیک ترین جا به درب خروج ساختمان برمی داریم، از خودرو نباید استفاده کرد. - 3 ساعت پس از زلزله مراقب پس لرزه ها هستیم، در حال حرکت به سمت مرکز تخلیه امن هستیم یا در آنجا مستقر شدیم، از رادیو اطلاعات را می گیریم، بسیار مهم است. شایعات را توجه نمی کنید.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

در صورت تمایل به همکاري با نیروهاي امدادي، با اطلاع و هماهنگی آنها این کار صورت گیرد و سر خود کاري انجام ندهیم. مراقب دیوارها و اجسام ناپایدار در حین حرکت باشیم. اگر جایی نشت گاز است یا تیر برقی افتاده، کابل برقی پاره شده، احتمال آتش سوزي وجود دارد، باید احتیاط کرد و از آن محدوده دور شد. - 3 روز پس از زلزله: ممکن است به ناچار تا چند روز در فضاي تخلیه امنی مستقر باشیم؛ آب و غذاي در کوله را به صورت حداقلی مصرف می کنیم؛ به مکان آسیب دیده برنمی گردیم؛ اگر وسایلی ضروري بخواهیم، در یک مرحله به سرعت می رویم و وسایل را می آوریم. چند روز یک بار به آنجا سر نمی زنیم چون احتمال خطر وجود دارد. مواد غذایی نامطمئن به هیچ وجه نباید مصرف شود چون ممکن است بیمار شده و گرفتاري مان را صد چندان کند؛ نظم در محل تخلیه و اردوگاه بسیار حائز اهمیت است.

 هم در برقراري نظم کمک و مشارکت کنید. بهداشت فردي و گروهی را جدي بگیرید تا بیماري هایی که ممکن است فراگیر و اپیدمی شود، ما را گریبان گیر نکند. - اگر زیر آوار بودیم، کبریت و فندك را روشن نمی کنیم چون احتمال آتش سوزي وجود دارد. از تکان خوردن اضافه می پرهیزیم و گرد و خاك را افزایش نمی دهیم تا وارد ریه ها نشود. دهان را بپوشانیم تا گرد و خاك موجود وارد ریه ها نشود و زمان 72 ساعت خودمان را با اشتباه شخصی کوتاه نکنیم. به چوب یا فلز اگر در نزدیکی داریم، ضربه بزنیم چون با فریاد زدن، بعید است کسی به کمک بیاید. شناخت مخاطرات و اقدامات لازم قبل، هنگام و بعد از آنها - بخش هفتم - توفان - خشکسالی - سیلاب چند مخاطره که منشأ طبیعی دارند توفان تعریف - آشفتگی جوي را توفان گویند. شرایطی را که از لحاظ جوي آرام نباشد، توفان گویند. به طور دقیق تر، اگر در فشار موجود در هوا، اختلالی به وجود آید، ظوفان گفته می شود. ویژگی هاي توفان - توفان ها به سمت جایی حرکت می کنند؛ با عرض بین یک کیلومتر تا 2 تا 3 هزار کیلومتر؛ اگر قطر بزرگ کشور را در نظر بگیرید، اندازه اي حدود 2 تا 3 هزار کیلومتر را یادآوري می کند. –

دانلود رایگان سوالات مرحله اول دوم و سوم آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

عمده توفان ها با باران هاي شدید و یا سیل آسا همراه هستند؛ - غالبا به صورت گردباد حرکت می کنند و جابه جا می شوند. سرعت چرخش گردبادها در حدود بین 100 تا 400 کیلومتر در ساعت به دور خود می چرخند. در حین چرخش به دور خود، یک جابه جایی دیگر دارند و حرکت می کنند. سرعت جابه جایی گردبادها بین 5 تا 70 کیلومتر است. انواع توفان ها - توفان هایی که معروف تر هستند و بیشتر راجع به آنها شنیده ایم، توفان هایی به شکل گردباد هستند - توفان هاي صطلاحا حاره اي که بیشتر در مناطق استوایی اتفاق می افتند - توفان هاي تندري که می توانند عاملی بر گردبادها و سایر توفان ها باشند. - توفان هاي زمستانی؛ توفان هایی که در فصل سرما اتفاق می افتند و با بارش شدید برف همراه هستند و می توانند خساراتی به شکل بارش شدید برف به وجود آورند. مهمترین پیامدهایی که یک توفان می تواند به وجود آورد - یکی از مهمترین پیامدها، خرابی ساختمان ها و آسیب هایی است که در سقف ساختمان ها دیده شده که سقف ساختمان ها آسیب دیده یا کنده می شوند. –

شکستن شیشه ها به دلیل اختلاف فشار در هوا و جابه جایی آن - ریشه کردن شدن درختان؛ آسیبی است که به محیط زیست وارد می کند - در بسیاري از موارد، خساراتی به شبکه هاي توزیع برق هوایی یا تیرها، دکل ها و کابل هاي برق وارد می کند اقداماتی که باید در برابر توفان انجام داد - اقدامات قبل از وقوع توفان شیشه ها را چون احتمال شکستن دارند، با نوار چسب پهن، چسب بزنید به خصوص در مناطقی که احتمال وقوع توفان بیشتر است. این امر باعث می شود که شیشه ها دیرتر بشکنند. اگر شیشه اي بشکند، کمتر شکستگی شیشه ها به داخل منزل پرت شود و براي حرکت دچار اختلال نشوید. لوازم و ابزاري که در محوطه منزل، خارج از ساختمان است، حتما به داخل بیاورید چون ممکن است آسیب ببینند. در مناطقی که کویري است، احتمال حرکت شن روان وجود دارد، حتما باید از پوشش گیاهی استفاده شود. پوشش هاي گیاهی از حرکت شن هاي روان جلوگیري کنند و باعث نشوند شن روان آسیب توفان را دوچندان کند. درختان و یا شاخه هاي خشکی که در محدوده هستند، باید هرس شوند. اگر هرس شده باشند، دیگر نگران این نیستیم که آنها بشکنند و به ما آسیب بزنند. کوله نجات که در شرایط مختلفی بعد از هر بحران کمک زیادي به ما می کند. - اقدامات در هنگام وقوع توفان از طریق رسانه ها در جریان هشدار وقوع توفان قرار گرفتیم. باز هم باید اخبار را از طریق رسانه ها دنبال کرد. در هنگام وقوع توفان، زیرزمین ها فضاي مناسب تري هستند. فضاهایی که شیشه کمتر دارند، مناسب ترند. باید سعی کرد در این محدوده ها رفت، طبقه هاي همکف یا فضاهایی که از دیوارهاي خارجی یا دیوارهاي مشرف به حیاط، خیابان، کوچه دور هستند.

نباید نزدیک دیوارهاي خارجی قرار گرفت. از پنجره ها دوري کنید. شیشه بسیار خطرناك است. از آسانسور به هیچ وجه نباید استفاده کرد. ممکن است با یک جابه جایی کوچک، آسانسور از کار بیفتد و داخل آسانسور گرفتار شویم. با توجه به اینکه عمدتا بارندگی به همراه دارند، احتمال وقوع سیل نیز وجود دارد. در مورد این موضوع باید هوشیار بود و بی گدار به آب نزنیم. اگر دستور تخلیه صادر شد، باید ساختمان را تخلیه کرد. - اقدامات بعد از وقوع توفان تمام اخبار را از تریبون هاي رسمی و به خصوص رادیو دریافت کنیم. به آرامش بعد از توفان اعتماد نکنید؛ ضرب المثلی است که وجود دارد، خیلی براي ما در این موضوع کاربردي ندارد یعنی آرامش بعد از توفان به اتمام شرایط خطرناك دلالت نمی کند.

ممکن است توفان شدیدتري اتفاق بیفتد. مراقب باشید سیم هاي برقی که احیانا آویزان هستند یا تیرهاي برقی که خسارت دیدند، ممکن است منابع آب یا شبکه هاي فاضلاب آسیب دیده باشند. باید مراقبت کرد و از جایی تردد نکنیم که این موارد وجود داشته باشد. در محدوده آسیب دیده، زیاد ورود نکنید. اگر کاري می توان کرد و مهارت خاصی داریم، می توان براي کمک رفت ولی اگر بخواهیم براي بازدید یا گرفتن فیلم برویم، مخاطره را براي خود ما افزایش می دهد و توصیه امدادگران را باید توجه کرد. خشکسالی تعریف - کمبود شدید آب، خشکسالی است؛ آبی که براي مصرف مردم و دیگر مصارف کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد. متأسفانه مشکلی است که در کشور خیلی با آن دست به گریبان هستیم. ویژگی هاي خشکسالی یکی از آثار خشکسالی، کم شدن آب دریاچه هاست. کاهش محسوس آب در دریاچه ارومیه در چهار مقطع زمانی 2004 ،2008 ،2010 و 2012 علی رغم تمهیداتی که اندیشیده شده، مشاهده می شود. - یکی از ویژگی هاي مهم خشکسالی، نامحسوس بودن آنهاست.

دانلود رایگان سوالات مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

به مرور زمان این اتفاق می افتد و نمی توان متوجه اثرات آن شد؛ برخلاف زلزله - خشکسالی به مرور زمان اتفاق می افتد و چند سالی زمان می برد تا آثار خود را نشان دهد. - خشکسالی در تمام شرایط اقلیمی و مناطق اقلیمی روي می دهد. مناطق پر باران در کشور مانند شمال و مناطق کم بارانی مثل مناطق مرکزي داریم؛ در شرایطی هستیم که هر دو منطقه در شرایط خشکسالی به سر می برند. تعریف آن در منطقه کویري با منطقه شما کشور که پر باران است، متفاوت است؛ در جایی باران می بارد در حالی که آرزوي منطقه کویري، آن مقدار باران است و شاید اگر آن مقدار باران در کویر بیاید، دیگر خشکسالی نیست ولی براي شمال ایران و وضعیتی که انتظار می رود، شرایط متأسفانه کم بارشی محسوب می شود. علل وقوع خشکسالی مهمترین دلایلی که بر خشکسالی تأثیر می گذارند، دو دسته هستند: - عللی که ریشه اقلیمی دارند و مربوط به شرایط جوي کره زمین هستند و شاید روي آنها نتوان تأثیرگذار باشیم یا شرایط آن را تغییر داد. - عللی که می توان روي آنها تأثیر گذاشت، دلایل غیر اقلیمی هستند و زیاد به اقلیم و آب و هوا ربط ندارند و به برنامه ریزي ها و فکر ما معطوف هستند.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

مهمترین نکته در این حوزه، الگوي مناسب کشت است که باید به این نکته توجه کرد؛ به خصوص جایی که کم آب است، به دنبال کشت هندوانه نباید بود. این موارد را برنامه ریزان در حوزه هاي مربوطه، باید مد نظر قرار دهند. پیامدهاي ناشی از خشکسالی - پوشش هاي گیاهی را به شدت آسیب می زند و متأسفانه می تواند از بین ببرد؛ به دلیل شرایط کم باران که به وجود می آورد. - نکته اي که در بحث خشکسالی بسیار مشکل زاست، بحث کوچ پرندگان است؛ وقتی میزان بارندگی ها کاهش می یابد، پرندگام ممکن است دیگر به آن منطقه رفت و آمد نکنند و این مسئله روي اقلیم تأثیرگذار است. - کم آبی دریاچه ها؛ خیلی از دریاچه هاي کوچک در کشور کلا خشک شده اند - بر بهداشت عمومی، تأثیر منفی می گذارد. وقتی آب کمتري در دسترس باشد، می تواند روي مسائل بهداشتی، اثرات منفی را به جاي بگذارد. - نکته بسیار با اهمیت، آتش سوزي هاي ناشی از خشکسالی است.

دانلود رایگان سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

این آتش سوزي ها عمدتا گسترده هستند، شرایط بدي به وجود می آورند. در رشت کوه هاي زاگرس و جنگل هاي بلوط، مکررا این اتفاق در این سال ها شاهد بودیم. - خشکسالی می تواند منجر به مهاجرت شود و افرادي به دلیل کمبود آب مجبور می شوند منطقه اي را ترك کنند. - خشکسالی می تواند منجر به جنگ شود. منابع آبی بحث بسیار جدي است. - بیابان زایی از پیامدهاي بسیار ناگوار خشکسالی است. مصرف بهینه آب متأسفانه بحران آب در کشور شرایط بسیار بدي را به وجود آورده است. - مسواك زدن و استحمام، می تواند تأثیر بسیار زیادي بر کاهش مصرف آب داشته باشد در صورتی که الگوي مصرف آب در زمان استحمام را تغییر دهیم و مصرف روزانه آب را کاهش دهد. - شیرهاي آبی که نیاز به تعمیر دارند، چکه می کنند، رسوب به جا می گذارند و مقداري آب هدر می رود، تعمیر شوند. - باقیمانده هاي آب را با وسواس بیشتري دور بریزید. آبی که ته لیوان مانده، آب باقیمانده از شستن سبزي براي گیاهان استفاده شود و دور ریخته نشود. - پوشال کولر را عوض کنید. پوشال نو، مصرف آب را کاهش می دهد. در فصل گرما، بسیاري از مصرف آب مربوط به کولرهاست. - ماشین لباسشویی را با حداکثر ظرفیت ممکن روشن کنید. اگر بیشترین میزان لباس که ممکن است، در ماشین قرار گیرد، طبعا تعداد مورد استفاده ماشین، کاهش می یابد. - به جاي اینکه شیر آب را باز بگذاریم تا آب خنک شود، یک ظرف آب خنک درون یخچال نگهداري شود تا دیگر نیازي نباشد تا آب هدر رود و آب خنکی از شیر داشته باشیم. سیلاب تعریف - سر ریز کردن آب به زمین هایی که در شرایط عادي خشک هستند، سیلاب گویند. علل وقوع سیلاب - مهمترین عامل وقوع سیلاب، بارندگی هاي شدید و ناگهانی هستند. این باران ها با توجه به اینکه سرعت زیادي دارند و ناگهانی هستند و حجم بسیار زیادي دارند، گنجایش محل نزول آن قدر نیست که بتواند این باران را نشست دهد و روي سطح زمین جاري نشود. - نفوذ ناپذیري خاك؛ وقتی سرعت بارندگی زیاد باشد، خاك فرصت نمی کند، این جریان آب را در دل خود نفوذ دهد. –

دانلود رایگان سوالات مرحله سوم آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

جایی که شیب زیاد باشد، خاك فرصت کمتري دارد تا بتواند آب را درون خود نفوذ دهد و باعث می شود شاهد سرعت بیشتر حرکت آب و نفوذ پذیري کمتر باشیم. - سیل بندهایی که از قبل در نظر گرفته شده باشد، خراب شده باشد یا رسوب گرفته باشد یا سدهایی کوچکی که در محدوده هستند، خرابی داشته باشند و نتوانند جریان سیلاب را مدیریت کنند. - رودخانه ها باید حتما لایروبی شود. اگر بستر رودخانه لایروبی نشده باشد، خود عاملی بر تشدید خطر وقوع سیلاب در محدوده است. - اقدامات بد بشر؛ نابودي جنگل ها و مراتع. پوشش هاي گیاهی در فرسایش خاك و جلوگیري از وقوع سیلاب ها بسیار کمک می کنند و متأسفانه توجه نمی شود. - ناشی از خطاي انسانی؛ حریم رودخانه ها رعایت نمی شوند. سیلابی که سال 94 در شمال کشور رخ داد؛ منازل مسکونی چسبیده به محل مسیر رودخانه ساخته شدند و این امر می تواند بسیار آسیب زا باشد. انواع سیلاب - بعضی از سیلاب ها به صورت آرام رخ می دهند؛ بارندگی آرام آرام اتفاق می افتد و البته قابل مدیریت شدن هستند.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

می توان راجع به آن فکر کرد، به مردم هشدار داد و اقدام کرد. - بعضی از سیلاب ها با بارندگی شدید را سیلاب هاي ناگهانی گویند. - برخی سیلاب ها را سیلاب شهري گویند. ممکن است بارندگی نه چندان شدید باشد ولی به دلیل اینکه سطح شهر پر از آسفالت کرده و عملا سطح نفوذ ناپذیري است، جریانی که در اثر بارندگی ایجاد می شود، سیلابی را درون شهر به وجود می آورد. - سیلاب هاي رودخانه اي؛ بیشتر زمانی اتفاق می افتد که تغییر فصل صورت می گیرد و بارندگی که در مناطق مرتفع به صورت برف بوده، دماي هوا باعث ذوب برف ها شده و همین موضوع باعث می شود شاهد وقوع سیلاب هایی در محل رودخانه باشیم که بسیاري از رودخانه هاي در مناطق مرکزي ایران و رودخانه هایی که از رشته کوه زاگرس سرچشمه می گیرند مانند کارون، هر سال شاهد این اتفاق درون آنها هستیم. مردمی که در این منطقه زندگی می کنند، امادگی این موضوع را دارند. آثار و تبعات منفی سیلاب - در سیل، ممکن است مهمترین خطري که ما را تهدید می کند، بحث غرق شدگی است. - خطر برق گرفتگی که بر اثر وقوع سیل ممکن است به وجود بیاید. - تخریبی که در سازه ها مثل پل ها به وجود می آورد - زمین هاي کشاورزي را می تواند آسیب برساند و رسوباتی را با خود بیاورد که حاصلخیزي زمین هاي کشاورزي دچار مشکل شود. - به منازل، جاده ها، چاه ها و قنوات می تواند آسیب بزند اقدامات قبل از وقوع سیلاب مناطقی که احتمال وقوع سیل دارند، باید دقت کنند که درر بسترهاي سیل خیز خانه نسازند. در شیب هایی که احتمال وقوع سیل وجود دارد، نباید منزل ساخت. حریم رودخانه ها را در نظر بگیرید. در نزدیکی حریم رودخانه، نباید خانه سازي کرد.

دانلود رایگان سوالات مرحله دوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

براي جلوگیري از ورود آب سیل به داخل منزل، حریم ها یا سدهایی را به صورت خاکریز یا گونی هاي پر از خاك یا دیوار سیل بند به وجود آورد. کوله نجات را آماده کنید. اقدامات هنگام وقوع سیلاب اگر احتمال وقوع سیل اعلام شود، یا متوجه شدید شرایطی است که احتمال وقوع سیل وجود دارد، بلافاصله باید به مناطق مرتفع رفته. در توفان باید از ساختمان خارج نشد و طبقات زیرزمین و پایینی را انتخاب کرد. در سیلاب طبقات بالاتر ساختمان ها توصیه می شود تا در صورت آب گرفتگی، آسیبی ما را تهدید کند یا اگر خارج از ساختمان هستیم، باید به مناطق مرتفع رفت؛ این گونه احتمال آسیب ها را کاهش می دهیم. اگر وسایل گران قیمتی داریم، سریع تر به طبقات بالایی منتقل شود. فیوز برق را بایستی قطع کرد چون احتمال برق گرفتگی وجود دارد.

 اگر گاز و آب را هم ببندیم، کار درستی است تا بحران ثانویه اي ما را تهدید نکند. اگر دست مان خیس است، مراقب باشیم و به وسایل برقی دست نمی زنیم. اگر فیوز را قطع کرده باشیم، خیال مان راحت است. ممکن است جریان آبی را ببینیم و فکر کنیم بتوانیم در این جریان آب با پاي پیاده حرکت کنیم؛ اگر ارتفاع آب بالاتر از 15 سانتیمتر باشد و عملا از مچ پاي ما بالاتر بیاید، می تواند تعادل ما را برهم بزند.

دانلود رایگان سوالات مرحله اول دوم و سوم آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

پس حتما مراقب باشید. اگر ناچارید از محلی عبور کنید که آب گرفته است، قبل از حرکت، با یک چوب، ارتفاع آب را اندازه گیري کنید. در مورد خودرو، اگر ارتفاع آب از 20 سانتیمتر بیشتر شود، دیگر خودرو را نمی توان استفاده کرد چون آب خودرو را به حالت شناور در می آورد و می تواند خیلی آسیب زا باشد. این موارد را یاد بگیرید، خود و خانواده تان آماده باشید. به هر حال شرایط کشور ما خاص است و تعداد زیادي مخاطره طبیعی کشور ما را تهدید می کند. به عنوان شهروندان در یک کشور پر مخاطره از لحاظ طبیعی باید آموزش هایی را دیده و آماده باشیم. نکات مهم: - توفان: آشفتگی جوي و اختلال در فشار موجود هوا - پیامدهاي توفان: خرابی ساختمان و به خصوص سقف آنها، ریشه کن شدن درختان و آسیب به محیط زیست و آسیب به شبکه برق (هوایی) - خشکسالی: کمبود شدید آب براي مردم و زمین هاي کشاورزي؛ تقریبا عمده مناطق ایران درگیر خشکسالی است. - پیامدهاي خشکسالی: از بین بردن پوشش گیاهی، کوچ پرندگان از مناطق کم آب، کم آبی دریاچه ها، تأثیر منفی بر بهداشت عمومی، آتش سوزي، مهاجرت و جنگ. - سیلاب: سر ریز کردن آب به زمین هایی که در حالت عادي خشک هستند. - پیامدهاي سیلاب: غرق شدگی، برق گرفتگی (که بسیار جدي است)، تخریب پل ها، جاده ها، منازل، چاه ها، قنوات و زمین هاي کشاورزي جلسه چهارم حمایت روانی در بحران - بخش اول - ضرورت حمایت روانی - حمایت هاي روانی - بحران - اهداف حمایت روانی حمایت روانی در بلایا ضرورت حمایت هاي روانی در بلایا از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی WHO ،یک انسان سالم، انسانی است که از لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی سالم باشد و نه اینکه فقط بیمار نباشد و یا معلولیتی نداشته باشد. بنابراین انسان سالم مشتمل بر سه جزء است؛ جزء اول سلامت جسمی، جزء دوم سلامت روانی و جزء سوم؛ سلامت اجتماعی. متأسفانه غالبا به سلامت جسمی توجه می کنیم به این صورت که اکثر ما انسان ها براي اینکه سالم هستیم، عنصر جسمی مان که یک سري فاکتورهایی نظیر فشار خون، دماي بدن و نهایتا تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس باشد، تحت کنترل و مورد بررسی قرار می دهیم که اگر این شاخص ها سالم، صحیح و نرمال باشد، خود را آدم سالمی می دانیم. پر واضح است که تنها سلامت جسمی دلیل بر سلامت کل یک انسان نیست. امروزه همان اهمیتی که سلامت جسمی دارد، به همان میزان سلامت روانی و سلامت اجتماعی حائز اهمیت است. معمولا خیلی کم پیش می آید که سه بعد انسان ها تحت آسیب قرار گیرد اما موارد نادري هستند مثل وقوع بلایا، سه جزء سلامت ما، جزو آسیب دیده ها و معلولیت هاي ماست و باید به همه این سه جزء توجه شود. حمایت هاي روانی در بلایا یعنی جزئی از سلامت یک انسان؛ سال ها در زمان بلایا تنها به چند فاکتور توجه می شد مثل پوشاك، مسکن، آسیب هاي اولیه، کمک هاي اولیه و ... اما امروزه نگرش دنیا عوض شده؛ همان قدر که نیروهاي امدادي براي حفظ سلامت جسمی به منطقه آسیب دیده گسیل و اعزام می شوند، براي سلامت روانی به همان اندازه؛ اگر بیشتر نباشد، مورد توجه است و بالطبع براي سلامت اجتماعی. در زمان بلایا یک سري واکنش هایی از خود نشان می دهیم که به واسطه آسیب دیدن روان ما، از ما بروز می کند و این واکنش ها کاملا طبیعی و نرمال هستند. بنابراین سعی می شود اهمیت سلامت روان در بلایا روشن شود و تغییر نگرش داده شود که اگر بحران یا سانحه یا بلایی در جامعه عارض شد، فقط به جسم توجه نشود چون سلامت جسم ما همانند یک قسمت از کوه یخ یا آیسبرگ است که خارج از آب هست و دیده می شود اما قسمت اعظم آیسبرگ کوه یخ، ناپیداست و آن را به بهداشت روانی و اجتماعی تشابه می دهند که ناپیداست ولی باید به آن تا جایی که می توان، توجه کرد.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

حمایت هاي روانی سال هاست در دنیا در بلایا تحت توجه و مورد نظر است اما حقیقتا در مورد کشور ما شروع حمایت هاي روانی از سال 1381 تحت یک برنامه مدون در زلزله آوج قزوین شروع شد و به دنبال یک سري تحقیقات و مداخلاتی که از لحاظ روانشناختی انجام شد، مشاهده کردند افراد و آسیب دیدگانی که حمایت هاي روانی را دریافت کردند، به مراتب وضعیت سلامت بهتري دارند تا آنهایی که مورد غفلت قرار گرفتند و اصلا در مورد سلامت روان آنها توجهی نشد. اهداف مبحث سلامت روانی در بلایا اهدافی که می توان در پایان فرا گرفت و می توان به دیگران نیز آموزش داد، عبارتند از: - نقش امدادگران در بلایا در خصوص حمایت هاي روانی - روش هایی که می خواهیم براي ارتقاي برنامه حمایت روانی دنبال کنیم. - اصول اساسی حمایت روانی که باید آنها را یاد گرفت؛ نمی توان از مکنونات ذهنی خود و آنچه فکر می کنیم درباره سلامت روانی می دانیم، استفاده کرد بدون اینکه برنامه مدون و آموزشی را دنبال کرد. –

عوامل مؤثر در سلامت یک جامعه؛ آیا آمادگی جامعه اي مانند جامعه آسیب دیده شهرهاي زلزله زده نظیر کرمانشاه با آمادگی افرادي که در تهران زندگی می کنند، از لحاظ روانی و ذهنی یکسان است؟ - خود امدادي در همه زمینه ها؛ جسمی، روانی و اجتماعی. اگر بتوان جامعه اي را تحت عنوان جامعه آماده در برابر آسیب ها به ویژه در خصوص بعد روانی داشته باشیم، به قطع می توان گفت که سلامت جامعه را تا حد زیادي در بلایا تضمین کرد. بحران همیشه زندگی ما یک ریتم طبیعی ندارد؛ هر چند همه ما انسان ها دوست داریم ریتم زندگی مان، نرمال، طبیعی و تکراري باشد اما مواردي پیش می آید که این ریتم طبیعی زندگی به هم می ریزد؛ که در اصطلاح مدیریت بحران، بحران نامیده می شود. ضروري است تعریف بحران را حتی حفظ کرده و در ذهن خود بارها تکرار کرد؛ بسیار مهم است. بحران عبارتست از هر گونه تغییر در ریتم طبیعی زندگی که ناگهانی، ناگوار باشد و فرد سابقه و تجربه کنار آمدن با آن را نداشته باشد. بر این اساس بحران ها به دسته هاي مختلف تقسیم می شوند، نظیر بحران هاي زندگی، بحران هاي طبیعی و ... بحران زندگی متعدد است. پا به دنیا نهادن بشر، یک نوع بحران براي اوست چون 9 ماه در جنین مادر شرایطی را داشته که به او خو گرفته، ناگهان پا به یک عرصه وجودي بسیار بزرگ می گذارد. اولا ریتم زندگی اش عوض می شود، ناگهانی است، نمی گوییم ناگوار است اما تجربه کنار آمدن نداشته است. بحران بعدي، بحران مدرسه است.

شروع مدرسه همیشه براي انسان بحران ساز بوده به همین دلیل قبل از ورود به مدرسه، آمادگی براي ورود به این بحران گذاشته شود.

بحران هاي دیگر عبارتند از: بحران بلوغ، بحران ازدواج، بحران بازنشستگی و ... اما این مبحث مربوط به بحران هاي طبیعی نظیر زلزله، سیل، توفان و حوادث و بلایاي طبیعی، انسان ساخت و کامپلکس است. زلزله بم را تصور کنید که در زلزله بم افراد یک ریتم طبیعی زندگی داشتند؛ ششم دي ماه 1382 ساعت 6 صبح، زلزله اي نزدیک به 2.7 تا 4.7 ریشتر (3.7 ریشتر) این شهر را می لرزاند. از آن به بعد ریتم طبیعی زندگی همه ساکنین بم به هم می خورد؛ ناگهانی اتفاق افتاده، بسیار ناگوار بوده، و سابقه کنار آمدن با آن را نداشتند؛ پس بحران گفته می شود.

در زمان بحران، تمام ابعاد سلامت ما تحت تأثیر قرار می گیرد؛ از لحاظ جسمی ممکن است دچار ضربه ها و تروماهاي فیزیکی، آسیب هاي روانی شویم و جامعه نیز دچار اختلال می شود. بنابراین باید بدانیم که حمایت هاي روانی در بلایا به کمک ما می آید تا بحران را به سلامت طی کرده و دچار آسیب هاي جسمی، روانی و اجتماعی و علی الخصوص روانی نشویم. اهداف حمایت روانی در بلایا - تلاش براي عادي سازي سریع روال زندگی - کاهش خطر تبدیل واکنش هاي روانی به واکنش هاي حادتر و بیماري - جلوگیري از احساس قربانی بودن؛ در زمان بحران افراد فکر می کنند قربانی شدند و بلا فقط براي آنها بوده و از زنده بودن احساس گناه می کنند؛ می خواهیم این حس قربانی بودن را از آنها گرفته و آنها را به افرادي فعال در جامعه تبدیل کنیم. - کمک به رفع نیازهاي جسمی بازماندگان سانحه - شناسایی و تقویت مکانیسم هاي سازگاري - فعال سازي مردم در پیدا کردن راه هایی براي رفع مشکلات خود و مقابله با مشکلات؛ قسمت رفع مشکلات بسیار حائز اهمیت است و جامعه را تحت عنوان جامعه خود امدادي و خود حمایتی تربیت کرد تا خودشان و به خودشان حمایت هاي روانی برقرار کنند و به داد یکدیگر برسند. - ایجاد اشتیاق و علاقه و امید به زندگی و ساخت زندگی جدید براي آسیب دیدگان فیلمی نشان داده می شود که مربوط به واکنش هاي روانی براي فردي است که یک بحران در زندگی اش ایجاد شده و آن، زلزله بم است: الآن ساعت شش است؛ تلویزیون رو روشن می کنم؛ زمین لرزه اي با شدت 3.6 ریشتر بم را لرزانده که مرکز آن شهرستان بم بوده.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

از خسارات وارده هیچ گونه اطلاعی در دسترس نیست. خیلی وقت ها شده که بم زلزله شده ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. سوار اتوبوس می شویم، همین طور به سمت جنوب می رویم؛ به خواجه عسگر می رسیم؛ ابارق، روستایی نزدیک بم. جلوتر می رویم. همه در اتوبوس دارند گریه می کنند؛ همه به غیر از من چون نمی توانم باور کنم فکر نمی کنم اتفاقی افتاده باشد. الآن سطح شهر رسیدیم، دیوارها فروریخته، مردم بیرون نشستند. خانه ها خراب شده، نمی توانم باور کنم. از اتوبوس پیاده می شوم؛ همین طور که در بلوار راه می روم، یک خانم جلویم را می گیرد. سر و صورتش خونیه. می گوید همه مردند، همه مردند. همه دارند جسدها رو بیرون می کشند؛ یکی رو دور پتو می پیچیدند گذاشتند کنار؛ از کنارش رد می شوم ولی باور نمی کنم که اینها مردند. بعد صداي دختران همسایه مون رو از زیر آوار شنیدم. رفتم طرفشون، صداي خیلی ضعیفی می اومد. نمی دونم از کدوم طرف بود. سعی کردم آجرها رو کنار بزنم. هرچه می کندم نمی رسیدم تا آخر صداشون قطع شد. حمایت روانی در بحران - بخش دوم - استرس - واکنش هاي روانی در بلایا - فازهاي واکنش روانی در بلایا واکنش هاي روانشناختی در بلایا سعی می کنیم که شما را با واکنش ها و عکس العمل هایی که افراد آسیب دیده در بلایا از خود نشان می دهند، آشنا کنیم. قبل از ورود به این واکنش ها، ضروري است عامل بروز این ها را توضیح داد. سلامت انسان سه بعد دارد؛ جسمی، روانی و اجتماعی. هر کدام از این ابعاد تحت تأثیر یک سري فاکتورها و عواملی آسیب پذیرند؛ مثلا بعد جسمی ما بر اثر ضربه هاي فیزیکی، شیمیایی و حرارتی آسیب می بیند. عواملی نیز باعث می شود تا بعد روانی را آسیب بزنند که امروزه از آن تحت عنوان استرس نام برده می شود

استرس در هنگام ازمون ضمن خدمت مدرسه آماده

. استرس براي تعریف استرس، این گونه توضیح داده می شود که استرس حالت و کنشی است که به واسطه عدم تعامل و سازگاري انسان با رویدادهاي زندگی ایجاد می شود. در حالت عادي، همه انسان ها در حالتی تحت عنوان سازگاري روانی به سر می برند. سازگاري روانی تعاملی است که ما انسان ها با رویدادهاي محیط پیرامون خود داریم. هر گونه تلاشی که ما انجام می دهیم که این تعامل و سازگاري ما به هم نخورد، استرس نامیده می شود. استرس امروزه قابل سنجش است؛ تمام رویدادهاي زندگی که استرس زا هستند، قابل سنجش و کمیت پذیر هستند. مثلا بدترین استرس و بیشترین مقدار درجه استرس را به از دست دادن عزیزان تعلق داده اند. به همین ترتیب، بلایا جزو پر استرس ترین رویدادهاي زندگی هستند. تصادفات و ... مقدارهایی از استرس که در طول شبانه روز تحمل می کنیم، به واسطه استراحت شبانه، ریلکس کردن و آرام بخشی مقدار آن اگر هم صعود و پیک داشته باشد، اندك می کنیم؛ در قالب یک نمودار اگر زمان را محور افقی و واحد مقدار استرس را محور عمودي نشان دهیم، انسان ها در طول روز مقدارهاي متعددي از استرس را تحمل می کنیم که گاهی کم، زیاد و خیلی کم محاسبه می شوند. در حالت عادي، هیچ یک از این استرس ها باعث ایجاد بیماري یا واکنش روانی درمان نمی شوند.

تنها در زمانی این استرس ها می توانند مشکل ساز باشند و در مقطع زمان ما را دچار بروز آسیب هاي روانی کنند که از تحمل ما خارج شده باشند. این مقدار که تحت عنوان آستانه تحمل استرس در افراد نامگذاري می شود، بسیار حائز اهمیت است. تصور کنید در وقوع یک زلزله، فرد استرس هاي زیادي را نظیر از دست دادن همسر، فرزند، اموال تحمل می کند که تجمع این ها نهایتا باعث می شود که فرد آستانه تحمل استرس را رد کند و اگر کسی آستانه تحمل استرس را گذر کند، از آن به بعد دچار یک سري علائم و واکنش هایی می شود که به آن اصطلاحا واکنش هاي روانی در بلایا گفته می شود. فیلمی تهیه شده که مستندي از زلزله زرند که در سال 1383 رخ داده، می توان واکنش افراد تحت عنوان هاي مختلف در این فیلم پیدا کرده که چه واکنش هایی از خود نشان می دهند. واکنش هاي روانی در بلایا واکنش هاي روانی کاملا طبیعی هستند و جزو ذات وجودي ما هستند. به هیچ وجه واکنش هاي روانی، واکنش هاي غیر طبیعی و غیر عادي نیستند. همه انسان ها چنانچه در موقعیتی قرار گیرند که آستانه تحمل استرس آنها کمتر از استرس وارد شده به ایشان باشد، این واکنش هاي روانی را از خود بروز می دهند. پس واکنش هاي روانی را به یاد داشته باشید و بارها براي خود تکرار کنید که واکنش هاي طبیعی انسان به استرس هاي غیر قابل تحمل و بالاتر و فراتر از حد تحمل آنهاست. آستانه تحمل استرس همه انسان ها یکسان نیست.

آستانه تحمل استرس انسان تحت تأثیر دو فاکتور فردي و اجتماعی می باشد. عوامل فردي عبارتند از:

سن، جنس، وراثت، میزان تحصیلات، تغذیه و ... مثلا در سنین مختلف. در جنس مذکر و مؤنث، آستانه تحمل استرس، متفاوت است. وراثت؛ بعضی ها تحت عنوان افراد خونسرد طبقه بندي می شوند؛ بعضی ها افراد عصبانی و تند مزاج. اینها را می توان در عوامل فردي به وراثت ربط داد. میزان تحصیلات، نگرش انسان را عوض می کند. عوامل اجتماعی؛ فاکتورهاي مختلفی دارد نظیر وضعیت اقتصادي، وضعیت اجتماعی، شبکه هاي حمایتی. این موارد در تحمل استرس انسان ها مؤثرند؛ محیط کار، شغل و عوامل دیگر. بنابراین در زمان وقوع زلزله، همه افراد دچار بروز واکنش روانی نمی شوند چون تحمل آستانه استرس این افراد متفاوت است. اگر آستانه تحمل استرس به میزانی باشد که استرس وارد شده، آن را رد کند و بیش از آن باشد، واکنش هایی از خود تحت عنوان واکنش هاي روانی نشان می دهیم. انواع واکنش هاي روانی - اولین واکنش ما، واکنش فاز بحرانی است که این واکنش به مدت چند دقیقه، چند ساعت یا چند روز طول می کشد. - فاز بعدي، فاز واکنش است که به مدت 1 تا 6 هفته طول می کشد. - فاز سوم، فاز اصلاح 1 تا 6 ماه - فاز آخر؛ فاز بازیابی تحت عنوان فاز سازماندهی مجدد نام برده می شود. پس از تقریبا شش ماه و حتی ادامه دار است. علائم واکنش هاي روانی - در فاز بحران به دلیل وقوع استرس زیاد، بعد جسمی ما تحت تأثیر می گیرد.

فاز بحران در هنگام مدرسه

ترشح هورمون هایی همچون آدرنالین، بالا می رود. علائمی نظیر افزایش ضربان قلب و فشار خون، تنفس سریع، تعریق (تعرق)، حرکت لب ها و دست ها، مسائل گوارشی نظیر تهوع، دل پیچه و لرزه براي ما رخ می دهد. فردي که دچار استرس شدید شده و بسیار تحت تأثیر قرار گرفته، این فرد رنگ پریده می شود، تعداد تنفس بالا رفته و حتی گاهی دچار تشنج، غش و بیهوشی می شود. - در فاز بعدي، فاز واکنش؛ مهمترین و ناخوشایندترین ویژگی این فاز، ظهور احساسات آزار دهنده است، علائم جسمی برطرف شده، فرد به خود تسلط پیدا کرده و واکنش هاي روانی تحت عنوان احساسات آزار دهنده شروع شده که می تواند مخفی بوده و یا بروز داده شود یا در قالب انکار باشد؛ قبول واقعیت نکند و آن را انکار کند. علائمی از قبیل ترس از بازگشت به محل وقوع سانحه، رؤیا و کابوس درباره واقعه، اضطراب، بی قراري، بی خوابی و احساس گناه براي زنده ماندن به فرد دست می دهد. افکار آزار دهنده در این فاز بسیار بروز پیدا کرده و زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. - بعد از فاز واکنش، فاز اصلاح است. واکنش هاي روانی در فاز اصلاح به طور کلی مشابه واکنش هاي فاز واکنش است با این تفاوت که در این مرحله واکنش ها به اندازه مرحله قبل شدید و طاقت فرسا نیستند؛ به این معنی که شخص رهایی از احساسات بسیار قوي و آزار دهنده خود را شروع کرده است. علائم و ویژگی ها: صدمه دیدن و احساس آسیب دیدگی هنوز ادامه دارد، هنوز نتوانسته خود را با محیط سازگار کند اما اکنون دیگر می توان با آن سازگاري یافته و بر آن غلبه کرد.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

 در این مرحله امید و علاقه به زندگی روزمره مجددا شکل گرفته است و براي آینده برنامه ریزي می شود. - فاز بازیابی (سازماندهی مجدد) - هدف ما به عنوان حامیان روانی در بلایا این است که هرچه زودتر افراد را وارد فاز بازیابی یا سازماندهی مجدد کرده. مشخصه این فاز، امید به زندگی است؛ در واقع ایجاد امید و اشتیاق به ادامه زندگی اصلی ترین کار حامیان روانی در بلایاست. هدف حامیان روانی این است که نگذارند فرد آستانه تحمل استرس را رد کند اما اگر رد کرد، این فازها را شناخته؛ در قالب یک جدول تمام این فازها با علائم آن آمده است. با مطالعه آن، این فازها را به نحو احسن فرا گرفته تا در مرحله بعدي رفتارها، بازتاب ها و عکس العمل هاي حامیان روانی در بلایا توضیح داده شود. حمایت روانی در بحران - بخش سوم - گروه هاي تحت پوشش حمایت روانی در بلایا - کمک هاي اولیه روانشناختی در بلایا کمک هاي اولیه روانشناختی در بلایا چنانچه استرس وارد شده به انسان بیش از آستانه تحمل او باشد، از او واکنش هایی تحت عنوان واکنش هاي روانی بروز خواهد کرد که کلیه واکنش هاي روانی در بلایا کاملا طبیعی بوده و جزو واکنش هاي طبیعی هر انسانی است. بنابراین با شناخت جزئیات این واکنش ها به سراغ ارائه خدمات و کمک هاي اولیه روانشناختی در بلایا می رویم. اولین مسئله اي که باید ذهن ما را به خود معطوف کند، این است که به عنوان تیم حمایت روانی چه گروه هایی را تحت پوشش قرار دهیم. چهار گروه اصلی را براي حمایت هاي روانی دسته بندي می کنیم که این حمایت هاي روانی را بیشتر به آنها ارائه خواهیم کرد: - گروه اول، گروه کودکان می باشد. - گروه دوم، گروه زنان به ویژه زنان باردار - گروه سوم، گروه معلولان، بیماران و افراد سالخورده - گروه چهارم، امدادگران. دبیران با این آموزش ها جزو تیم حمایت روانی محسوب می شوند و از آنها این انتظار می رود که به واسطه آموزش ها بتوانند به آسیب دیدگان مختلف در بلایا کمک کنند. اصول کمک هاي اولیه در بلایا کمک هاي اولیه روانشناختی در بلایا به طور کلی بر این اصول استوار است؛ 1 .شناسایی و ارزیابی آسیب دیدگان 2 .برقراري ارتباط مؤثر با آسیب دیدگان 3 .ارجاع آسیب دیدگان روانی به مراکز ذیربط به عنوان تیم حمایت روانی، ابتدایی ترین کار در زمان وقوع بلایا، شناسایی افراد آسیب دیده است. ممکن نیست از مکنونات ذهنی کسی به واسطه دیدن و مشاهده پی برد؛ بنابراین اولین گام براي شناسایی و ارزیابی آسیب دیدگان، گفتگو، مصاحبه و بررسی وضع روانی آنهاست.

به واسط این کار یعنی کمک هاي اولیه می خواهیم یک مداخله فوري را به افراد آسیب دیده ارائه دهیم؛ بدین منظور لازم است بر شرایط فعلی تمرکز کرده، اطلاعات صحیح گرفته؛ بدون داشتن اطلاعات خانوار، نحوه معیشت، زندگی افراد آسیب دیده نمی توان این اطلاعات صحیح را جمع آوري کرد. در ابتداي امر وقتی وارد یک محل آسیب دیده که از نظر روانی افراد آسیب دیده وجود دارند، شده، باید اطلاعات صحیح را کسب کنید؛ بدین منظور به دنبال برقراري مؤثر با آسیب دیده هستیم. ارتباط مؤثر بر دو قسم است: 1 (ارتباط کلامی 2 (ارتباط غیر کلامی. در هر ارتباط چند جزء باید مترتب باشد و رعایت شوند: ابتدا فرستنده یک پیام یعنی با ف سطح نگرش و مهارت شما ایجاد کند؛ در ابتدا بچه ها خانه هاي خراب شده خود را روي کاغذ می کشند؛ سپس برگه هاي تا شده را ریز ریز می کنند. سپس مشخصات اقوام از دست رفته خود در زلزله بم را گفته، و مربی روي کاغذ می نویسد و هر آنچه مخاطب در این رابطه دوست دارد، می گوید و روي کاغذ نوشته می شود و شعر در دل غمی ندارم زیرا هست سلامت جانم عمر ما کوتاهست چون گل صحراست پس بیایین شادي کنیم. در این فیلم که مختص برقراري ارتباط با کودك و ارائه کمک هاي اولیه روانشناختی در بلایا به کودکان است، خیلی ملموس است که نحوه برقراري ارتباط اصل و اساس حمایت هاي روانی در قالب برقراري ارتباط مؤثر گنجانده می شود، در کودکان شیوه هاي خاص تري را می طلبد. به این صورت که با یک کودك نمی توان با یک سؤال بر فرض باز به آنچه در ذهنش می گذرد، پی برد.

آسب های روانی دیده شده در مدرسه

کودکان گروه بسیار خاصی هستند؛ براي اینکه بتوان با آنها ارتباط برقرار کرد؛ یکی از شیوه هایی که امروزه به آن توجه زیادي می شود، بازي درمانی است. شما می توانید در قالب انواع بازي هایی که طراحی شدند و در فیلم مشاهده شد، پی ببرید که چه افکار آزار دهنده اي این کودك را آزار می دهد؛ چه تصوراتی در ذهن اوست و آیا آسیب روانی جدي دیده است یا نه. سؤالات باز و بسته؛ براي برقراري ارتباط مؤثر چه سؤالات کلی باید پرسیده شود. یک سؤال بسته: امروز خوبی؟ جواب او بله و خیر است؛ اما می توان آن را به شکل سؤال باز پرسید؛ امروز چه طوري؛ برام کمی توضیح بده؛ می خواهم بدانم درباره تو. یک سؤال باز؛ من حالا با توجه به این که فهمیدم تو چه طوري، دوست دارم بهت کمک کنم؛ ممکنه یه مقدار از تجربیاتی که این چند روز اخیر داشتی، بازگو کنی و ... سؤالات بازي که او را به جواب دادن و توضیح دادن در مورد ما وقع ترغیب کنید؛ اما آنچه مهم است دو عنوانی که امروزه خیلی به آن ذکر می شود؛ عنوان همدلی و همدردي. به عنوان تیم حمایت روانی، نمی توان گفت همدرد آسیب دیده ها هستیم؛ چون دردي که آنها تحمل می کنند از قبیل از دست دادن عزیزان و ... بسیار بالاتر از آن است که بتوان با آنها همدرد شد. تنها می توان به آنها گفت که دوست داریم به شما کمک کنیم، دوست داریم همدل شما باشیم. بدین واسطه به شکل خیلی مختصر و تیتروار عناوینی از مراقبت هاي اولیه روانشناختی ذکر می گردد: اقدامات و مراقبت هاي اولیه حمایت روانی در بلایا در فاز اول بیشتر مراقبت هاي جسمانی ارائه می شود. مواظب هستیم به خودشان آسیب نزنند و کارهایی نکنند به دیگران آسیب بزنند چون واکنش هاي روانی بعد از رد شدن از آستانه تحمل استرس بروز می کند. این واکنش ها می تواند واکنش هاي خطرناکی براي خود و دیگران باشد. مراقب تغذیه آنها باشید گاهی به دلایل مختلف فراموش می کنند به خود رسیدگی کنند، غذا نمی خورند و این موجب ضعف، بی حالی و بیماري هاي بعدي شان می شود بنابراین مراقبت جسمانی اولین اصل حمایت هاي روانی است. بودن ما در کنار آسیب دیدگان یک اطمینان قلبی به آنها می دهد. اینکه کسی یا دوستان شان در کنار آنها هستند، باعث ایجاد آرامش در آنها می شود. حمایت روانی نیازمند گوش دادن فعال است. افراد آسیب دیده به کسی نیاز دارند که با جان و دل به درددل و آسیب هاي وارده گوش دهند بنابراین یک حامی روانی، گوش دهنده بسیار خوبی است به جاي اینکه مدام صحبت کند؛ کم حرف بزنید و بیشتر بشنوید. به این واسطه، هم ارتباط بهتري برقرار می کنید و هم به مکنونات ذهنی آنها و آسیب هایی که به روان آنها وارد شده، پی برده و می توانید ارائه خدمات روانی بدهید. اگر مطمئن نیستید پدر کسی که به شهر دیگر منتقل شده، زنده است یا نه، به دروغ نگویید زنده است؛ به این افراد بسیار آسیب زده می شود. به هیچ وجه پاسخ دروغ و واهی ندهید.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سعی کنید مراسمی را که قرار است انجام دهند، به موقع انجام شود و یاد و خاطره عزیزان شان را گرامی بدارید. چادرهاي شما دور از زندگی آنها نباشد. مراقبت هاي جسمانی و فیزیکی و محافظت از خطرهاي احتمالی مراقبت هاي فوري براي نیازهاي جسمانی، مداواي جراحات و تدارك گرما، غذا و لباس، استراحت مناسب، حفاظت از تهدیدات و خسارات سانحه که شخص به دلیل عدم هوشیاري و بهت زدگی از آنها غافل است سریعا اقدامات حمایتی را آغاز کنید، در عین فعال بودن خونسردي خود را حفظ کنید هرچه فرد سریع تر سازگاري با سانحه را شروع کند، شانس بهتري در بازیابی سلامت خود خواهد داشت؛ اقداماتی نظیر مشارکت دادن آسیب دیدگان در فعالیت هاي نجات و بازسازي، ایجاد ارتباط با دیگران موجب تقویت رفتارهاي سازگارانه می شود

. بر شرایط زمانی و مکانی موجود تمرکز کنید با تشویق فرد به صحبت کردن درباره حقایق و اتفاقات رخ داده و بیان احساسات خود می توانید به او کمک کنید که وقوع سانحه را بپذیرد اطمینان واهی ندهید همیشه راستگو و واقع بین باشید اما در عین حال امید بدهید اعضاي خانواده را گرد آورید و نقش عواطف خانواده را در کاهش اضطراب گوشزد کنید اعضاي اصلی خانواده را پیدا کرده و آنها را دور هم جمع کنید. بی اطلاعی افراد از ایمنی و محل اقامت اعضاي خانواده خود موجب اضطراب می شود. پس اطلاعات صحیحی از آخرین وضعیت اعضاي خانواده جمع آوري کنید در کنار آسیب دیدگان بمانید و با آنها باشید در کنار آسیب دیدگان باشید و به سخنان آنان گوش دهید، حمایت خود را به طور مداوم ادامه دهید. سایر اعضاي جامعه را نیز در ارائه حمایت ها و کمک ها سهیم سازید. اطمینان حاصل کنید که هیچ کس تنها نمانده است. توانایی ها و نکات مثبت را مورد توجه قرار دهید به آسیب دیدگان یادآوري کنید که چگونه تا کنون افراد بسیاري با شرایط کنونی و بدتر از آن کنار آمده اند. آنان را به استفاده از روش هایی که امکان موفقیت بیشتري دارند، تشویق کنید. خود اتکایی را ترویج کنید و بر مهارت هاي زندگی تکیه کنید فرد را در فعالیت هاي سازنده اي چون تهیه آب و غذا، برپایی چادرها و هر کار دیگري که ذهن او را از سانحه دور کرده و در بهبودي شرایط مؤثر باشد، مشغول سازید. به احساسات دیگران احترام بگذارید هدف شما این است که به آنها کمک کنید؛ نه این که از آنها انتقاد کنید. آنها وقتی درخواست کمک می کنند، قطعا به آن نیاز دارند. ترسشان را درك کنید.

منابع بخش چهارم آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

حمایت روانی در بحران - بخش چهارم - انواع روش هاي بازي درمانی - گروه آسیب پذیر سالمندان - امدادگران آسیب پذیر - علائم افسردگی در امدادگران - تکنیک هاي خود امدادي ارجاع و آشنایی با نیازهاي خاص گروه هاي آسیب پذیر در مواردي با افرادي مواجه می شوید که نمی توانید بر اساس آموخته هاي خود، خدمت روانشناختی ارائه دهید. در این موارد، نیاز است تا آنها را به افرادي با تخصص و مهارت بیشتر ارجاع دهید. مواردي که ضروري است به خاطر بسپارید و بلافاصله آنها را ارجاع دهید، به صورت تیتروار براي شما اشاره می شود: 1 .افرادي که رفتارهاي پر خطر از خود نشان می دهند 2 .افرادي که به تازگی از خودکشی و یا اقدام به خودکشی صحبت می کنند 3 .افراد منزوي که ارتباط با آنها میسر نمی باشد 4 .افراد معتاد به مواد مخدر و الکل 5 .افرادي که تشخیص می دهید در توان شما با توجه به آموزشی که دیده اید نیست و باید حمایت هاي روانشناختی را دریافت کنند. به چند گروه اشاره می شود که اگر علائمی در این گروه ها دیده شد، بلافاصله این گروه ها را ارجاع دهید چون این گروه ها با دیگران فرق دارند؛ براي مثال: کودکان؛ در برقراري ارتباط با کودکان به این سادگی نمی توان با چند سؤال باز و مصاحبه، از آنچه در ذهن شان می گذرد، مطلع شوید بلکه لازم است با روش هاي بازي درمانی، ارتباط مؤثر گرفته و کودك را از لحاظ روانشناختی پایش کرد. مواردي که لازم است کودکان را ارجاع داد: - در درجه اول رفتارهایی نظیر رفتارهاي واپسگریانه یا regression؛ مثلا کودك 10 - 11 ساله اي که تا به حال شب ادراري نداشته و اخیرا دچار شب ادراري شده - مکیدن ناخن؛ کودکی که تا به حال چنین رفتاري نشان نمی داده؛ شما باید شک کنید و آنها را سریعا ارجاع دهید - چسبیدن به والدین؛ چنانچه کودك لحظه اي حاضر به جدا شدن از والدین نیست، نیاز به مراقبت ها و بررسی هاي بیشتري دارد. - ترس از جدایی و غریبه ها در حالی که قبل از وقوع این بلا، چنین چیزي در کودك مشاهده نمی شد. - ترس و اضطراب شدید - واکنش هاي جسمانی - بروز خواب ها و کابوس هاي بسیار وحشتناك - عدم تمرکز برروي یک مسئله - بیش فعالی - پرخاشگري اینها مواردي است که سریعا باید کودکان را ارجاع داد. اما کمک دیگر به کودك تنها از طریق صحبت کردن میسر نیست بلکه در قالب و کنار یک سري روش هاي دیگر تحت عنوان بازي درمانی، می توان بهترین کمک را براي کودك داشته باشد. انواع روش هاي بازي درمانی - قصه گویی؛ کودك را در قالب قصه به فضایی ببرید که بتواند با شما ارتباط برقرار کند. - نقاشی و طراحی؛ کودکان از نقاشی بسیار لذت می برند؛ امروزه آنالیز رنگ است که وقتی از کودك می خواهیم واقعه اي را نقاشی کند، می توان بر اساس رنگی که استفاده کرده به خیلی از افکاري که ذهن اوست، پی برد. - نمایش عروسکی؛ کودك را در قالب نمایش عروسکی تشویق کنید آنچه او را آزار می دهد و در فکرش است، براي ما بیان کند. - بازي هاي بومی؛ بسیار مهم است که بازي هاي محلی و بومی را که در آنجا انجام می شده، با کودك هماهنگ شده تا آنها را اجرا کند. - بازي هاي خیالی و ... گروه آسیب پذیر سالمندان سالمندان نیز در سنین مختلفی هستند که نیازهاي خاصی دارند؛ مثلا اگر با سالمندي مواجه شدید که وابستگی بیش از حد به خانواده پیدا کرده بود، یا اینکه مداوم یاد و خاطرات گذشته را تکرار می کرد و آرزوهاي مرتبط با آنها داشت یا حتی در سالمندي، علائم پس رفت یا regression مشاهده شود؛ سالمندي است که انتظار رفتارهاي کودکانه نمی رود اما رفتارهاي اخیر او نشان دهنده یک پس رفت در رفتار اوست، یا احساس گناه در سالمندان که چرا من زنده ماندم و دیگران جان شان را از دست دادند؛ همه این موارد را حتما باید ارجاع داد. امدادگران گروه خاص دیگر که نیازهاي خاصی دارد و شما فراگیران نیز جزو آن دسته هستید، امدادگران هستند.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

منابع آزمون اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

 

گاهی امدادگران از خود غافل شده و مدیران هم از آنها غافل می شوند در حالی که امدادگري که در طول 24 ساعت با سوانح و صحنه هاي دلخراش مواجه بوده؛ از خانه و خانواده خود دور بوده و مدام در حال ارائه خدمت بوده، یکی از گروه هاي مهم آسیب پذیر است. در این موارد لازم است که تحت عنوان گروه تشکیل گروه هاي بازگویی روانشناختی، امدادگران را دور هم جمع کنید که از آن تحت عنوان Debriefing یا بازگویی روانشناختی ذکر می شود. در این جلسات از امدادگران خواسته می شود که در قالب گروه هاي 8 تا 12 نفره دور هم جمع شوند؛ آنچه ذهن آنها را مشغول کرده، باعث آزاد آنها شده و احساس می کنند که گفتن آن براي جمع مفید است در گروه بازگو کنند، در بین امدادگران، حمایتگر روانی و تسهیل گر می نشیند و اگر علائمی در هر یک از امدادگران مشاهده کرد، براي ارجاع و پیگیري بیشتر، آن را به گروه هاي تخصصی ارجاع می دهند. امدادگران حتما به خاطر داشته باشید که در زمان حضور در صحنه ها گفتن آنچه شما را دچار استرس می کند، به دوست و همکار خود، بسیار مؤثر است و چنانچه احساس می کنید دچار فرسودگی روانی شدید و حضور بیشتر شما آسیب بیشتري به شما می زند (افسردگی روانی)، لازم است محیط حادثه و بلا را ترك کنید و کس دیگري را جایگزین شما کنند.

علائم افسردگی در امدادگران علائمی که در شما خیلی مهم است و امدادگر باید دقت کند و بعد از آن باید ارجاع صورت گیرد، عبارتند از: - مواجهه مکرر با تجربیات دردناك مثل حمل اجساد - برخورد با تلفات فراوان - هیجانات شدیدي و ماجراهاي غمناك - عدم توانایی در تغذیه مناسب - احساس گناه و شرم به خاطر زنده ماندن - احساس ناتوانی در ارائه خدمات اینها مواردي است که امدادگران نیاز به ارجاع دارند و باید بیشتر از قبل مورد بررسی قرار گیرند.

تکنیک های خود امدادی در مدرسه

تکنیک هاي خود امدادي آن چیزي که از همه اینها مهمتر است، آموزش آحاد جامعه است؛ تحت عنوان خود حمایتی روانشناختی. اگر بتوان آن چیزي را که بین من و شما در این مبحث رد و بدل شد، به دیگران منتقل کرد و باعث تغییر رفتار در آنها شد، تحت عنوان تکنیک هاي خود امدادي و گروه هاي خود حمایتی، بزرگترین کار را انجام دادیم که بتوانیم دانش را در بین آحاد جامعه پخش و گسترش دهیم. جلسه پنجم مبانی اطفاي حریق - بخش اول - آمار آتش سوزي - خسارت هاي ناشی از آتش سوزي - اهداف دوره - فلوچارت شرایط اضطراري ایمنی در برابر شرایط اضطراري ناشی از حریق و حوادث اگر بخواهیم در رابطه با بحث آتش سوزي ها و حریق هایی که در پیرامون محل کار و زندگی مان صحبت کنیم، باید توجه داشته باشید که آتش معمولا به عنوان یار دیرین انسان شناخته می شده؛ در واقع از زمانی که آتش توسط انسان کشف شد، انسان موفق شد پیشرفت هاي خوبی را از خود نشان دهد و تمام صنایع و پیشرفت هاي امروزي ما به نوعی مدیون پدیده اي به نام آتش است.

آتش تا این زمانی در خدمت انسان است که در حاالت کنترل شده و در واقع تحت سیطره انسان باشد. زمانی که آتش از کنترل خارج می شود، خارج شدن از کنترل انسان باعث می شود که آتش دیگر آتش نباشد و تبدیل به یک حادثه می شود که به آن آتش سوزي یا حریق گفته می شود. در واقع این آتش سوزي یا حریق به حدي ویرانگر و عصیانگر است که می تواند مشکلات زیادي را براي انسان به وجود آورد. توجه داشته باشید که در سال در جهان چیزي در حدود 339 هزار نفر در اثر حوادث ناشی از آتش سوزي جان خود را از دست می دهند که آمار بسیار تکان دهنده و بالایی است.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوانح و حوادث روي داده در سطح کشور ما، دومین عامل مرگ و میر مردم کشور است که آمار بسیار بالایی ست. در ایالات متحده آمریکا در سال 2014 شاهد حدود بیش از 1298000 فقره آتش سوزي بودیم که طی این آتش سوزي ها افراد زیادي جان خود را از دست دادند که این تعداد بیش از 3200 نفر اعلام شده. با توجه به تمام این موارد، بحث اهمیت ایمنی در برابر شرایط اضطراري ناشی از حریق می تواند بسیار مهم جلوه کند، باید خود را آماده کرد که در صورت بروز آتش سوزي بتوانیم بهترین اقدام واکنشی را از خود نشان دهیم.

ضمن اینکه به عنوان اولویت اصلی، باید اقدامات پیشگیرانه را مد نظر خود قرار دهیم. اگر بخواهیم به آمار آتش سوزي ها در کشور ایران نگاه جدي تري داشته باشیم، می توان به وبگاه رسمی سازمان پزشکی قانونی کل کشور مراجعه کرد که اطلاعات خوبی را در رابطه با بحث حوادثی که اتفاق افتاده و افرادي که در اثر این حوادث جان خود را از دست دادند، در اختیار ما می گذارد. سال شمار تلفات ناشی از آتش سوزي زنان مردان تهران 270 944 776 1720 1394 245 912 898 1810 1393 در شهر تهران، این آمار یک روند افزایشی را داشته که علت این افزایش را حتما باید بررسی کرد و ببینیم به چه علتی این میزان تلفات را در شهر تهران داشته و داریم. خسارت هاي ناشی از آتش سوزي آتش سوزي ها می توانند باعث شوند که خسارت هایی به افراد وارد شده؛ این خسارت ها می تواند در بخش هاي مختلفی طبقه بندي شود. مثلا در آتش سوزي که در خیابان جمهوري تهران در چند سال گذشته رخ داد، دو خانم به دلیل عدم آشنایی با بحث روش صحیح خروج از محل حریق زده و تخلیه اضطراري و با پرتاب خود از ارتفاع طبقه چهارم یک ساختمان که طعمه حریق شده بود، متأسفانه جان خود را از دست دادند.

زمانی که راجع به یک آتش سوزي صحبت می کنیم، معمولا آن چیزي که به ذهن افراد می آید، شعله هاي سوزانی است که از یک پنجره یک منزل در حال زبانه کشیدن است و همه چیز را در کام خود می کشد و از بین می برد. در این حالت خسارت کلی است یعنی هم خسارت مالی در شدیدترین شرایط ممکن است و هم خسارت هاي جانی می تواند بسیار شدید باشد. چون اگر کسی در داخل آتش سوزي با شدت بالا گرفتار شود، نمی تواند زنده بماند و قطعا جان خود را از دست خواهد داد. اما آن چیزي که در این مورد می تواند بسیار اهمیت داشته باشد، بحث پوشش هاي ایمنی است که متأسفانه با وجود پوشش هاي بیمه اي مربوط به حریق که در کشور ما بسیار ارزان قیمت هستند، اما عملا کسی از آنها استقبال نمی کند.

یکی از بهترین روش هایی است که با انتقال ریسک ناشی از حریق به شرکت هاي بیمه اي، شرایطی را فراهم کنیم که در صورت برخورد آتش سوزي، خسارت هاي وارده جبران شود. در بحث خسارت هایی که به نیروهاي منابع انسانی وارد می شود؛ افراد زیادي ممکن است جان خود را در اثر آتش سوزي ها از دست بدهند؛ افرادي که ممکن است در اثر آتش سوزي ها بیشتر صدمه ببینند، کودکان هستند که متأسفانه زیاد اتفاق می افتد، افراد کم توان و معلول، افراد ناتوان، سالمندان؛ حتی امدادگران نیز ممکن است در اثر صدمات ناشی از آتش سوزي دچار آسیب شده و آتش سوزي هیچ نگاهی نمی کند که فرد حتی ممکن است بزرگسال و سالم باشد بنابراین افراد عادي نیز تحت تأثیر آتش سوزي قرار خواهند گرفت.

با گستره بسیار زیادي از افرادي که ممکن است تحت تأثیر حریق قرار گیرند، روبه رو هستیم پس نیاز است که حتما در برابر شرایط ناشی از آتش سوزي، خود را ایمن کنیم. حالات ناخوشایند روحی و روانی ناشی از آتش سوزي بسیار می تواند اهمیت داشته باشد که در آتش سوزي ها شاهد آن بوده و خواهیم بود.

اهداف دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

اهداف دوره با توجه به آنچه بیان شد، در این دوره تحت دوره مقابله با شرایط اضطراري ناشی از حریق، اهدافی را دنبال می کنیم که شامل موارد زیر است: 1 .بسیار با اهمیت است؛ درك اهمیت ایمنی در محل کار و زندگی به خصوص ایمنی در برابر حریق که بسیار مهم است و یکی از حوادثی است که می تواند بسیار شدید تحت تأثیر آن قرار گرفت. 2 .شناسایی خطرات مخاطرات؛ در محیط کار و زندگی باید انجام گیرد و بر اساس آن اقدامات مناسب و کنترلی انجام دهیم. در زمانی که خطري را نشناسیم، نمی توانیم براي مقابله با آن اقدامی کنیم. 3 .از بین بردن یا حذف خطرات یا کاهش آنها؛ زمانی که شناسایی را انجام دادیم، به سراغ این گام رفته و سعی می کنیم که مخاطره را حذف کرده یا از بین ببریم یا حداقل اگر قابل حذف کامل نیست، آن را تا حد ممکن کاهش دهیم. 4 .ایمن کردن خانه و خانواده؛ محل کار، زندگی، خانه و خانواده ما حتما باید تحت شرایط ایمن وجود داشته باشد. ایمنی یک تعریف دارد که به طور کلی می توان گفت میزان یا درجه دوري از خطر تحت عنوان ایمنی در نظر گرفته می شود. تعاریف دیگري نیز دارد اما ساده ترین تعریفی که می تواند نتیجه مطلوب را بدهد، همین تعریف میزان یا درجه دوري از خطر است که می تواند کافی باشد و ما را آماده کند براي اینکه مفاهیم مرتبط با آن را درك کنیم. قبل از بحث درباره روش واکنش در برابر با آتش سوزي ها، خوب است که تعریفی از آتش داشته باشیم

. آتش یکی از ابزرهایی است که انسان هر روزه از آن استفاده می کند. اما شاید اگر خیلی از افراد بپرسید که آتش را تعریف کنند، چیز خاصی نمی توانند بگویند جز اینکه بگویند یک شعله است یا حرارتی دارد یا خصوصیات ظاهري آن را برشمرند. اما آتش فرآیندي است که طی آن فرآیند عملی صورت می گیرد که آن عمل احتراق یا سوختن است.

 عمل احتراق یا واکنش سوختن نوعی اکسیداسیون اگزوترمیک یا حرارت زاست. طی فرآیند احتراق یا عمل سوختن که صورت می گیرد، شاهد آزاد شدن انرژي هستیم؛ آزاد شدن انرژي از تبعات و پیامدهاي عمل احتراق است که این انرژي می تواند به صورت نور، گرما و شعله باشد (شعله همان ذره هاي برافروخته ناشی از آتش سوزي و گازهاي قابل اشتعال متصاعد شده از ماده سوختنی است که به صورت شعله دیده می شود و آتش را تشکیل می دهد). یکی از مهمترین گام ها در این دوره آموزشی، فلوچارت شرایط اضطراري (واکنش در شرایط اضطراري) است.

در برابر حریق، دو گام یا دو روش را می توان انجام داد یا در نظر گرفت که مورد استفاده قرار گیرد؛ بخش یا گام اول، اقدامات پیشگیرانه است که نیاز است با استفاده از نظرات کارشناسی افراد متخصص در بحث حریق و حوادث، اقدامات پیشگیرانه را انجام داد و از بروز هرگونه حادثه جلوگیري کرد. نکته دوم، اقدامات مقابله اي است؛ این اقدامات مقابله اي همان اقداماتی هستند که در این فلوچارت توضیح داده شده است. این اقدامات از چه شرایطی برخوردار است، شامل چه بخش هایی می شود و به چه شکلی می توان آن را به درستی انجام داد. اگر اقدامات پیشگیرانه در بحث مقابله با خطرات ناشی از حریق پاسخ نداد و نتوانستیم از آن پاسخ بگیریم، باید به سراغ اقدامات مقابله اي رفت. زمانی اقدامات مقابله اي انجام می دهیم که شرایط، شرایط اضطراري باشد اما شرایط اضطراري، زمانی پیش می آید که گفته می شود شرایط از حالت عادي و نرمال خارج شده.

در این شرایط احتمال بروز خسارت وجود دارد؛ خسارت ها می تواند شامل چند بخش باشد: خسارت مالی، خسارت جانی (مهمترین خسارت)، خسارت به محیط زیست و خسارت به اعتبار و شهرت. (در شرکت هاي تولیدي، سازمان ها و بسیاري از نقاط در صورتی که شاهد بروز آتش سوزي و حوادث مختلف باشیم، باعث می شود اعتبار و شهرت آن سازمان دچار خدشه شود که این می تواند در مکانیسم کسب و کار شرکت تأثیر منفی بگذارد.) وقتی شرایط اضطراراي مخصوصا شرایط اضطراري ناشی از آتش پیش می آید، اولین اقدام، هشدار است. از قبل باید مکانیسم هشدار در محل طراحی شده باشد؛ مهمترین نوع هشدار، هشداري است که باید به نیروهاي امدادي داده شود که به ما کمک کنند.

 نیروهاي امدادي، 125 آتش نشانی، 110 پلیس و حتی 115 اورژانس است که حضور هر کدام از این ها در یک حادثه اهمیت زیادي دارد. در گام هشدار، اولین اقدام (گام) باید تماس با نیروهاي امدادي باشد. اما این فقط کافی نیست؛ در زمانی که می خواهیم یک هشدار مناسب به افراد بدهیم و اطلاع دهیم که حادثه اي در محل اتفاق افتاده است، باید یک سري مسائل دیگر را مد نظر قرار داد. بعد از اینکه هشدار به نیروهاي امدادي اعلام شد که یک آتش سوزي رخ داده، باید بدانیم یک مکانیزم هشدار دیگري را نیز در نظر گرفت؛ فرض کنید در ساختمانی هستید که در طبقه چهارم، آتش سوزي رخ داده و مشخصا افرادي که در طبقه بالا و یا طبقه پایین آن ساختمان هستند، باید متوجه شوند تا بتوانند یک واکنش مناسب را در برابر این آتش سوزي یا حادثه اي که رخ داده، از خود نشان دهند. بنابراین هشداري که باید داده شود، به دیگرانی است که در محل حادثه حضور دارند.

هشدار دوم، هشدار به افراد است. بعضی از این هشدارها می تواند به صورت خودکار باشد؛ در واقع اگر سیستم اعلان حریق در محل وجود داشته باشد، با استفاده از کاشف ها یا دتکتورهایی که در بعضی از ساختمان ها زیر سقف وجود دارد و با استفاده از تکنولوژي در اثر دود، حرارت باعث می شود که آژیري به صدا درآید و افراد متوجه می شوند که شرایط اضطراري است و می توانند واکنش مناسب را از خود نشان دهند.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

در بعضی جاها علاوه بر سیستم هاي خودکار، سیستم هاي دستی نیز می تواند وجود داشته باشد؛ به صورت شاسی هایی هستند که در یک باکس هاي قرمز رنگ در بعضی ساختمان ها وجود دارد و یک دکمه در داخل آن است و یک طلق روبه روي این شیشه است که روي آن نوشته؛ در شرایط اضطراري شیشه را فشار دهید، بشکانید و دکمه را فشار دهید. با فشردن شیشه آژیر خطر به صدا درخواهد آمد و بعد از آژیر خطر، می توان به دیگران اطلاع داد که شرایط هشدار خطر است و افراد باید واکنش مناسبی از خودشان نشان دهند. شرایط اضطراري ß هشدار شرایط اضطرار ß تشخیص نیاز به واکنش (خیر؛ اقدامی انجام نمی شود)؛ بله ß انتخاب استراتژي؛ سه راه وجود دارد: - کنترل شرایط اضطراري، شناسایی روش ها، انتخاب روش کنترل، تعیین منابع کنترل، فراهم آوردن منابع کنترل، به کار گیري منابع کنترل و ارزیابی نتایج - انتظار براي کمک، شناسایی گزینه هاي محل، انتخاب محل، اطلاع رسانی از محل و رفتن به محل امن - فرار، شناسایی گزینه هاي فرار، انتخاب یک روش فرار، شناسایی دسترس خروج، حرکت به سوي خروج، ترك ساختمان از خروج و انجام اقدامات بعدي. نکات مهم: - ایمنی: درجه یا میزان دوري از خطر - اولین اقدام در هنگام مواجهه با شرایط اضطراري اعلام هشدار است. –

هشدار می تواند به صورت اطلاع رسانی به نیروهاي امدادي و اطلاع رسانی به افراد حاضر در محل جهت درك وجود خطر باشد. مبانی اطفاي حریق - بخش دوم - واکنش در برابر آتش سوزي - بخش دوم - واکنش در برابر حریق - بخش سوم - انتظار براي کمک فلوچارت نشان دهنده نوع واکنشی است که باید در مقابل شرایط ناشی از آتش سوزي یا حوادث است.

وقتی شرایط اضطراري رخ می دهد، اولین اقدام که باید انجام گیرد، هشدار شرایط اضطراري است. بعد از اینکه هشدار به درستی انجام گرفت؛ تماس با آتش نشانی، نیروهاي امدادي و همچنین اطلاع رسانی به دیگران صورت گرفت، باید ببینیم که نیاز به واکنش داریم یا خیر؛ و از این بابت اهمیت دارد که ممکن است در شرایط و محیطی که به عنوان کارمند یا معلم یا یک فرد عادي حاضر در محل با یک حادثه مواجه می شوید، مثلا یک آتش سوزي رخ می دهد که خیلی سریع توسط یک فرد توانمند، آگاه اطفا می شود. در این حالت نیاز به انجام واکنش خاصی نیست. پس در صورتی که نیاز به واکنش نباشد، و حادثه خیلی سریع برطرف شد یا آتش سوزي به اندازه اي بزرگ نباشد که مخاطره اي ایجاد نکند و به سرعت در حال اطفاست، مشخصا در شرایط ایمنی هستید و نیاز به انجام اقدام خاصی ندارید. اما زمانی به مشکل خواهیم خورد که نیاز به واکنش تشخیص داده شود و باید در برابر خطر یا حادثه اي که اتفاق افتاده، یک اقدام مناسب را صورت بدهیم. در این حالت، سه راهکار یا سه استراتژي اصلی را باید در نظر بگیریم که خیلی اهمیت دارد که این سه استراتژي را شناخته و بتوان آنها را انجام داد. الف) کنترل شرایط اظطراري ب) فرار که نکته پر اهمیتی است ج) انتظار براي کمک. در حال حاضر نمی توان گفت کدام استراتژي اولویت بیشتري و ارجحیت دارد. اصولا اول کنترل شرایط اضطراري یعنی سعی می کنیم اگر آتش سوزي رخ داد، آن را اطفا کنیم.

 در صورتی که موفق نشدیم، سعی می کنیم که فرار کنیم و در صورتی که نشد، منتظر می مانیم تا کمک برسد. متأسفانه با توجه به اینکه شرایط آتش سوزي شرایطی بسیار نامشخص است که از قبل قابل پیش بینی نیست بنابراین باید بسته به شرایط محیط و حادثه اي که ایجاد شده است، تصمیم بگیرید که چگونه و به چه شکلی، کدام یک از این گزینه ها را در نظر بگیرید و انجام دهید. پس تصمیم گیري بسیار اهمیت دارد. فرض کنید یک آتش سوزي رخ داده و به جاي اینکه براي خاموش کردن آن اقدام کنیم، از محیط فرار کنیم، منطقی نیست.

اما اگر آتش سوزي به اندازه اي بزرگ است که امکان اطفاي آن وجود ندارد و امکان کنترل آن وجود ندارد، هرگونه حضور در محل می تواند حرکتی ناعاقلانه و به خطر انداختن جان باشد. پس شرایط در تصمیم گیري این که کدام یک از این گزینه ها را به عنوان یک گزینه و راهبرد مناسب در نظر بگیریم، بسیار اهمیت دارد. پس از توضیح این گزینه ها، در نهایت شما می توانید تصمیم بگیرید که در شرایطی که دچار حادثه شده اید، کدام یک از این ها می تواند براي شما مفید و مناسب باشد.

وقتی صحبت از کنترل می کنیم، در بحث آتش سوزي، کنترل به مفهوم اطفاي حریق است؛ از تجهیزات و لوازمی باید استفاده کرد که مناسب ترین و در دسترس ترین کپسول هاي خاموش کننده اي هستند که در گوشه و کنار و ادارات، خانه ها و آپارتمان ها وجود دارد و باید بتوان از آن استفاده کرد. پس آموزش دیدن در رابطه با نحوه استفاده از خاموش کننده هاي دستی بسیار اهمیت دارد و باید به آن دقت کرد. براي انجام کنترل شرایط اضطراري باید روش هاي اطفاي حریق را بشناسید. روش هاي عمومی براي اطفاي حریق را باید شناسایی کنید.

یکی از این روش ها را باید انتخاب شود؛ مثلا تصمیم می گیرید که از خاموش کننده دستی استفاده کنید؛ باید نوع خاموش کننده و مکان خاموش کننده مشخص باشد و از قبل بدانید؛ بنابراین در محیطی هستید، باید منابعی که به عنوان منابع مناسب براي اقدام در زمان حریق یا حادثه در نظر گرفته شود، از قبل شناسایی کرده باشید. آن منابع را فراهم کرده و سپس از آن استفاده کرده و در نهایت ارزیابی نتیجه را انجام می دهید. ارزیابی نتیجه گام بسیار مهمی است؛ بسیار اهمیت دارد که ببینید آیا اطفاي حریقی که انجام دادید، منتج به نتیجه مطلوب شده است یا خیر.

اگر اطفاي حریق کاملا باعث خاموش شدن آتش شده باشد، می توان گفت که دیگر نیاز به اقدام خاصی نیست. اگر ارزیابی نشان دهد که آتش خاموش نشده و ممکن است دوباره گر بگیرد یا اینکه هیچ تفاوتی، قبل و بعد از عملیات با خاموش کننده وجود نداشته، باید مجددا به سمت انتخاب استراتژي برگردیم. مثلا دوباره می توان کنترل شرایط اضطراري را انتخاب کرد و از یک خاموش کننده دستی دیگر استفاده کرد و یا نوع خاموش کننده را عوض کرد. یا اینکه بسته به شرایط که از گزینه هاي دیگري استفاده کنیم. هیچ یک از این استراتژي ها و راهبردها بر دیگري اولویت ندارد. فرار از شرایط ناشی از حریق یا آتش سوزي؛ وقتی صحبت از فرار می شود، گاهی افراد می گویند در رفت. واقعا مفهوم فرار در شرایط اضطراري ناشی از آتش سوزي به معناي به در بردن جان از مهلکه است اما به همین سادگی نیست که بخواهیم فراري را انجام دهیم و اگر فرار درستی نباشد، موجب بدتر شدن شرایط شود.

در خیابان جمهوري، دو شهروند در آتش سوزي که در خیابان ابوریحان رخ داد، به دلیل انتخاب نادرست روش فرار جان شان را از دست دادند. تصور کنید یک آتش سوزي در جایی رخ داده، می خواهید فرار کنید؛ از در یا پنجره باید فرار کرد؟ مشخصا جایی که براي شما در نظر گرفته شده، درب خروج است که به عنوان مسیر خروج توسط مهندس طراح ساختمان در نظر گرفته شده و پنجره به هیچ عنوان به عنوان یک راه خروج در نظر گرفته نمی شود پس باید دقت شود که انتخاب مسیر خروج بسیار اهمیت دارد.

 هیچ وقت از پنجره فرار نمی کنیم مگر در شرایط استثنایی که ارتفاع پنجره بسیار پایین باشد. مثلا در طبقات همکف باشد یا طبقه اول که در شرایط اضطراري بسیار شدید؛ مشخص است که آسیب خواهد دید اما این آسیب به اندازه اي نخواهد بود که باعث بدتر شدن شرایط شود. اولویت تعیین می کند که چه مسیري را براي فرار انتخاب کنید ولی به عنوان یک مسئله کلی، پنجره به عنوان یک راه خروج توصیه نشده و اصلا در نظر گرفته نمی شود. در داخل مدارس، ادارات حتی پنجره هاي طبقه همکف توسط نرده هایی پوشانده شده که می تواند در طبقات پایین و همکف در خروج افراد مشکل ساز شود اما در طبقات بالا، قطعا خروج از پنجره به هیچ عنوان نمی تواند توصیه شود چون اگر این اتفاق بیفتد، عوارض ناشی از سقوط افراد از ارتفاع که می تواند گریبان آنها را بگیرد، بسیار ناگوار خواهد بود.

درب خروج؛ فرض کنید در داخل یک ساختمان، می خواهید از در خارج شوید و به سمت یک نقطه یا محل امن حرکت کنید تا بتوانید خود را از پیامدهاي ناشی از آتش سوزي رها کنید. اگر از در یک واحد مسکونی یا اداره اي بخواهید خارج شوید، به راه پله می رسید؛ راه پله را به سمت بالا باید رفت یا به سمت پایین؟ مسئله بسیار مهمی است؛ در راه پله ها همیشه انتخاب مسیر حرکت برخلاف جهت آتش باشد. یعنی اگر آتش طبقه بالا، باید به سمت پایین حرکت کرد؛ اگر آتش طبقه پایین تر از شماست، باید به سمت بالا حرکت کرد. اگر بخواهید بالا بروید، مسیر راه پله به پشت بام ختم خواهد شد و پایین به فضاي بیرون از ساختمان منتهی می شود؛ فضایی مثل حیاط، خیابان یا کوچه.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

وقتی می خواهید به سمت پشت بام حرکت کنید، باید توقع داشته باشید که در پشت بام باز باشد که بتوان به فضاي باز و هواي آزاد دسترسی داشت تا بتوان آن شرایط ایمن را تا زمانی که حادثه برطرف نشده، فراهم کنید و باید از قبل پیش بینی این مسئله صورت گرفته باشد. به سمت فضاي بیرون اگر بخواهید حرکت کنید، باید از راه پله ها حرکت کنید اما اگر انتخاب مسیر نادرست باشد، ممکن است دچار مشکل شوید و حتی بحث حرکت در محیط دود گرفته نیز بسیار اهمیت دارد.

باید بشناسید که راه پله و راه خروج از چه بخش هایی تشکیل شده و بر اساس آنها تصمیم بگیرید که به چه شکلی می توان حرکت کرد و خود را از محیط خارج کنید. نوع حرکت در داخل راه پله ها؛ بر سرعت خروج افراد و نیز ایمنی حرکت افراد تأثیرگذار است. در داخل راه پله بهترین گزینه اي که می توان براي یک حرکت مطمئن و امن و ایمن در نظر گرفت، به شکلی است که کمترین میزان مواجهه با دود براي افراد وجود داشته باشد. دود به دلیل گرم بودن به سمت بالا حرکت می کند.

 در راه پله ها و داخل ساختمان، دود زیر سقف جمع می شود و از زیر سقف شروع به اشباع شدن می شود و به سمت پایین حرکت می کند. هرچه قدر از زمان آتش سوزي بگذرد، دود هم غلیظ تر خواهد شود و همچنین تا ارتفاعات پایین تري را در برخواهد گرفت. هرچه قدر در حرکت در محیط دود گرفته، بدن به سمت زمین باشد، ایمن تر است و دود کمتري را تحمل خواهید کرد. توصیه می شود حرکت در داخل راه پله ها به صورت خمیده یا حتی چهار دست و پا انجام گیرد تا دود کمتري استنشاق شود.

از یک دستمال مرطوب، در صورت در دسترس بودن، براي محافظت از بینی و مسیر هوایی و تنفسی حتما استفاده شود تا افراد بتوانند به راحتی خودشان را از سمت پله ها به بیرون منتقل کنند؛ نوع حرکتی بهتر است که افراد چسبیده به دیوار باشند چون در محیط دود گرفته ممکن است افراد مسیر را گم کنند و اینکه توجه داشته باشید که احتمال از راه پله نیز وجود دارد. پس روش حرکت به شکل دویدن یا با سرعت خیلی بالا نباشد؛ هرچه قدر ایمن تر حرکت کنید حتی اگر حرکت در طی مسیر کند باشد، مفیدتر و بهتر است.

فرار شرایطی را می طلبد که باید حتما افراد بر اساس آن شرایط، اقدام به فرار کنند.

1 (شناسایی گزینه هاي فرار؛ شامل راه هایی است که در محیط کار یا زندگی وجود دارد. هر تعداد راه خروج یا راه فرار را از قبل باید شناسایی کرده باشید تا بتوان بهترین راه را به عنوان یک مسیر براي فرار موفق انتخاب کرد 2 (یک سري تعاریف بر اساس مبحث 3 مقررات ملی ساختمان (بحث ایمنی حریق) درباره مسیرهاي فرار وجود دارد که باید با آنها آشنا باشیم. راه هاي خروج به 3 بخش تقسیم می شود؛ الف) دسترس خروج؛ جایی یا مسیري است که باید طی کرد که به راه پله ها رسید. در نظر داشته باشید که اگر یک آپارتمان چند واحدي را به عنوان یک تصرف در نظر بگیرید که فردي می خواهد از آن خارج شود یا فرار موفقی را انجام دهد، مسیري که از فرد از مقابل واحد آپارتمان خودش تا ورودي دهلیز پلکان طی می کند، دسترس خروج نامیده می شود.

شرایط ایمن خروج باید شرایط ایمنی باشد. مجاز نیستیم وسایلی مثل گلدان، جا کفشی یا هر وسیله دیگري که ممکن است ما را دچار حادثه کند، قرار داد. مثلا بعضی ها، برخی جاها، آکواریوم در داخل راه پله ها یا دسترس خروج گذاشته اند، یا شرایط دیگري که ممکن است موجب بروز حادثه شود. دسترس خروج، مسیري است که از آن از محیط زندگی یا کار می توانید به مسیر خروج دسترسی پیدا کنید. ب) مسیر خروج؛ مسیري است که می توان از بالا تا پایین ساختمان را طی کرد. در بسیاري از ساختمان ها، باید با استفاده از درهاي دود بند، جداسازي شوند. اگر در دود بند وجود داشته باشد، راه پله که از بالا تا پایین ساختمان امتداد دارد، می تواند یک راه پله بسیار ایمن باشد چراکه دود و محصولات احتراق نمی توانند وارد آن شوند.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

برخی ساختمان ها که شرایط خاص دارند، باید سیستم هاي تهویه و سایر شرایط ایمن کننده مسیر خروج را داشته باشند (بر اساس دستورالعمل هایی است که از طرف سازمان آتش نشانی در حین ساخت ساختمان به سازنده داده می شود و باید حتما دستورالعمل ها رعایت شود) ج) تخلیه خروج. مسیري که باید بعد از خروج باید طی کرد تا از درب ساختمان خارج شوید و به سمت بیرون حرکت کنید. این سه بخش یک راه خروج هستند که باید با آن ها آشنا باشیم. لازم است که افراد این سه راه و بخش از راه هاي خروج را کامل شناسایی کرده باشند.

براي یک فرار مناسب، باید به عنوان فردي که قصد دارد یک فرار ایمن را انجام دهد، به سمت خروج حرکت کنید. ساختمان را از خروج ترك کرده و اقدامات بعدي را انجام دهید. انجام اقدامات بعدي، اقداماتی که شامل در صورت نیاز، اطلاع رسانی به نیروهاي امدادي، کمک به مجروحان (اگر وجود داشته باشد)، کمک به افراد کم توان، ناتوان یا بیمار و کودکان خردسال براي خروج از محیط و داشتن یک فرار ایمن است. راهبرد سوم؛ انتظار براي کمک است که بسیار اهمیت دارد که از آن اطلاعات کاملی داشته باشیم که به چه شکلی این کار را انجام داد. انتظار براي کمک شاید به شکلی که به نظر می رسد، ساده نباشد. راهی است که فقط می تواند زمان را براي ما فراهم کند که بتوانیم دقایق بیشتري را در محیط حریق زده تحمل کرد تا نیروي کمکی به ما برسد. چون در محیطی که حریق به وجود آمده باشد، ممکن است 500 تا 600 درجه سانتیگراد، حرارت وجود داشته باشد و تحمل آن براي انسان چندان ساده نباشد و غیر قابل تحمل است. اگر کسی در داخل محیط حریق زده، گرفتار شود به شکلی که نه بتواند آن را اطفا و کنترل کند و نه راهی براي فرار وجود داشته باشد و به ناچار در محیط حریق زده، انتظار بکشد تا به او کمک برسد. نکات بسیار مهمی که باید در نظر گرفت: 1 (براي انتظار براي کمک، باید بدانیم چه جاهایی می تواند براي ما مناسب و مفید باشد؛ در یک ساختمان مسکونی، شاید یکی از بهترین راه هایی که براي پناه گرفتن و انتظار کشیدن براي کمک وجود داشته باشد، داخل حمام و سرویس بهداشتی است. چون مواد سوختنی کمتر وجود دارد و ممکن است با استفاده از درهاي متعددي که در مسیر دسترسی به آنها وجود دارد، سیر حرکت حریق و حرارت به سمت آنها کندتر باشد و فرد می تواند زمانی را براي خود بخرد تا بتواند زنده بماند تا نیروي کمک به او برسد.

 در کنار حمام و سرویس بهداشتی ممکن است جاهاي دیگري را به عنوان نقطه امن نسبی در نظر گرفته شده باشد؛ تمام این جاها (کنار پنجره، داخل تراس) نقاط امن نسبی هستند و فقط براي افزایش تحمل فرد در محیط حریق زده براي دقایق و ثانیه هایی بیشتر می توانند مورد استفاده قرار گیرند و به عنوان یک راه آخر هستند.

دقیقا مشابه شرایطی است که فرد در زیر آوار گیر می کند و توصیه می شود که زیاد تقلا نکنید، سعی نکنید آوار را از روي خود کنار بزنید، خیلی خودتان را خسته نکنید، سعی کنید انرژي خود را حفظ کنید. شرایط بسیار بغرنج و دشواري است. آگاهی داشتن از شرایط، امروزه می تواند براي ما بسیار مفید و مناسب باشد که در صورت رخ دادن آتش سوزي (در صورت عدم کنترل و فرار) باید بدانیم چگونه پناه گرفت تا کمک برسد. 2 (بعد از اینکه دیدیم چه جاهایی مناسب است، باید در نظر داشت که اقدامات مناسبی را در زمان استفاده از این جاها انجام بدهیم.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

این اقدامات یک سري مسائل بدیهی و ساده است؛ الف) اگر بخواهیم در جاي مناسبی پناه بگیریم، اولین کاري که باید انجام داد، یک اطلاع رسانی انجام داد؛ یعنی در داخل محیط حریق گیر کردم و به من کمک کنید. در نظر بگیرید که نیروي آتش نشانی می خواهد وارد عملیات شود، اگر اطلاع نداشته باشد که کسی داخل محیط حریق است، مشخص است که کسی به کمک او نخواهد آمد؛ پس باید به نوعی و به یک روش، اطلاع رسانی کنید؛ اطلاع رسانی می تواند با تلفن و به هر روش دیگري حتی داد و فریاد باشد؛ گاهی می تواند با یک نشانه باشد؛ اگر قرار شد در جایی پناه بگیرید، می توانید با آویزان کردن ملحفه سفید، تکه لباسی یا هر چیزي که این شائبه را در ذهن نیروي امدادي ایجاد کند که فردي داخل محیط حضور دارد که این نشانه را گذاشته، تا اطمینان حاصل شود فردي داخل محیط گرفتار شده و کمک براي نجات او اعزام شود. ب) بعد از انجام اطلاع رسانی، حتما باید در طی مسیر همه درها در داخل ساختمان بسته شود چون با بستن درها سرعت رشد آتش سوزي کند خواهد شد و فرد زمان بیشتري را می تواند در داخل محیط تحمل کند.

اگر شرایطی پیش بیاید که نیاز به پناه گرفتن باشد، بعد از اطلاع رسانی فرد در مسیري که به سمت حمام یا سرویس بهداشتی یا نقاط امن نسبی داخل منزل یا محل کار حرکت می کند، باید همه درها را پشت سر خود ببندد تا حدودا سرعت رشد حریق کند شود. سپس وارد یکی از این نقاط شده و پناه گیرد. اگر فردي داخل حمام پناه گرفته باید نکاتی را در نظر بگیرد؛ در داخل حمام باید توجه داشته باشید که مواد سوختنی کمتري وجود دارد، فرد می تواند در آن جا پناه بگیرد اما ممکن است دود و حرارت در داخل حمام نیز وارد شود. بنابراین براي پناه گیري داخل حمام چند کار باید حتما صورت بگیرد: الف) با استفاده از البسه یا الیافی که در داخل حمام وجود دارد، در حمام درزگیري شود؛ هر چیزي که وجود دارد، خیس کرده، در چهار طرف در به هر نوعی که مقدور بود، قرار داد تا از ورود دود و حرارت به داخل حمام جلوگیري شود. ب) بعد از درزگیري، فرد می تواند زیر دوش برود و آب سرد را باز کند.

 

دو حسن این کار عبارتند از:

آب می تواند باعث تعدیل حرارت شود؛ اگر دامی محیط باشد و اینکه مقدار کمی هوا داخل آب جریان دارد که وقتی داخل دوش آب چرخ می شود، هوا و اکسیژن می تواند براي تنفس شخص داخل محیط حمام پخش شود. بعضی مواقع در داخل بعضی از حمام ها، پنجره هاي کوچکی به عنوان هواکش وجود دارد؛ اگر این هواکش رو به محل حریق نباشد و باعث ورود هواي تازه شود، می تون آن را باز کرد. اما اگر هواکش هاي برقی در داخل حمام باشد، با فرض اینکه برق هم قطع نشده (در اکثر آتش سوزي ها برق قطع خواهد شد)، مجاز به استفاده از هواکش برقی نیستم چون هواکش برقی هواي داخل حمام را به سمت بیرون هدایت می کند و باعث می شود که دود و حرارات از داخل محیط خانه به داخل حمام کشیده شود. همین شرایط را در سرویس بهداشتی نیز می توانیم داشته باشیم.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

انتظار براي کمک، گزینه اي با ریسک بالاست و نیاز داریم با اقدامات پیشگیرانه و جلوگیري از بروز حوادث، کاري کنیم که شهروندان و هموطنان ما دچار حادثه نشوند که بخواهند از شرایط انتظار براي کمک استفاده کنند. نکات مهم: - در هنگام مواجهه با آتش سوزي 3 راهبرد (استراتژي) وجود دارد: کنترل شرایط اضطراري، فرار و انتظار براي کمک. - اولویت بندي براي انتخاب هر یک از گزینه ها را شرایط حادثه تعیین می کد. –

کنترل شرایط اضطراري در محل حریق زده به معناي اطفاي حریق است. - فرار باید به روش ایمن و به سمت نقطه اي امن که دسترسی به هواي باز داشته باشد صورت پذیرد. - در بحث انتظار براي کمک، حتما باید قسمت هایی را در محل کار و زندگی که قابلیت پناه گیري دارند، از قبل شناسایی کرد و آنها را به درستی شناخت. مبانی اطفاي حریق - بخش سوم - روش هاي عمومی اطفا - طبقه بندي آتش سوزي - طبقه بندي NFPA - طبقه بندي اروپایی BS مثلث حریق و مثلث اطفا چه تأثیري در بهبود شرایط ایمنی محیط کار و زندگی می توانند داشته باشند. مثلث حریق وقتی صحبت از مثلث حریق می کنیم، منظور سه عاملی است که می تواند در کنار هم بتوانند باعث به وجود آمدن یا ادامه یک آتش سوزي شوند.

اولین عاملی که براي یک آتش سوزي نیاز داریم، ماده سوختنی است. یک ماده سوختنی در طبیعت بسیار در دسترس است، در فازهاي مختلف ماده شامل جامد، مایع و گاز در طبیعت وجود دارد و در زندگی روزمره با آنها بسیار سر و کار داریم جامدات مثل چوب، مایعات مثل بنزین و نفت و گازها مانند گازهاي شهري؛ اتان، بوتان، متان، پروپان و ... دومین ضلع مثلث حریق یا دومین عامل براي شروع و ادامه یک آتش سوزي نیاز است؛ اکسیژن است.

 

اکسیژن براي سوختن و انجام عمل احتراق لازم است؛ اکسیژنی که در داخل هواي تنفسی است، حدود 21 درصد است. حداقل میزان اکسیژن مورد نیاز براي شروع یک آتش سوزي 16 درصد است. بنابراین در همه جاي کره زمین، به اندازه کافی اکسیژن داریم تا بتوان شاهد به وجود آمدن و ادامه آتش سوزي ها بود. برخی از مواد هستند که در برخورد حرارت با آنها یا سوختن ممکن است از خود اکسیژن متصاعد کنند؛ اگر ماده اي مانند آب اکسیژنه در معرض حرارت قرار گیرد، باعث آزاد شدن اکسیژن و افزایش غلظت اکسیژن موجود در محیط شود. سیلندرهاي اکسیژن ممکن است در جاهاي مختلفی دیده شود مثل آزمایشگاه هاي صنعتی، صنایع، بیمارستان ها. خود این ها به عنوان عاملی براي تشدید دسترسی اکسیژن به آتش و افزایش درجه حرارت ناشی از حریق بسیار اثرگذار باشد. هرچه قدر میزان اکسیژن در داخل محیط افزایش یابد، حرارت در برابر آن افزایش خواهد یافت. بنابراین دسترسی حریق به اکسیژن بسیار اهمیت دارد. سومین عاملی که در مثلث حریق می تواند از ان یاد کرد و در نظر گرفت، عامل حرارت است که به عنوان عامل راه انداز براي شروع یک آتش سوزي است. در یک محیط ممکن است مواد سوختنی به اندازه کافی در اطراف شما وجود داشته باشد، لباس، میز، صندلی، کامپیوتر جزو مواد سوختنی هستند.

اما اکسیژن که در داخل محیط وجود دارد. آتشی نداریم چون حرارت در محیط به اندازه اي نیست که باعث شروع آتش سوزي شود. حرارت را می توان را از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ 1 (نقطه شعله زنی یا point Flash؛ کمترین درجه حرارتی است به اندازه اي که یک ماده سوختنی مخلوط قابل اشتعال از خود تولید می کند که با نزدیک شدن یک منبع شعله زنی براي لحظه اي، شعله ور شده و با دور شدن آن منبع، خاموش خواهد شد. 2 (درجه آتش گیري یا point Fire .کمترین درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت یک مخلوط قابل اشتعال با هوا از ماده سوختنی متصاد می شود که با نزدیک شدن منبع شعله زنی، آتش شروع و با دور کردن آن، آتش خاموش نخواهد شد و ادامه خواهد یافت. حرارت یا گرماي اولیه براي شروع آتش نیاز داریم که در بحث پیشگیري از حریق بسیار اهمیت دارد.

جایی که مواد سوختنی انباشته اي وجود دارد و آنها را دپو کرده ایم، باید در نظر گرفت که میزان دسترسی حرارت به آن مواد به چه شکلی است؛ آیا این مواد به راحتی در دسترس حریق قرار دارند یا خیر؛ در صورتی که آتش سوزي رخ دهد، آیا می توان به راحتی آنها را جدا سازي کرد و آنها را از حریق دور کرد. مثلث اطفا بر اساس مثلث حریق، به چه شکلی می توان مثلث اطفا را تعریف کرد. بر اساس هر کدام از اضلاع مثلث حریق که شامل ماده سوختنی، اکسیژن و حرارت است می توان یک روش اطفا را نیز پیشنهاد کرد و در نظر بگیریم که از آنها به عنوان روش هاي عمومی اطفا یاد می شود. براي آشنایی با روش هاي عمومی اطفا باید دانست چنانچه هر یک از اضلاع مثلث حریق را حذف کنیم، باعث می شود حریق خاموش شود.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

 مثلا فرض کنید که ضلع اکسیژن را از حریق بگیریم، این کار با استفاده از بعضی از انواع خاموش کننده ها می تواند صورت بگیرد یا با استفاده از عمل خاصی می توان اکسیژن را از حریق گرفت؛ به این روش عمل خفه کردن گفته می شود در واقع همان کاري است که با حذف اکسیژن انجام می دهیم و می تواند به راحتی باعث اطفاي آتش سوزي ها شود. پس اولین روش از روش هاي عمومی اطفا، روش خفه کردن یا حذف دسترسی اکسیژن است؛ پس اولین ضلعی که براي مثلث اطفا در نظر گرفت، روش خفه کردن است.

 این کار روش خفه کردن با استفاده از بعضی از انواع خاموش کننده ها می تواند صورت گیرد؛ - مثلا خاموش کننده اي به نام CO2 این کار را انجام می دهد. چون CO2 تا حدودي سنگین تر از هواست، در محیط می نشیند و باعث کاهش غلظت اکسیژن O2 می شود و بدین ترتیب با محدود شدن و حذف دسترسی اکسیژن به آتش، آتش رو به خاموشی رفته و اطفا می شود. - برخی روش هاي دیگر وجود دارد مثلا استفاده از پتو؛ زمانی که وسیله اي آتش می گیرد، با استفاده از پتو و انداختن یک پارچه ضخیم برروي آن می توان آن را اطفا کرد. این کار حذف دسترسی اکسیژن به آتش است و بدین صورت آتش را خاموش می کند. - بعضی مواقع چنانچه خصوصا در پمپ بنزین ها سطل هاي خاك وجود دارد که اگر آتش برروي سطح پمپ بنزین یا در اثر پخش شدن مایعات سوختنی ایجاد شود، می توان با استفاده از سطل هاي خاك که در داخل جایگاه هاي پمپ بنزین است، می توان با استفاده از روش خفه کردن، آتش را اطفا کرد

. دومین ضلعی که می توان حذف کرد، حذف ضلع حرارت است که عملا روش سرد کردن را براي آن تعریف می کنند. روش سرد کردن با استفاده از یک ماده بسیار مشهور انجام می گیرد و این ماده اي به نام آب است؛ با استفاده از آب این کار انجام می شود. در نظر داشته باشید که آب مزایاي بسیار زیادي در اطفاي حریق دارد؛ با توجه به اینکه ارزان، در دسترس است و قابلیت اطفاي بالایی دارد و در نهایت با توجه به اینکه پس از تبخیر ورود 1700 برابر افزایش حجم پیدا می کند و این افزایش حجم باعث شود که قابلیت اطفاي آب بسیار بیشتر شود. در کنار این مزایا، در آب معابی نیز وجود دارد؛ رساناي برق است بنابراین در حریق هایی که جریان برق وجود دارد، می تواند باعث برق گرفتگی کاربر شود. تا حدودي سنگین است و حمل و نقل آن هزینه بر است. در نهایت آب به عنوان یکی از مهمترین عوامل و مواد اطفا در دسترس آتش نشانان و کسانی است که می خواهند در برابر آتش سوزي اقدام مناسبی را انجام دهند.

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات مرحله دوم آزمون ضمن خدمت  مدرسه آماده

سوالات آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

دانلود رایگان سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

روش سوم یا حذف ماده سوختنی، روش جدا سازي است.

در نظر داشته باشید که روش جدا سازي یک روش بسیار مهم است؛ چون وقتی جریان گاز نشت می کند و آتش می گیرد، اگر بخواهید با استفاده از انواع خاموش کننده ها، آتش را اطفا کنید، باعث می شود که نشت در داخل محیط رخ دهد و با کوچکترین جرقه اي، شاهد انفجار خواهید بود. یک حادثه را از فاز کم خطر وارد فاز پر خطر کردید. چون باید از یک روش مناسب تري براي اطفاي حریق به خصوص در رابطه با انواع گازها استفاده کرد که روش جدا سازي است. زمانی که سیلندر گاز آتش می گسرد یا گاز پیک نیکی آتش می گیرد، بهترین راه براي اطفاي این آتش، استفاده از روش جدا سازي یا روش قطع کردن دسترسی آتش به جریان گاز است که این کار با بستن شیر گاز اتفاق می افتد که این کار را هرروز انجام می دهیم. بعد از پایان پخت و پز با بستن شیر گاز، آتش را درروي اجاق گاز خاموش می کنیم و بدین صورت روش جدا سازي به ما کمک فراوانی در اطفاي حریق می کند. روش جدا سازي در جاي دیگر نیز کاربرد دارد؛ مثلا در جنگل ها، جاهایی که دسترسی بسیار سخت و دشوار است، اگر آتش سوزي رخ دهد، معمولا براي محدود کردن آتش در بخشی از جنگل را که دچار حریق شده، درخت هاي اطراف را قطع می کنند تا آتش نتواند درختان جنگل طعمه خودش کند. گاهی دیگر از روش جدا سازي می توان در زمان هایی استفاده کرد که محیط دچار آتش سوزي شده و کالاها و اجناسی که در دسترس آتش است، دور کنیم؛ این نیز روش جدا سازي است که روش بسیار مهمی است و می تواند به ما کمک کند.

 

بنابراین آشنایی با این سه روش؛ روش خفه کردن، روش سرد کردن و روش جدا سازي، می تواند پیش بینی هاي لازم را براي اطفاي آتش انجام دهیم و امیدواریم با استفاده از این اطلاعات بتوان گام هاي مؤثري در بهبود وضعیت ایمنی محل کار و زندگی خود در نظر بگیریم. طبقه بندي آتش سوزي ها آتش سوزي ها عموما به دو شکل و دو نوع مهم قابل طبقه بندي هستند: - از نظر فازهاي مختلف ماده که شامل آتش سوزي در جامدات، آتش سوزي در مایعات و آتش سوزي در گازهاست که براي هر کدام از این انواع آتش سوزي باید یک سري اقدامات لازم را در نظر بگیریم و انجام داد. - از نظر نوع مواد اطفا است.

بر اساس نوع ماده اطفا که براي هر گروه از آتش سوزي ها استفاده می کنیم، می توان آنها را طبقه بندي و شناسایی کرد؛ الف) طبقه بندي آمریکایی تحت عنوان NFPA که مخفف نام یک سازمان ایمنی حریق در آمریکاست Association Protection Fire National سازمان ملی حفاظت در برابر حریق که یکی از سازمان هاي مهم در بحث ایمنی حریق در سطح جهان است و با استانداردهایی که در رابطه با بحث ایمنی صادر می کند، کمک بزرگ و شایانی را در راستاي ایمن سازي اماکن و تصرف هاي مختلط در برابر حریق انجام داده است. در این نوع طبقه بندي، مواد به بخش هاي مختلفی تقسیم می شوند که اگر آتش بگیرند، با نوع خاصی از خاموش کننده باید اطفا شوند. این علائم اختصاري شامل طبقه A ،طبقه B ،طبقه C ،طبقه D و طبقه K در روي خاموش کننده هایی که بر اساس طبقه بندي NFPA طراحی شدند، نصب شده است. بر این اساس، اگر روي یک خاموش کننده ببینید که ویژه طبقه A زده باشد، چنانچه آن خاموش کننده بر اساس استاندارد NFPA باشد، آن خاموش کننده براي جامدات قابل اشتعال خواهد بود. جامد قابل اشتعال، هر ماده اي است که پس از سوختن از خود خاکستر به جاي بگذارد

قرار گیری ملزومات لازم در دوره ضمن خدمت

. در طبقه B ،مایعات قابل اشتعال و همچنین گازها قرار می گیرند. در طبقه C از نظر طبقه بندي NFPA ،دستگاه هاي مصرف کننده برق مثل کامپیوتر، تلویزیون و کنتور برق و ... قرار می گیرد. طبقه D ،شامل فلزات قابل اشتعال است؛ به خصوص فلزاتی مانند سدیم، پتاسیم، منیزیوم، فلزاتی بسیار خطر آفرین هستند که در صورت وجود آنها در یک محیط از جمله مدارس و آزمایشگاه ها حتما باید اقدامات حفاظتی لازم در راستاي ایمن سازي آنها انجام گیرد. طبقه K شامل روغن هاي مخصوص پخت و پز یا روغن هاي آشپزخانه است که به دلیل وسعت حوادثی که در این گروه انجام شده و باعث خسارت هاي جانی بسیار شدیدي شده، شاهد بوده ایم که طبقه بندي NFPA گروه جدیدي را براي این دسته از مواد در نظر گرفته است. بر این اساس برروي یک خاموش کننده، طبقه B زده باشد، چنانچه این خاموش کننده بر اساس استاندارد NFPA باشد، باید بدانیم که خاموش کننده براي اطفاي مایعات قابل اشتعال و گازها مناسب است و ... ب) طبقه بندي اروپایی BS Standard British که در بیشتر در کشورهاي اروپایی استفاده می شود و استانداردهاي بسیار مهمی دارد که می تواند به عنوان استانداردهاي لازم براي بهبود و ارتقاي سطح ایمنی شرایط آتش سوزي در اماکن مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به شرایطی که در کشور ما وجود دارد و استانداردهاي ما تحت عنوان استاندارد ملی ایران وجود دارد، تا حدودي می توان گفت از نظر حالت استاندارد به استانداردهاي اروپایی نزدیک تر هستیم.

در استاندارد اروپایی، طبقه بندي BS : طبقه A شامل جامدات قابل اشتعال است. طبقه B شامل مایعات قابل اشتعال است. طبقه C شامل گازها، طبقه D مانند طبقه بندي NFPA ،شامل فلزات قابل اشتعال است و طبقه اي تحت عنوان طبقه K در استاندارد اروپایی وجود ندارد و به جاي آن طبقه بندي تحت عنوان طبقه E است که شامل لوازم و وسایل الکتریکی و الکترونیکی است و طبقه دیگري نیز تحت عنوان طبقه F است که روغن هاي آشپزخانه را در نظر می گیرد. با مقایسه این دو طبقه بندي، طبقه بندي اروپایی یک طبقه بیشتر دارد. در طبقه A جامدات در هر دو طبقه بندي مشابه است اما در طبقه B و C تفاوت هایی وجود دارد؛ به همین صورت طبقه E . از نظر شرایطی با استاندارد اروپایی نزدیک تر هستیم و خاموش کننده هاي تولید داخل به این صورت بر اساس خاموش کننده مربوط به اروپا و استاندارد اروپایی طبقه بندي می شوند، می توان بیشتر این استاندارد را در نظر گرفت اما لازم است که با استاندارد NFPA آشنا باشیم.

بنا بر استاندارد اروپایی BS چنانچه برروي خاموش کننده اي طبقه A نصب شده باشد، براي اطفاي جامدات قابل اشتعال است و ... نکات مهم: - مثلث حریق از سه ضلع مواد سوختنی، حرارت و اکسیژن تشکیل شده است. - براي شروع و ادامه آتش سوزي باید هر سه ضلع حریق در دسترس باشد. - با قطع هر یک از اضلاع مثلث حریق آتش را می توان اطفا کرد. - روش هاي عمومی اطفا شامل خفه کردن (قطع دسترسی آتش به اکسیژن)، سرد کردن (گرفتن حرارت از آتش) و جدا سازي (دور کردن مواد سوختنی از آتش) است.

 

 

جلسه ششم مبانی اطفاي حریق - بخش چهارم

- تعریف خاموش کننده هاي دستی - انواع خاموش کننده - خاموش کننده هاي نوع پودر - خاموش کننده هاي نوع CO2 - خاموش کننده هاي کف - فوم Foam - خاموش کننده هاي نوع هالن (هالوکربن) خاموش کننده هاي دستی وسایل و دستگاه هایی هستند که می توانند در زمان بروز آتش سوزي به ما کمک کنند. اصولا لوازم و تجهیزات اطفاي حریق هستند که به صورت دستی حمل می شوند. بر اساس استاندارد NFPA شماره 10 به صورت قابل حمل با دست و یا برروي چرخ هستند. تعریف خاموش کننده هاي دستی - وسیله اي قابل حمل با دست یا برروي چرخ است که به صورت دستی به کار انداخته شده و داراي دو عامل است: 1 (عامل اطفایی که شامل همان ماده اي است که داخل خاموش کننده است و باعث اطفا و خاموش شدن آتش می شود. 2 (عامل فشار که هوا یا گاز تحت فشاري است که باعث خارج شدن عامل اطفایی از داخل خاموش کننده می شود.

انواع خاموش کننده هاي دستی خاموش کننده ها بر اساس نوع حریق و آتش سوزي که رخ می دهد، کارایی دارند. خاموش کننده ها به روش هاي مختلفی طبقه بندي می شوند. این نوع طبقه بندي بر اساس نوع ماده اطفایی است؛ یعنی نوع ماده اي که براي اطفاي آتش سوزي ها در داخل سیلندرها قرار می گیرد: آب، پودر، CO2 ،کف یا فوم و هالن. - اولین گروه از خاموش کننده هاي دستی، خاموش کننده هاي نوع آب هستند که با استفاده از شرایط خاصی می توان آنها را شناسایی کرد. خاموش کننده اي بسیار پر کاربرد و پر اهمیت است. براي اطفاي آتش سوزي در جامدات قابل اشتعال مورد استفاده قرار می گیرد.

خاموش کننده آب براي اطفاي موادي مانند چوب، پنبه، پارچه که عمق سوز و سطح سوز هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین براي اطفاي موادي مانند پلاستیک و لاستیک به کار برده می شود چون آتش اثر نرم کنندگی روي آنها دارد و ممکن است برخی متوجه نشوند براي اطفاي لاستیک و پلاستیک که در اثر حریق ممکن است ذوب شده و یا حالت روان پیدا کنند، از چه نوع خاموش کننده اي باید استفاده کرد. خاموش کننده هاي نوع آب، آتش سوزي ها را می توانند اطفا کنند اما مشکل و بحث ایمنی در رابطه با خاموش کننده هاي نوع آب این است که الف) خاموش کننده هاي نوع آب ممکن است فرد را دچار برق گرفتگی کند؛ چنانچه از این خاموش کننده در اطفاي آتش سوزي هاي داراي جریان برق استفاده شود، ممکن است شاهد برق گرفتگی افراد باشیم. بنابراین براي اطفاي آتش سوزي در مواد و تجهیزات و دستگاه هایی که ممکن است داراي جریان برق باشند، به هیچ عنوان مجاز به استفاده از خاموش کننده نوع آب نیستیم. پس رساناي برق است بنابراین باید در مورد حریق هاي برقی دقت لازم وجود داشته باشد.

ب) آب ممکن است به تجهیزات و اماکن خسارت بزند بنابراین باید دقت کرد که احتمال خسارت وجود دارد و به شکلی از این وسیله استفاده کرد که کمترین نوع خسارت را داشته باشیم. - خاموش کننده هاي نوع پودر؛ یکی از مشهورترین و پر کاربردترین خاموش کننده هایی است که در دسترس قرار دارد. کاري نداریم که پودر از چه موادي تشکیل شده و به چه شکلی فرآوري و ساخته می شود و وارد بحث هاي تخصصی نوع خاموش کننده نمی شویم. براي اطفاي حریق در مایعات قابل اشتعال بسیار مناسب هستند. اگر بنزین، گازوییل و نفت موجب آتش سوزي شده باشند، مجاز هستیم از این دستگاه استفاده کنیم. خاموش کننده هاي نوع پودر تجهیزاتی بسیار مناسبی براي داخل خودروها هستند چراکه داخل خودروها، یکی از خطرناك ترین موادي که وجود دارد بنزین است که به عنوان سوخت کاربرد دارد. براي اطفاي آتش سوزي در بنزین، خاموش کننده نوع پودر بسیار مناسب است و باید در داخل خودرو حتما باید مورد استفاده قرار گیرد و وجود داشته باشد.

در بحث خسارت و ایمنی، خاموش کننده هاي نوع پودر در مورد آتش سوزي جامدات قابل اشتعال خیلی کارایی ندارند. بهتر است براي جامدات از نوع خاموش کننده مخصوص خود که نوع A یا آب است، استفاده کنیم. اما خاموش کننده هاي نوع پودري به دلیل اینکه نفوذ پذیري کمتري نسبت به آب دارد، در انواع آتش سوزي جامدات قابل اشتعال ممکن است شرایط به گونه اي رقم بخورد که در نهایت اثر بخشی اطفایی مورد انتظار را شاهد نباشیم. بسیار اهمیت دارد که خاموش کننده هاي نوع پودر حتما باید یک سال یک بار شارژ شوند چون پودر به شکلی است که ممکن است در اثر مرور زمان دچار کلوخگی شود و کلوخه شدن باعث می شود در خارج شدن پودر از داخل سیستم خاموش کننده ایجاد مزاحمت کند و نهایتا باعث شود عملکرد خاموش کننده دچار مشکل شود و خاموش کننده کار نکند. خاموش کننده هاي نوع پودر باید به صورت یک سال یک بار شارژ شوند و حتما پودر تخلیه شود و پودر جدید جایگزین شود.

نکته بسیار مهم دیگر در مورد خاموش کننده نوع پودر این است که در بحث اطفاي آتش سوزي به صورتی باید عمل کرد که آتش سوزي بنزین، گازوییل، نفت و سایر مایعات اشتعال که ممکن است در دسترس باشد، در حجم کوچک کارایی دارد. مثلا اگر یک تانکر بسیار بزرگ گازوییل دچار آتش سوزي شده باشد، خاموش کننده هاي نوع پودر نمی تواند مناسب باشند و نوع خاموش کننده دیگري را در نظر گرفت یا اینکه از تجهیزات حرفه اي اطفاي آتش استفاده کرد. - خاموش کننده هاي دي اکسید کربن CO2؛ این خاموش کننده نسبت به سایر خاموش کننده هاي مقداري باریک تر و بلندتر است و یک نازل به شکل شیپور بر آن قرار دارد. خاموش کننده CO2 داراي ماده اطفا کننده دي اکسید کربن تحت فشار در داخل سیلندر است. کاربرد این خاموش کننده براي اطفاي حریق هاي داراي جریان الکتریسیته بسیار مناسب است چون CO2 رساناي برق نیست بنابراین بحث ایمنی در استفاده از این خاموش کننده می تواند بسیار مهم باشد و می توان از این خاموش کننده براي اطفاي آتش سوزي در لوازم برقی مانند کامپیوتر، کنتور برق و سایر ادوات و تجهیزات برقی استفاده شود. این خاموش کننده ها داراي مانومتر یا نشانگر فشار نیستند برخلاف خاموش کننده نوع پودر و نوع آب که برروي آنها یک مانومتر است که نشان دهنده شارژ بودن یا دشارژ بودن خاموش کننده است؛ بدین صورت که بخشی از این مانومتر سبز و بخش دیگر قرمز است؛ چنانچه عقربه برروي بخش سبز باشد یعنی خاموش کننده شارژ است و می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما اگر عقربه مانومتر خاموش کننده روي بخش قرمز برود، یعنی خاموش کننده نمی تواند کار کند و داراي فشار داخلی نیست. مانومتر یا شاخص فشار یک وسیله و راهی براي شناسایی میزان فشار داخلی خاموش کننده هاست.

 در خاموش کننده هاي دي اکسید کربن داراي مانومتر یا نشانگر فشار نیستیم چون به علت فشار بسیار بالاي داخل خاموش کننده و همچنین ماده دي اکسید کربن به شکل مایع است، امکان استفاده از مانومتر در این خاموش کننده وجود ندارد. تنها راه براي تشخیص اینکه این نوع خاموش کننده شارژ است یا نه، اندازه گیري وزن این دستگاه است. هنگام خرید یا شارژ کامل (دستگاه از سرویس دوره اي برگشته) باید وزن خاموش کننده اندازه گیري شود، یادداشت شود و هر سه ماه در میان، این وزن مجدد اندازه گیري شود و با وزنی که در روي کارتکس یادداشت شده، مقایسه شود. چنانچه کاهش وزن خاموش کننده بیش از ده درصد وزن اولیه خاموش کننده باشد، ممکن است خاموش کننده دچار نشتی باشد و به مرور زمان ماده اطفایی خود را از دست می دهد.

پس باید خاموش کننده براي شارژ مجدد، سرویس و رفع نقص، به مراکز نگهداري و تعمیر این دستگاه ها فرستاده شود. - خاموش کننده هاي نوع کف یا فوم Foam؛ مانند خاموش کننده پودر براي اطفاي حریق مایعات قابل اشتعال می تواند بسیار مناسب و مفید باشد اما به دلیل اینکه در داخل این کف (ماده اصلی تشکیل دهنده کف خاموش کننده که به عنوان ماده اطفایی شناخته می شود) آب است، بر اساس یک نوع تقسیم بندي دیگر، خاموش کننده هاي نوع فوم در گروه خاموش کننده هاي based Water پایه آبی در نظر گرفته می شود چون حجم بسیار زیاد و درصد عمده اي از کف تشکیل دهنده ماده اطفایی این نوع خاموش کننده، از آب تشکیل شده است. چون در داخل این خاموش کننده، آب است، برخلاف خاموش کننده پودري که اثر بخشی و کارایی آن چنان مناسبی براي جامدات قابل اشتعال ندارد چون نفوذ پذیري ندارد و نمی تواند حریق مواد درون سوز را اطفا کند، اما نوع فوم نسبت به خاموش کننده پودري می تواند اثربخش تر در حریق جامدات قابل اشتعال باشد. اما در آتش سوزي هایی که در حجم بزرگ هستند؛ آتش سوزي مایعات قابل اشتعال که در حجم بزرگی از حریق هستند، خاموش کننده هاي فوم می توانند به روش هاي مختلف مورد استفاده قرار گیرند. فوم یا کف داخل این خاموش کننده ها می توانند به صورت حرفه اي و تخصصی توسط آتش نشان ها مورد استفاده قرار گیرند و توسط تجهیزات و سر نازل هاي ویژه اي براي آحریق هاي بزرگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد. - خاموش کننده هاي نوع هالن (هالو کربن)؛ خیلی کمتر دیده شده و افراد آشنایی کمتري با آن دارند. این خاموش کننده ها قبلا به صورت خاموش کننده هاي هالوژنه شناسایی می شد.

 بر اساس اثرات نامطلوب و زیان باري که مواد هالوژنه بر محیط زیست و به خصوص لایه ازن، استفاده از خاموش کننده هاي هالوژنه بر اساس پروتکل مونترال تقریبا ممنوع شد و خاموش کننده هاي هالوژنه با خاموش کننده هاي جدیدتري مورد جایگزینی قرار گرفتند و بنابراین خاموش کننده هاي هالوژنه از رده کاري خارج شده و به جاي آنها خاموش کننده هاي هالو کربن ها یا هالن ها مورد استفاده قرار می گیرد. باز هم عوامل اصلی مواد تشکیل دهنده عامل اطفایی این خاموش کننده ها شامل موادي مانند فلور، کلر و یا برم (F ،Cl و Br (هستند که جزو مواد هالوژنه در نظر گرفته می شوند اما این مواد با مواد ترکیب شدند که در نهایت آن مواد خروجی کمترین میزان آسیب را به محیط زیست و لایه ازن وارد می کنند.

خاموش کننده هاي هالو کربن وجود دارند و به جاي خاموش کننده هاي هالوژنه مورد استفاده قرار می گیرند اما هر جایی از آنها استفاده نمی شود و به دلیل این است که گران هستند و هزینه تعمیر، سرویس، نگهداري و شارژ این خاموش کننده ها بالاست. این خاموش کننده کاربرد بسیار بالایی دارد؛ تقریبا بیش از دو برابر خاموش کننده CO2 قدرت اطفایی دارد. بنابراین در جاهاي خاص می توان از این خاموش کننده ها می توان استفاده کرد؛ معمولا در داخل هواپیماها، گالري ها و موزه ها، محل نگهداري اسناد و کتابخانه ها و اتاق هاي سرور حساس (اتاق هایی که لوازم و تجهیزات کامپیوتري بسیار حساس در آنجا قرار داده می شود) براي حفاظت و ایمن سازي از خاموش کننده هاي نوع هالن استفاده می شود. هالن یا هالو کربن ها می توانند به صورت سیستم ها و خاموش کننده هاي دستی در نظر گرفته شوند اما بعضی از انواع سیستم هاي ثابت نیز هستند که از هالن ها و هالو کربن ها براي اطفاي آتش سوزي هاي احتمالی در اماکن و تصرف ها بهره گیري می شود. چند نکته مهم: - آتش سوزي در ظروف حاوي روغن هاي آشپزخانه اي مثل تابه هاي حاوي روغن، قابلمه و سایر لوازم؛ در داخل این ظروف روغن است که روغن در اثر افزایش حرارت شعله ور می شود. (روغن شعله ور) در بسیاري موارد، برخی از هموطنان دچار این اشتباه شوند و براي اطفاي آن از پارچ آب استفاده کنند.

استفاده از آب به عنوان ماده اطفایی براي اطفاي آتش سوزي در روغن هاي آشپزخانه اي می تواند پیامدهاي بسیار ناگواري داشته باشد از قبیل: الف) افزایش حجم حریق و گسترش آن ب) سوختن و آسیب شدید فردي که اقدام به اطفا کرده. تنها راهکار این است که به هیچ عنوان مجاز به استفاده از آب براي اطفاي روغن هاي آشپزخانه اي نیستیم در صورتی که با چنین شرایطی مواجه شدیم، راهکارهاي زیر را باید مورد استفاده قرار داد: الف) یکی از بهترین کارها این است که درب تابه یا قابلمه را روي آن گذاشت. بعد از انجام این کار، آتش خاموش می شود و فقط نباید فراموش کرد که شعله گاز را خاموش کرد. بعد از گذشت دقایقی که روغن سرد شد و خطرات ناشی از سوختن برطرف شد، می توان آن را جابه جا کرد و اقدام به پاك سازي محیط کرد. ب) اگر تابه در نداشته باشد، می توان از یک سینی یا درب بزرگتر استفاده کرد و روي ظرف شعله ور گذاشت. ج) زمانی که حتی سینه یا در بزرگتري نیز در دسترس نیست، می توان یک حوله یا پارچه ضخیم، خیس کرده و با احتیاط نزدیک شده و روي ظرف شعله ور بیندازید.

اگر موفق به اطفاي حریق شدید، حتما جریان گاز را حتما قطع کنید که منبع حرارت از بین برود. استفاده از آب براي اطفاي آتش سوزي در تابه هاي حاوي روغن شعله ور می تواند پیامدهاي ناگواري داشته باشد که فیلمی در این مورد نشان داده شد. نکات مهم: - خاموش کننده: وسیله اي براي اطفاي حریق در لحظات اولیه بروز آتش سوزي که قابلیت حمل با دست یا برروي چرخ را دارد و داراي عامل اطفا کننده آتش است که با فشار از دستگاه خارج می شود. - خاموش کننده بر اساس نوع ماده اطفایی، پنج نوع هستند: خاموش کننده نوع آب (ویژه اطفاي جامدات)، خاموش کننده نوع پودر (ویژه اطفاي مایعات قابل اشتعال به خصوص در حجم کم)، خاموش کننده نوع CO2) ویژه اطفاي حریق هاي برقی)، خاموش کننده نوع کف یا فوم (ویژه اطفاي مایعات قابل اشتعال در حجم هاي کمی بزرگتر) و خاموش کننده نوع هالن (براي اماکن خاص مانند اتاق سرور، گالري و اتاق هاي اسناد). - روش اطفاي آتش سوزي تابه حاوي روغن داغ: مؤثرترین و ایمن ترین روش براي اطفاي این گروه از آتش سوزي ها، عمل خفه کردن با گذاشتن درب تابه برروي آن است. به این آتش به هیچ عنوان آب نمی زنیم. مبانی اطفاي حریق - بخش پنجم - کنترل شرایط اضطراري - ایمنی گاز مراحل استفاده از خاموش کننده هاي دستی فلوچارت: کشف آتش ß اعلام حریق محلی ß تماس با آتش فاصله مناسب از آتش بایستید ß محیط براي عملیات ایمن است؟ (نه، فرار) ß خاموش کننده کار می کند؟ (نه، فرار) ß آتش را خاموش کنید. گام اول، کشف آتش و سپس اعلام حریق محلی است. دسترسی خاموش کننده، تناسب اندازه، توجیه پذیري رشد حریق، تهویه دود، تناسب ماده اطفایی خاموش کننده با ماده سوختنی، روش کار، مکان حریق، در برخی از مدارس، خاموش کننده ها را براي جلوگیري از دسترسی کودکان و دانش آموزان در ارتفاعات بسیار بالا نزدیک به سقف نصب می کنند. اگر آتش سوزي رخ دهد، به هیچ عنوان نمی توان خاموش کننده را از روي دیوار برداشت. استفاده از هر وسیله اي، صعود کردن از یک نردبان یا وارد شدن به یک عمق براي دسترسی به خاموش کننده، در زمان بروز حریق می تواند بسیار خطر آفرین باشد. باید نوع نصب خاموش کننده به شکلی باشد که کاملا در دسترس باشد

. بر اساس استاندارد NFPA شماره 10 ،که استانداردي مخصوص خاموش کننده هاي دستی است، اگر وزن خاموش کننده زیر 18 کیلوگرم باشد، ارتفاع نصب باید به شکلی باشد که حداکثر از سر خاموش کننده تا سطح زمین حداکثر 150 سانتیمتر باشد و اگر خاموش کننده بیش از 18 کیلوگرم باشد، حداکثر ارتفاع خاموش کننده از سر دستگاه تا سطح زمین باید 100 سانتیمتر یا حدود یک متر باشد. خاموش کننده ها را می توان در حداکثر ارتفاع مجاز نصب کرد یا پایین تر آورد تا جایی که حداقل فاصله بین کف خاموش کننده تا سطح زمین حدود 10 سانتیمتر باشد. این استاندارد ارتفاع مورد تأیید مراجع ذیصلاح است. گذاشتن خاموش کننده در داخل انبار، نصب خاموش کننده در ارتفاعات بالا، گذاشتن خاموش کننده روي زمین و هر شرایط دیگري که باعث ایجاد مشکل در دسترسی به خاموش کننده شود، حتما باید بررسی و برطرف شود. اگر خاموش کننده در دسترس نباشد، مجاز نیستید که از یک نردبان استفاده کرده یا به دنبال یک چهارپایه بگردید تا از بالا خاموش کننده را فراهم آورید.

بنابراین باید از قبل تدابیري را براي در دسترس قرار دادن خاموش کننده در نظر گرفته باشید. در حریق هاي بزرگ نیازي نیست که افراد جان خود را به خطر بیندازند و هر تعداد خاموش کننده کوچک در دسترس باشد موفق به اطفاي حریق نخواهید شد باید از روس دیگري دیگري و با کمک گرفتن از نیروي تخصصی آتش نشانی، آتش را اطفا کنید. گاهی به دلیل وجود مواد (مایعات) بسیار سریع الاشتعال، مواد خاصی که ممکن است احتمال انفجار یا شرایط خاص آتش سوزي را داشته باشد، ممکن است موجب رشد سریع حریق شود و جان افراد را به خطر بیندازد. در جایی که آتش به شدت در حال رشد است و احتمال می دهید که با یک دستگاه خاموش کننده نمی توانید آتش را خاموش کنید، بهتر است گزینه فرار را انتخاب کرده و از کنترل شرایط آتش منصرف شوید. دود در محل حریق، ذراتی است که دامنه قطر آنها بیشتر از طول موج نور است. در عبور نور ایجاد مزاحمت می کند.

فردي که در محل دود زده گرفتار شده، در یک محیط تاریک گرفتار شده و تاریک بودن محیط می تواند براي او بسیار خطر آفرین باشد. بیشتر افرادي که در آتش سوزي ها دچار صدمات جبران ناپذیر و حتی مرگ و میر می شوند، متأسفانه در اثر استنشاق دود است. به هیچ عنوان مجاز نیستیم که دود زیادي را استنشاق کنیم و تنفس دود می تواند بسیار خطر آفرین باشد. در صورت بالا بودن میزان نرخ دود در داخل محیط بهتر است محیط را ترك کنیم

. باید گروه خاموش کننده مناسبی از قبل براي آتش سوزي هاي احتمالی تدارك دیده باشیم. دانستن روش کار خاموش کننده و تکنیک استفاده از خاموش کننده بسیار اهمیت دارد. اگر آتش در فضاي باز است، باید به شکلی ایستاد که باد از پشت سر به سمت آتش بوزد؛ این کار دو حسن دارد: باعث می شود دود و محصولات احتراقی و حرارت به سمت مقابل برود و می توان حریق را دید. دوم اینکه محصولات ناشی از استفاده از خاموش کننده، به سمت ما برنمی گردد و آلودگی به سمت ما نخواهد آمد بنابراین باید پشت به باد ایستاد تا دید مناسبی را داشته باشیم که به راحتی بتوان حریق را اطفا کرد. اگر حریق در داخل ساختمان است، روش ایستادن براي استفاده از خاموش کننده باید به شکلی باشد که پشت به درب خروجی باشیم که اگر به هر دلیلی شرایط حادثه به شکلی شد که نیاز شد به سرعت محیط را ترك کنیم و از گزینه فرار استفاده کنیم، با رها کردن خاموش کننده و برگشتن به سمت عقب، بتوان از درب خروج خارج شویم.

 در فاصله مناسب از آتش ایستاد؛ چیزي بین حدود 5.2 تا 3 متر در نظر گرفته می شود. در صورت وجود خطراتی از جمله احتمال آوار، انفجار، ریزش چاه یا هر شرایط دیگري مانند برق گرفتگی، نشت مواد شیمیایی خطر آفرین و ... مجاز به عملیات نیستیم و باید محیط را ترك کرد. مهمترین نکته ایمنی و زنده بودن افراد است. بنابراین اگر احساس کردیم که شرایطی در محیط وجود دارد که می تواند باعث ایجاد مخاطره شود و جان افراد را به خطر بیندازد، مجاز به حضور در محل و استفاده از خاموش کننده نخواهیم بود. ایمنی گاز گاز به عنوان سوخت هایی که به طور روزمره مورد استفاده گسترده قرار می گیرد، مطرح است و در کنار استفاده گسترده از گاز براي تولید انرژي و کارهاي روزمره، مشخصا می تواند باعث بروز حوادثی شود. از این رو آشنایی با ایمنی گاز بسیار اهمیت دارد.

گازهایی که به عنوان گازهاي مصرفی براي سوخت مورد استفاده قرار می دهیم، عموما بر دو دسته هستند: الف) گازهاي مایع (سیلندري)؛ گاز مایع از دو ماده بوتان و پروپان تشکیل شده است. ب) گازهاي شهري که داخل لوله کشی هاي شهري مورد استفاده قرار می گیرند؛ گاز شهري از گازهایی به نام اتان و متان تشکیل شده است. مشخص است که باهم تفاوت هایی دارند هرچند هر دو تولید انرژي می کنند و کار یکسانی را انجام می دهند. هر دوي این گازها توسط شرکت ملی گاز در فصول مختلف با درصدهاي متفاوت با همدیگر مخلوط شده و در دسترس عموم براي مصرف قرار می گیرند. ماده اي به نام اتیل مرکاپتان توسط شرکت ملی گاز، به این گازها اضافه می شود که باعث بوي زننده گاز است. در صورت نشت گاز افرادي که در محیط هستند، متوجه نشت گاز شده و اقدامات لازم را انجام دهند چون این گازها در ماهیت خود، بویی ندارند. گازها در صورت نشت، می توانند باعث حادثه شوند. پس نشت گاز می تواند دو فاز داشته باشد؛ معمولا حوادثی که ناشی از نشت گاز هستند، به دو بخش یا فاز تقسیم می شوند؛ الف) فاز کم خطر؛ زمانی است که گاز نشت کرده و آتش گرفته است. ب) فاز پر خطر؛ گاز نشت کرده اما آتش نگرفته چیزي که تعیین کننده است، احتمال انفجار در حوادث نشت گاز است. در حوادث نشت گاز چون بعد از نشت گاز در صورتی که گاز آتش گرفته باشد، احتمال انفجار وجود ندارد و گازي در محیط نخواهد ماند، بنابراین حادثه از نوع کم خطر است اما اگر در محیط گاز نشت کند ولی آتش نگرفته باشد، چون گاز با ویژگی هاي خاص خودش در داخل محیط انباشته می شود، با کوچکترین جرقه اي ممکن است شاهد بروز انفجار باشیم.

گاز مایع داراي حدود انفجار و اشتعال بین 1 تا 10 درصد است یعنی اگر 1 تا 10 درصد از این گاز در محیط نشت کند، با کوچکترین جرقه اي می توان شاهد بروز انفجار باشیم. در مورد گاز شهري این عدد بین 5 تا 15 درصد است و بنابراین در هر دوي این گازها احتمال انفجار خواهیم داشت که در این صورت، موجب پیامدهاي جبران ناپذیري باشد.

گازهاي مایع معمولا سنگین تر از هوا هستند در صورتی که نشت کنند، به سمت پایین حرکت می کنند؛ در قسمت هاي زیرزمین می روند و داخل چاه ها انباشته می شوند. اما گاز شهري سبک تر از هواست و در صورتی که در محیط نشت کند، به سمت بالا صعود می کند و محیط را ترك می کند. در روش هاي عمومی اطفا، روشی تحت عنوان روش جدا سازي وجود دارد؛ یکی از روش هاي مؤثر براي اطفاي آتش سوزي است. براي خاموش کردن اجاق گاز می توان از بستن شیر گاز استفاده کرد. با بستن شیر گاز از رسیدن ماده سوختنی به آتش جلوگیري می کنیم و در اثر قطع دسترسی آتش به ماده سوختنی، آتش خاموش خواهد شد.

 در زمانی که شاهد نشت گاز در محیط باشیم؛ چه گاز آتش گرفته باشد و چه گاز آتش نگرفته باشد، تنها راه، استفاده از روش جدا سازي به عنوان ایمن ترین راه است چراکه اگر حادثه در فاز کم خطر باشد، مثلا گاز نشت کرده و آتش گرفته باشد و با استفاده از یک خاموش کننده دستی سعی کنیم آتش را خاموش کنیم، این کار باعث خواهد شد که حادثه از فاز کم خطر وارد فاز پر خطر شود. هیچ وقت این مسئله توصیه نمی شود چون ممکن است محیط انباشته از گاز شود و در این صورت، با کوچکترین انفجار در محیط به وجود آید. در زمان حوادث مربوط به نشت گاز چه اقداماتی باید صورت گیرد تا کمترین شرایط نا ایمن به وجود آید. - قدم اول این است که باید از ادامه نشت گاز جلوگیري کرد. براي انجام این کار، باید به قسمتی که گاز از آنجا نشت می کند، دسترسی داشته باشیم. در رابطه با گاز شهري، کار ساده تر است چون در مسیر از کنار کنتور و بیرون می توان گاز را قطع کرد و از ادامه نشت گاز جلوگیري کرد ولی در رابطه با سیلندرهاي گاز مایع، مسئله متفاوت است چون باید حتما نزدیک سیلندر شده و با بستن شیر، آن را اطفا کرده و باعث جلوگیري از ادامه نشت گاز شویم. - پس براي گازهاي سیلندري در کپسول هاي گاز باید توجه کرد که در روي سیلندر یک شیر وجود دارد که نشان دهنده شیر خروجی کپسول است. همچنین یک حفاظ است که از وارد آمدن ضربه به شیر و آسیب به آن جلوگیري می کند.

پشت شیر بخشی به عنوان دستگیره است و بخشی از حفاظ روي سیلندر است. اگر قرار باشد به سیلندر نزدیک شویم در صورتی که حتی دچار آتش سوزي نیز باشد، از دو مسیر می توان نزدیک شد: نه از جلویی که شعله در حال خارج شدن است و نه از پشت که جاي دستگیره کپسول است چون در قسمت پشت خروجی، یک سوپاپ اطمینان قرار دارد و ممکن است سوپاپ عمل کند. براي مقابله با برخورد گاز بدن، بهترین راه این است که از دو طرف حفاظ به سیلندر نزدیک شده و با حرکت سریع سعی کنیم شیر را ببندیم. در کپسول هاي گاز باید با ایمنی کامل، به سیلندر نزدیک شده و شیر گاز را قطع کرد. - ممکن است به دلایل متعددي، شیر بالاي سر کپسول یا آسیب دیده باشد یا ذوب شده باشد یا به هردلیلی امکان اطفاي آتش را با بستن شیر گاز و استفاده از روش جدا سازي نداشته باشیم، می توان در این حالت، کپسول را به یک نقطه امن منتقل کرد و آن قدر بسوزد که گاز آن تمام شود. با 125 آتش نشانی تماس گرفته شود و در این حالت، توصیه می شود یک شلنگ آب روي بدنه و سیلندر کپسول نگه دارید که باعث خنک کردن بدنه شود تا از پدیده انفجار بر بدنه سیلندر جلوگیري شود. اگر کپسول گازي دچار آتش سوزي شد، راه هایی که معمولا مورد استفاده بعضی از هموطنان قرار می گیرد، از جمله دفن کردن سیلندر، پیچیدن سیلندر در داخل پتو یا پرتاب کردن سیلندر به بیرون از پنجره یا هر اقدام دیگري می تواند باعث بدتر شدن شرایط و شدیدتر شدن حادثه شود. تنها راه براي اطفاي آتش سوزي در سیلندرهاي گاز و حتی گاز شهري، بستن شیر گاز است. در صورتی که سیلندر گاز روي زمین سقوط کرده باشد و شیر آن باز باشد و شعله ور باشد، باید از ایمن ترین مسیر ممکن به کپسول نزدیک شده، کپسول را به حالت ایستاده برگرداند و سپس آن را با روش جدا سازي یا بستن شیر گاز اطفا کرد زمانی که می خواهید وارد محیط شوید و احساس می کنید که بوي گاز می آید، در این حالت باید شک کنید که ممکن است این بوي گاز باعث انفجار در محیط شود بنابراین این مسئله را به هیچ عنوان نمی توان شوخی گرفت و نباید با بی احتیاطی به مسئله نگاه کرد؛ - اقداماتی که باید انجام گیرد این است که از هرگونه جرقه باید جلوگیري شود، حتی از روشن و خاموش کردن کلیدها خودداري شود.

با کنتاکت یخچال و فریزر ممکن است این انفجار صورت گیرد. حتی با جرقه اي که از لباس شما ناشی می شود، این انفجار ممکن است اتفاق بیفتد. - چاره کار، تهویه محیط پس از قطع گاز است. قطع گاز انجام گرفته سپس تهویه و تخلیه گاز از محیط. براي انجام این کار می توان از پارچه اي خیس، تکه مقوا یا حوله مرطوب استفاده کرد. - در نهایت اگر احساس کردید که شرایط به گونه اي است که ممکن است حادثه اي به وجود آید، حتما از نیروهاي آتش نشانی کمک بگیرید. نکات مهم: - حوادث گاز به دو فاز تقسیم می شود: ا) فاز کم خطر (زمانی که گاز نشت کرده و آتش گرفته) 2 (فاز پر خطر (زمانی که گاز نشت کرده اما آتش نگرفته و احتمال وقوع انفجار وجود دارد). - بهترین روش براي اطفاي حریق هاي ناشی از گاز، روش جدا سازي است. - سیلندر گاز که آتش گرفته باشد را فقط با روش بستن شیر گاز اطفا می کنیم. مبانی اطفاي حریق - بخش ششم این اعمال تنها در مواقع اضطراري صورت می گیرد لذا از انجام آن در منزل و بدون حضور کارشناس جدا خودداري نمایید. خاموش کننده ها در یک سري از قطعات و جزئیات با همدیگر داراي اشتراکاتی هستند که داشتن این اشتراکات می تواند کمک کند که از خاموش کننده بهتر استفاده کنیم. خاموش کننده ها داراي چند بخش هستند: - دستگیره حمل کننده که در قسمت پایین خاموش کننده وجود دارد. این دستگیره به شما کمک می کند تا به راحتی بتوانید خاموش کننده را حمل کنید. - یک دستگیره در قسمت بالاي دستگیره حمل کننده وجود دارد که دستگیره عمل کننده خاموش کننده است. دستگیره عمل کننده همان اهرمی است که با فشردن آن می توان خاموش کننده را به کار انداخت و آن را عملیاتی کرد. برخی موارد دیده می شود که افراد به دلیل ناآگاهی از دستگیره عمل کننده براي حمل خاموش کننده استفاده می کنند که ممکن است باعث آسیب به دستگاه شود.

 فقط براي حمل از دستگیره پایینی و براي استفاده و عملیاتی کردن خاموش کننده از دستگیره بالایی استفاده شود. - یک ضامن یا tipping safe بین دو دستگیره وجود دارد که از عملکرد اتفاقی خاموش کننده جلوگیري می کند. قبل از این که بخواهید از خاموش کننده استفاده کنید، حتما باید این ضامن را از جاي خود با فشار بکشید و خارج کنید تا خاموش کننده آماده به کار شود. - نکته مهم دیگر این است که مانومتر یا شاخص فشار خاموش کننده است. شاخص فشار خاموش کننده روي خاموش کننده هاي پودري و نوع آب وجود دارد و کمک می کند که میزان فشار داخلی دستگاه را شناخته و ببینید که آیا خاموش کننده آماده به کار است یا خیر. روي گیج یا مانومتر خاموش کننده، دو قسمت سبز رنگ و قرمز رنگ است؛ اگر عقربه روي قسمت سبز رنگ باشد، نشان دهنده این است که خاموش کننده عملیاتی است و میزان فشار داخلی آن براي عملیاتی شدن مناسب است و اگر عقربه به سمت قرمز آید یعنی خاموش کننده شارژ کافی و مناسب براي عملیاتی شدن ندارد و بنابراین باید خاموش کننده را براي شارژ و سرویس به مراکز مربوطه بفرستید. آتشی از مایعات قابل اشتعال داریم و در نظر داریم که از سه نوع از خاموش کننده هایی که بیشتر در دسترس هستند، استفاده کنیم تا ببینیم به چه شکلی از این خاموش کننده ها به شکل کاربردي بهره برد

. سه نوع خاموش کننده اي که در نظر گرفته شده است، خاموش کننده دي اکسید کربن، خاموش کننده نوع آب و خاموش کننده نوع پودري است. هرچند در بحث تئوري بیان شد که مجاز به اطفاي حریق در مایعات قابل اشتعال از آب استفاده کنیم، می خواهیم ببینیم که اگر استفاده شود، چه اتفاقی می افتد و چرا نباید استفاده کرد؛ در عدم استفاده از این نوع خاموش کننده براي مایعات قابل اشتعال مؤثر است. خاموش کننده دي اکسید کربن، مقداري نسبت به سایر خاموش کننده ها باریک تر و بلندتر است و یک نازل شیپوري شکل در انتهاي آن قرار دارد و به عنوان مشخصه و ویژگی قابل شناسایی این نوع خاموش کننده مطرح است و به راحتی افراد با دیدن نازل شیپوري آن، نوع خاموش کننده را تشخیص دهند. در استفاده از خاموش کننده، حتما باید جهت وزش باد را از پیش در نظر گرفت. به گونه اي باید ایستاد که جهت وزش باد از پشت سر شما به سمت آتش باشد که این کار محاسنی دارد: دود و محصولات احتراق به سمت شما نمی آید و همچنین به دلیل اینکه دید مناسبی پیدا می کنید به راحتی می توانید بن آتش را هدف قرار داده و آن را اطفا کنید. حتما باید یک فاصله مناسب از آتش داشته باشید تا بتوانید یک اطفاي ایمنی را تجربه کنید. توجه به فلوچارت به کارگیري خاموش کننده هاي دستی توصیه می شود. وقتی از ماده اطفایی از طریق خاموش کننده استفاده می کنید، باید ماده فرصت داشته باشد که دور آتش را بپوشاند و اگر خیلی نزدیک آتش شوید، امکان این کار نخواهد داشت و آتش به راحتی اطفا نمی شود.

ضمن اینکه ممکن است فشار زیادي که ماده اطفایی از داخل خاموش کننده دارد، ممکن است ماده سوختنی به جاي دیگر پرتاب شود. وقتی فاصله مناسب از آتش رعایت شود، ماده اطفایی این فرصت را خواهد داشت که آتش را در برگیرد و آن را به طور کامل اطفا کند. در بحث تئوري، گفته شد که از خاموش کننده آب براي اطفاي آتش سوزي در مایعات قابل اشتعال استفاده کرد. دلیل کاملا مشخص آن این است که آب سنگین تر و چگال تر نسبت به مایع سوختنی است، موقعی که از آب براي اطفا استفاده می کنید، آب در انتهاي ظرف جمع می شود و باعث می شود حجم مایع افزایش یابد و باعث سرریز شدن و گسترش آتش شود. در برخی از آتش سوزي ها ورود آب به داخل مایع بسیار داغ قابل اشتعال، می تواند باعث افزایش آتش شود.

به هیچ عنوان استفاده از خاموش کننده آب براي حریق هاي که در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال هستند، توصیه نمی شود. از آب فقط باید براي اطفاي آتش سوزي در جامدات قابل استعال استفاده کرد و مجاز به استفاده در رابطه با مایعات قابل اشتعال نیستیم. براي اطفاي این آتش سوزي باید از خاموش کننده هاي دیگري مانند پودر و یا کف استفاده کرد. ابتدا فاصله مناسب را باید رعایت کرد، جهت وزش باد را در نظر گرفت، سپس ضامن را از جاي خود خارج کرده، خاموش کننده را با دست غالب برمی داریم، با دست دیگر انتهاي نازل را می گیریم. مبانی اطفاي حریق - بخش هفتم در داخل خاموش کننده پودري، نوعی پودر است که می تواند در واکنش هاي زنجیره اي سوختن دخالت کرده و از ادامه آتش سوزي جلوگیري و اطفا کند. بنابراین از این خاموش کننده براي گروه B و مایعات قابل اشتعال استفاده کرد. باید به تک تک بخش هاي فلوچارت اطفاي حریق و به کارگیري خاموش کننده هاي دستی توجه داشته باشیم. توجه به فاصله مناسب از بن آتش؛ فاصله بین 5.2 تا 3 متر را در نظر گرفت تا اطفاي مؤثري انجام گیرد.

در همان جهت وزش باد به گونه اي بایستیم که باد از پشت سر به سمت آتش بوزد و باعث نشود که دود و محصولات احتراق و حرارت به سمت ما برگردد. این کار باعث می شود که دید مناسبی نسبت به بن آتش داشته باشیم و به راحتی بتوان مرکز آتش را هدف قرار داده و آن را اطفا کرد. حتما باید خاموش کننده هاي هر سال یک بار براي شارژ مجدد به مراکز سرویس و نکهداري فرستاده شوند. در داخل خودروها پرریز ترین ماده اي که وجد دارد، بنزین است و می تواند خطر آفرین باشد، این نوع خاموش کننده حداقل در داخل صندوق عقب توصیه می شود. بررسی آتش سوزي در کپسول هاي گاز مایع در بالاي هر کپسول، یک حفاظ وجود دارد که از شیر کپسول محافظت می کند که بر اثر ضربه نشکند و آسیب نبیند. جلوي خروجی شیر باز است تا اگر بخواهیم رگلاتوري را نصب کنیم یا شلنگ گازي را متصل کنیم، از این قسمت استفاده می شود. قسمت پشت کپسول، قطعه اي به نام سوپاپ اطمینان وجود دارد و بخش دیگر، دستگیره کپسول است. در دو طرف دیگر کپسول، جداره کامل وجود دارد و اگر کپسول آتش بگیرد و بخواهیم آن را اطفا کرد، باید از دو طرفی که به سمت جداره هاي کامل این حفاظ است، به آتش نزدیک شد.

 براي بستن شیر گاز، باید جهت جریان باد را در نظر گرفت که شعله به سمت ما برنگردد و با یک حرکت سریع سعی کنیم شیر را ببندیم و بدین ترتیب آتش را خاموش کنیم. به هیچ عنوان شعله به داخل کشیده نخواهد شد و کپسول به این سادگی منفجر نخواهد شد چون شاخص ها و سیستم هاي ایمنی روي کپسول به اندازه اي محکم و مناسب است که احتمال انفجار کپسول در چنین حوادثی بسیار کم است. توصیه اکید این است که براي اطفاي آتش سوزي به هیچ عنوان کنترل خود را از دست نداده، دچار وحشت و استرس نشوید و این حادثه به راحتی قابل برطرف شدن است. فقط و فقط کافی است که با بستن شیر گاز از دو طرفی که جداره هاي آن حفاظ قرار دارد، به کپسول نزدیک شده و با بستن شیر گاز آن را اطفا کنید. هرکس با هر میزان توانایی و دانش و آگاهی که با کپسول آشنا باشد و این آموزش را سپري کرده باشد، در صورت مواجهه با چنین حادثه اي، می تواند آن را برطرف کند. اگر کپسولی آتش گرفته باشد و سقوط کرده باشد، می توان آن را برداشت، به حالت ایستاده قرار داد و آتش را اطفا کرد.

لازم است براي روز مبادا یک عدد از خاموش کننده ها را داشته باشیم.

 

پایان

 
14 Jan 2019